Upphävd författning

Förordning (1995:240) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1995-02-16
Ändring införd
SFS 1995:240 i lydelse enligt SFS 2007:1262
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Förordning (1980:1024) om militär grundutbildning för kvinnor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ansökan om antagning till grundutbildning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning ska ges in till Totalförsvarets pliktverk. Den som har gett in en ansökan före den 1 november ett år och som uppfyller eller vid antagningsprövningen kommer att uppfylla förutsättningarna i 4 § och som bedöms ha förutsättningar för att antas till grundutbildning enligt 3 § andra stycket nämnda lag ska kallas till en antagningsprövning senast under det följande året.

[S2]Skatteverket ska före den 15 januari varje år lämna uppgifter till Totalförsvarets pliktverk om varje svensk kvinna som är folkbokförd i landet och som under året fyller 17 år. Förordning (2007:1262).

2 §  En kvinna som har kallats till antagningsprövning har rätt till en fri resa till inställelseplatsen från den plats inom landet där hon är folkbokförd eller vistas stadigvarande och rätt till en fri återresa.

3 §  Kvinnor har i samband med antagningsprövningen rätt till förmåner enligt 4 kap. 1 §, fri hälso- och sjukvård enligt 5 kap. 1 § första stycket och grupplivförsäkring enligt 10 kap.1 och 3 §§ förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

4 §  Till grundutbildning får endast antas kvinnor som

 1. är svenska medborgare,
 2. vid antagningsprövningen har fyllt lägst 18 år och högst 24 år.

[S2]Antagningsprövningen till grundutbildningen kan göras även efter det att kvinnan fyllt 25 år om det finns särskilda skäl. Förordning (2004:92).

5 §  Vid antagningsprövningen skall Totalförsvarets pliktverk lämna råd och upplysningar om värnplikten och civilplikten samt om rätten att vara vapenfri. Verket skall också lämna upplysningar om innebörden av att vara inskriven i utbildningsreserven.

6 §  Om en kvinna skall antas för inskrivning till grundutbildning eller i utbildningsreserven, skall hon ges tillfälle till skälig betänketid innan hon tillfrågas om hon samtycker till inskrivningen.

7 §  En kvinna som har antagits för inskrivning till grundutbildning eller i utbildningsreserven får skrivas in för värnplikt eller civilplikt eller i utbildningsreserven först sedan hon skriftligen bekräftat att hon samtycker till inskrivningen.

8 § Har upphävts genom förordning (2007:1262).

9 §  Beslut om inskrivning får överklagas hos Statens överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas. Förordning (2007:1262).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:240) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995, då förordningen (1980:1024) om militär grundutbildning för kvinnor skall upphöra att gälla. För den som antagits till grundutbildning med stöd av lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor skall dock 6--11 §§ i den äldre förordningen fortfarande gälla.
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:632) om ändring i förordningen (1995:240) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (2004:92) om ändring i förordningen (1995:240) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2007:1262) om ändring i förordningen (1995:240) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Ärenden hos inskrivningsnämnden vilka inte har avgjorts vid förordningens ikraftträdande, ska överlämnas till den myndighet som regeringen bestämmer enligt 11 kap. 4 § andra stycket lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
Omfattning
upph. 8 §; ändr. 1, 9 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:587) om upphävande av förordningen (1995:240) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning

Omfattning
upph.