Upphävd författning

Förordning (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1995-06-01
Ändring införd
SFS 1995:701 i lydelse enligt SFS 2001:1069
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Förordning (1992:918) om export och import av farligt avfall m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde och definitioner

1 §  Denna förordning kompletterar rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen1.

[S2]De beteckningar som används i rådets förordning har samma betydelse i denna förordning.

2 §  Ytterligare bestämmelser om tillstånd för transporter av avfall i Sverige finns i avfallsförordningen (2001:1063). Förordning (2001:1069).

Behörig myndighet

3 §  Naturvårdsverket är den behöriga myndighet som avses i artikel 36 i rådets förordning (EEG) nr 259/93 och det kontaktorgan som avses i artikel 37.1 i den förordningen.

[S2]Naturvårdsverket är även den behöriga myndighet som avses i artikel 5 i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall. Förordning (1998:934).

4 § har upphävts genom förordning (2000:810).
5 § har upphävts genom förordning (2000:810).
6 § har upphävts genom förordning (2000:810).

Avfallstransporter till Sverige

7 §  Sådant avfall som avses i bilagorna 3 och 4 till rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen3 får importeras eller på annat sätt föras in i Sverige endast om det kan visas att avfallet skall tas om hand i en anläggning som omfattas av tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap.miljöbalken. Förordning (2001:1069).

Anmälan

8 §  Naturvårdsverket skall som behörig avsändarmyndighet i anmälarens ställe göra anmälan om avfallstransporter från Sverige enligt rådets förordning (EEG) nr 259/93 till den behöriga destinationsmyndigheten och andra som anges i den förordningen.

[S2]Naturvårdsverket får besluta att inte göra anmälan, om verket har invändningar mot transporten. Naturvårdsverket skall genast underrätta anmälaren om beslutet. Förordning (1998:934).

Avgifter

9 §  Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förordning (1998:934).

Bemyndigande

10 §  Naturvårdsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs till följd av rådets förordning (EEG) nr 259/93. Naturvårdsverket får också meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1998:934).

Tillsyn och ansvar m.m.

11 §  Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av rådets förordning (EEG) nr 259/93, med de inskränkningar som kan följa av 3 §, och om tillsyn i övrigt finns i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

[S2]Tillsynsmyndigheterna skall samråda med Tullverket Förordning (1999:534).

12 §  Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av transporter i strid med rådets förordning (EEG) nr 259/93 finns i 29 kap.miljöbalken och i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Förordning (2000:1277).

Underrättelse och överklagande

13 §  Naturvårdsverket skall underrätta berörd länsstyrelse och berörd kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet om avfallstransporter enligt rådets förordning (EEG) nr 259/93. Förordning (1998:934).

14 §  Naturvårdsverkets beslut enligt denna förordning och enligt rådets förordning (EEG) nr 259/93 får överklagas hos regeringen. Förordning (1998:934).

Ändringar

Förordning (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall

  CELEX-nr
  393R0259
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:978) om ändring i förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:114) om ändring i förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1997-05-01

Förordning (1998:481) om ändring i förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:934) om ändring i förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall

Omfattning
ändr. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:156) om ändring i förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (1999:534) om ändring i förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:810) om ändring i förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall

Omfattning
upph. 4, 5, 6 §§. rubr. närmast före 4, 5 §§; ändr. 7 §
CELEX-nr
31993R0259
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1277) om ändring i förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:1069) om ändring i förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall

Omfattning
ändr. 2, 7 §§
CELEX-nr
31993R0259
Ikraftträder
2002-02-02

Ändring, SFS 2007:383

Omfattning
upph.