Upphävd författning

Förordning (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

Version: 2005:550

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1995-06-08
Ändring införd
SFS 1995 i lydelse enligt SFS 2005:550
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller för de totalförsvarspliktiga som genomgår längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

[S2]De totalförsvarspliktiga utövar medinflytande i syfte att utveckla verksamheten i enlighet med utbildningens mål och i syfte att i övrigt främja goda utbildningsförhållanden.

Samråd med och information till totalförsvarspliktiga

2 §  De totalförsvarspliktigas medinflytande utövas genom förtroendevalda och i de nämnder och andra samrådsorgan som anges i denna förordning.

3 §  Innan beslut fattas i en fråga av vikt skall de totalförsvarspliktiga som direkt berörs av beslutet ges tillfälle att lämna synpunkter.

4 §  Om en fråga inte är av sådan vikt som avses i 3 § men har principiell betydelse för de totalförsvarspliktiga, skall förband, skolor eller andra verksamhetsställen lämna information till de totalförsvarspliktiga innan beslut fattas i frågan.

5 §  Om det av någon särskild anledning inte finns möjlighet att inhämta synpunkter eller lämna information enligt 3 och 4 §§ före beslutet, skall de totalförsvarspliktiga informeras snarast i efterhand.

6 §  Denna förordning inskränker inte varje chefs skyldighet att ta del av personalens synpunkter och fortlöpande informera den om verksamheten.

Vissa gemensamma bestämmelser

7 §  De totalförsvarspliktiga vid en pluton eller vid ett annat verksamhetsställe där minst tio totalförsvarspliktiga tjänstgör, eller avseende totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt till ett mindre antal som Krisberedskapsmyndigheten bestämmer, får välja en förtroendeman med uppgift att föra deras talan hos chefen. Förordning (2003:803).

8 §  Chefen skall regelbundet samla de totalförsvarspliktiga för information om och utvärdering av verksamheten.

9 §  En del av den tid som avsatts för information och utvärdering enligt 8 § får användas av de totalförsvarspliktiga för egna överläggningar under ledning av förtroendemannen.

10 §  Vid varje förband, skola eller annat verksamhetsställe där minst 50 totalförsvarspliktiga tjänstgör, eller avseende totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt till ett mindre antal som Krisberedskapsmyndigheten bestämmer, skall det finnas en nämnd. I denna skall valda företrädare för de totalförsvarspliktiga samt företrädare för verksamhetsstället ingå. Förordning (2003:803).

11 §  Vid tillämpningen av denna förordning skall med verksamhetsställe i stället avses

 1. den utbildningsansvariga myndigheten när det gäller totalförsvarspliktiga som tjänstgör
  1. i ett bolag,
  2. i en förening,
  3. i en samfällighet, eller
  4. hos en annan enskild än som avses i 2,
 2. Krisberedskapsmyndigheten när det gäller totalförsvarspliktiga som tjänstgör i ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund. Förordning (2002:512).

12 §  De totalförsvarspliktiga skall vara i majoritet i nämnden. Ordförande i nämnden är chefen för förbandet, skolan eller verksamhetsstället. Ordföranden har rätt att utse en ställföreträdare.

13 §  De totalförsvarspliktiga ledamöterna i nämnden skall ges tillfälle att på tjänstetid hålla ett förberedande sammanträde inför varje sammanträde med nämnden.

Medinflytande inom det militära försvaret

14 §  De totalförsvarspliktiga vid ett kompani får välja en förtroendeman (kompaniassistent) med uppgift att föra deras talan hos kompanichefen.

15 §  Vid varje kompani skall det finnas en kompaninämnd. Denna skall bestå av valda företrädare för de totalförsvarspliktiga och av företrädare för förbandet. De totalförsvarspliktiga skall vara i majoritet i nämnden.

16 §  De totalförsvarspliktiga ledamöterna i den nämnd som avses i 10 § samt ytterligare en totalförsvarspliktig från varje kompani vid förbandet skall ges tillfälle att på tjänstetid hålla ett förberedande sammanträde inför varje sammanträde med nämnden.

17 §  Försvarsmakten skall årligen inom varje försvarsgren anordna en konferens (försvarsgrenskonferens).

[S2]Vid denna skall företrädare för de totalförsvarspliktiga inom försvarsgrenen ges tillfälle att med Försvarsmakten diskutera frågor som rör utbildningen och tjänsten i övrigt.

[S3]Vid försvarsgrenskonferensen skall också det värnpliktsråd som anges i 29 § ges möjlighet att närvara och lämna information.

18 §  Försvarsmakten får besluta att försvarsgrenskonferensen skall genomföras i omgångar.

19 §  Företrädarna för de totalförsvarspliktiga vid försvarsgrenskonferensen utses av de totalförsvarspliktiga ledamöterna i de nämnder som avses i 10 §.

/Träder i kraft I: 2005-08-01/

Kongresser

/Träder i kraft I: 2005-08-01/

20 §  För totalförsvarspliktiga skall det varje år anordnas en kongress för dem som fullgör värnplikt (värnpliktskongress) och högst två kongresser för dem som fullgör civilplikt (civilpliktskongress). I kongresserna skall företrädare (ombud) för de totalförsvarspliktiga delta.

[S2]Värnpliktsrådet och Civilpliktsrådet som anges i 29 § får anordna värnpliktskongress respektive civilpliktskongress. Om Värnpliktsrådet eller Civilpliktsrådet inte vill anordna en kongress, skall Försvarsmakten respektive Krisberedskapsmyndigheten i stället anordna denna. Förordning (2005:550).

21 §  Kongressernas syfte är att ge ombuden tillfälle att diskutera frågor av betydelse för de totalförsvarspliktiga. Kongresserna leds av de totalförsvarspliktiga.

22 §  Ombuden vid kongresserna skall utses av dem som fullgör värnplikt respektive civilplikt genom direkta val. Valet skall genomföras på tjänstetid.

23 §  Valet till kongresserna får av dem som fullgör värnplikt överklagas hos Försvarsmakten och av dem som fullgör civilplikt hos Krisberedskapsmyndigheten. Överklagandet skall göras inom en vecka från det att protokoll över valresultatet har anslagits vid förbandet, skolan eller verksamhetsstället. Försvarsmaktens respektive Krisberedskapsmyndighetens beslut får inte överklagas. Förordning (2003:803).

24 §  Varje totalförsvarspliktig som fullgör värnplikt får lämna förslag (motion) att behandlas vid värnpliktskongressen. Detsamma gäller varje totalförsvarspliktig som fullgör civilplikt i fråga om civilpliktskongressen.

25 §  Förbandet, skolan eller verksamhetsstället skall lämna information om valet till kongresserna till de politiska sammanslutningar för ungdomar som är anslutna till partier representerade i riksdagen och som är verksamma inom regionen. Därvid skall även information lämnas om sammanslutningarnas möjligheter till mötesverksamhet där de totalförsvarspliktiga tjänstgör.

26 §  De totalförsvarspliktigas deltagande i kongresserna skall anses som en tjänsteuppgift.

27 §  Efter kongresserna skall ombuden på tjänstetid informera de totalförsvarspliktiga om vad som har diskuterats och beslutats på kongressen.

28 §  Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Affärsverket svenska kraftnät skall informeras om de beslut som har fattats vid kongresserna. Förordning (2003:803).

Värnpliktsrådet och Civilpliktsrådet

/Träder i kraft I: 2005-08-01/

29 §  Ombuden vid värnpliktskongressen får bland sig utse högst sju totalförsvarspliktiga med uppgift att under benämningen Värnpliktsrådet under det närmaste året efter kongressen företräda de totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt.

[S2]Ombuden vid respektive civilpliktskongress får bland sig utse högst två totalförsvarspliktiga att ingå i ett civilpliktsråd och företräda de totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt. Mandattiden är ett år räknat från den kongress ledamoten utsågs. Högst tre ledamöter får samtidigt ingå i Civilpliktsrådet.

[S3]Högst två avgående ledamöter ur Värnpliktsrådet respektive en ur Civilpliktsrådet får väljas om till det nytillträdande Värnpliktsrådet eller Civilpliktsrådet. Förordning (2005:550).

29 a §  Avgående ledamöter i Värnpliktsrådet och Civilpliktsrådet får tjänstgöra i respektive råd för inskolning av nya ledamöter under högst 28 veckor sammanlagt inom Värnpliktsrådet och högst 20 veckor sammanlagt inom Civilpliktsrådet. Förordning (1997:1194).

30 §  Värnpliktsrådet skall vara administrativt anslutet till Försvarsmakten. Det skall genom Försvarsmaktens försorg ha tillgång till ett centralt kansli och till regionala kanslier.

31 §  Civilpliktsrådet skall vara administrativt anslutet till Krisberedskapsmyndigheten. Det skall genom Räddningsverkets försorg ha tillgång till ett kansli. Förordning (2003:803).

32 §  Värnpliktsrådets ledamöter och Civilpliktsrådets ledamöter har rätt att fullgöra återstående grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt vid något av respektive råds kanslier. Förordning (1996:887).

33 §  De ledamöter i Värnpliktsrådet och Civilpliktsrådet som inte längre fullgör grundutbildning och de avgående ledamöter som tjänstgör i råden enligt 29 a § skall behålla sina förmåner enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Dagersättningen skall dock alltid bestämmas till 140 kronor. Någon utbildningspremie lämnas inte för tiden efter fullgjord grundutbildning.

[S2]Bestämmelser om rätt till ersättning för skada eller sjukdom som en ledamot eller avgående ledamot i Värnpliktsrådet eller Civilpliktsrådet ådrar sig under tjänstgöring finns i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. Förordning (2002:512).

Kontaktmannakonferens

34 §  Värnpliktsrådet och Civilpliktsrådet får varje år genomföra en konferens med totalförsvarspliktiga kontaktmän. Om det finns särskilda skäl, får konferensen genomföras i omgångar. Deltagande i konferensen skall anses som en tjänsteuppgift.

Samrådskommitté

35 §  Försvarsmakten skall regelbundet samla företrädare för de olika försvarsgrenarna och Värnpliktsrådet för överläggningar i frågor som rör de totalförsvarspliktigas medinflytande.

36 §  Krisberedskapsmyndigheten skall regelbundet samla företrädare för de utbildningsansvariga myndigheterna och Civilpliktsrådet för överläggningar i frågor som rör de totalförsvarspliktigas medinflytande. Förordning (2003:803).

Verkställighetsföreskrifter

37 §  Försvarsmakten får meddela föreskrifter för dem som fullgör värnplikt och Krisberedskapsmyndigheten för dem som fullgör civilplikt, i fråga om

 1. det högsta antal ombud som får väljas till värnpliktskongressen respektive civilpliktskongressen,
 2. medinflytande i arbetsmiljöfrågor,
 3. de förtroendevaldas utbildning för uppgifter som de har enligt denna förordning,
 4. verkställigheten i övrigt av denna förordning. Förordning (2003:803).

 • SRVFS 2003:7: Föreskrifter om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2001:3) om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt
 • FFS 1998:6: Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt

Ändringar

Förordning (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:887) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

  Omfattning
  ändr. 20, 32 §§
  Ikraftträder
  1996-11-01

Förordning (1997:1194) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

  Omfattning
  ändr. 7, 10, 33 §§; ny 29 a §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:985) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2002:512) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. 11, 28, 33, 36 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:803) om ändring i förordning (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. 7, 10, 20, 23, 28, 31, 36, 37 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:550) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. 20, 29 §§, rubr. närmast före 20 §
Ikraftträder
2005-08-01

Förordning (2005:1072) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1271) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

Omfattning
ny 6 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:1016) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. 7, 10, 11, 20, 23, 28, 31, 36, 37 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1690) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2017:1249

Omfattning
upph.