Upphävd författning

Förordning (1991:1158) med instruktion för Arbetsmiljöfonden

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1991-06-20
Ändring införd
SFS 1991:1158
Ikraft
1991-08-01
Upphäver
Förordning (1988:731) med instruktion för arbetsmiljöfonden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Arbetsmiljöfonden har till uppgift att med medel ur den fond som avses i 4 kap. 8 § andra stycket lagen (1981:691) om socialavgifter, ta initiativ till samt främja och stödja sådana insatser som kan anpassa arbetslivet till människans förutsättningar. Förordning (1994:1135).

2 §  Arbetsmiljöfonden skall särskilt initiera och stödja

 1. sådan forskning och utveckling samt utbildning, information och annan kunskapsförmedling som kan motverka uppkomsten av arbetsskador eller i övrigt bidra till en förbättrad arbetsmiljö, och
 2. forskning och utveckling samt utbildning, information och annan kunskapsförmedling om arbetslivsfrågor i övrigt.

[S2]Arbetsmiljöfonden skall även stödja

 1. verksamheten med regionala skyddsombud,
 2. utbildning av styrelserepresentanter för de anställda, och
 3. arbetstagarorganisationernas forskningsinitierande verksamhet. Förordning (1994:1135).

3 §  Arbetsmiljöfondens verksamhet skall avse främst sådana insatser som kan väntas leda till åtgärder inom arbetslivet. Resultat som kan främja effektivitet och god teknikanvändning skall eftersträvas. Förordning (1994:1135).

4 §  Arbetsmiljöfonden skall inom sitt verksamhetsområde följa utvecklingen och verka för samordning av olika organs insatser inom området. Fonden skall särskilt följa och hålla sig löpande informerad om svensk arbetslivsforskning. Förordning (1994:1135).

5 §  Arbetsmiljöfonden skall främja internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte inom verksamhetsområdet. Förordning (1994:1135).

6 §  Arbetsmiljöfonden skall följa upp användningen av de medel som betalas ut ur fonden. Fonden skall också se till att resultaten av den verksamhet som bedrivs med medel ur fonden offentliggörs på ett lämpligt sätt. Förordning (1994:1135).

7 §  Stöd från fonden som kan väntas medföra ekonomiskt utbyte för mottagaren får förenas med villkor om att mottagaren skall återbetala stödet tillsammans med ränta eller att mottagaren förbinder sig att utge ersättning till fonden i form av royalty eller annan liknande avgift. Villkoren för ersättningen skall bestämmas med hänsyn till projektets risk och beräknade ekonomiska utfall. Förordning (1994:1135).

8 §  Arbetsmiljöfonden skall varje år före den 15 juni till regeringen redovisa en plan för den allmänna inriktningen av fondens verksamhet under det följande budgetåret.

[S2]Före den 1 december varje år skall Arbetsmiljöfonden lämna en berättelse till regeringen om fondens verksamhet under det senaste budgetåret. Förordning (1994:1135).

Arbetsmiljöfondens styrelse

9 §  Arbetsmiljöfonden har en styrelse som består av en ordförande, fondens direktör och högst fem andra ledamöter. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

[S2]Om såväl ordföranden som vice ordföranden är förhindrade att delta i ett styrelsemöte, utser styrelsen inom sig en av de närvarande ledamöterna att tjänstgöra som ordförande vid mötet. Förordning (1992:957).

10 §  Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (1992:957).

Organisation

11 §  Vid arbetsmiljöfonden finns det ett kansli som leds av en direktör.

[S2]Direktören är under styrelsen ansvarig för den löpande verksamheten.

12 §  Vid arbetsmiljöfonden skall finnas ett vetenskapligt råd. Rådet har en rådgivande och stödjande funktion i övergripande forsknings- och kvalitetsfrågor.

Verksförordningens tillämpning

13 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på arbetsmiljöfonden:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S6]28 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S7]29 § om myndighets beslut.

14 §  Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9 och 10 §§verksförordningen (1987:1100).

Personalföreträdare

Ärendenas handläggning

16 §  Ärendena avgörs av styrelsen.

[S2]Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till direktören att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen. Direktören får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden.

17 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

18 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 16 § andra stycket inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar m. m.

19 §  Andra styrelseledamöter än direktören utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1992:957).

20 §  Ledamöter i det vetenskapliga rådet utses av arbetsmiljöfonden.

21 §  Direktören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1994:1135).

[S2]Andra tjänster tillsätts av arbetsmiljöfonden.

22 § har upphävts genom förordning (1994:992).

Överklagande

23 §  Arbetsmiljöfondens beslut i ärenden om bidrag från arbetsmiljöfonden får inte överklagas.

[S2]Arbetsmiljöfondens beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

Övriga bestämmelser

24 §  Arbetsmiljöfondens medel får placeras i inlåning i bank eller användas för förvärv av skuldebrev som är utgivna eller garanterade av svenska staten, kommun, bank, kreditmarknadsbolag, försäkringsbolag eller hypoteksinstitut.

[S2]Medlen får även placeras i skuldebrev som är utgivna inom ramen för ett låneprogram som är placerat i högsta kreditvärderingskategori av Nordisk Rating AB eller inom ramen för något av Kammarkollegiets olika system för fondförvaltning. Förordning (1994:1135).

25 §  Kapitalförsörjningsförordningen (1992:406) skall inte tillämpas på Arbetsmiljöfonden. Förordning (1994:1135).

26 §  Bestämmelserna i 3 § 1 anställningsförordningen (1994:373) om chefen för en förvaltningsmyndighet gäller direktören såvitt avser frågor om anställningens upphörande. Förordning (1994:992).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1158) med instruktion för Arbetsmiljöfonden

Ikraftträder
1991-08-01

Förordning (1992:957) om ändring i förordningen (1991:1158) med instruktion för Arbetsmiljöfonden

  Omfattning
  ändr. 9, 10, 19 §§
  Ikraftträder
  1992-10-01

Förordning (1993:1584) om ändring i förordningen (1991:1158) med instruktion för Arbetsmiljöfonden

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646). 2. I fråga om placeringar av medel som gjorts före ikraftträdandet gäller 24 § i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 24 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1584

Förordning (1994:992) om ändring i förordningen (1991:1158) med instruktion för Arbetsmiljöfonden

  Omfattning
  upph. 22 §, rubr. närmast före 22 §; ändr. 26 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1135) om ändring i förordningen (1991:1158) med instruktion för Arbetsmiljöfonden

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 24, 25 §§
  Ikraftträder
  1994-09-01

Ändring, SFS 1995:865

  Omfattning
  upph.