Förordning (1995:911) om övertagande av vissa lån för bostadsändamål

Departement
Finansdepartementet BB
Utfärdad
1995-06-15
Ändring införd
SFS 1995:911
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Statliga lån som är beviljade enligt följande författningar och som är utbetalda före den 1 juli 1985 får helt eller delvis övertas efter ansökan av ny ägare till fastigheten eller tomträtten om det kan antas att den nya ägaren har förutsättningar att fullgöra låneförbindelsen:
 1. Bostadslånekungörelsen (1967:552).
 2. Bostadsfinansieringsförordningen (1974:946).
 3. Förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall.
 4. Förordningen (1976:260) om hyresförlustlån.
 5. Förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus.
 6. Förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk.
 7. Förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus.
 8. Förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868).
Äldre föreskrifter som innebär att lån som betalats ut före den 1 juli 1985 skall sägas upp till betalning, om fastigheten eller tomträtten övergår till ny ägare eller tomträttshavare gäller inte.

Ändringar

Förordning (1995:911) om övertagande av vissa lån för bostadsändamål

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:427, Prop. 1994/95:219, Bet. 1994/95:BoU20
  Ikraftträder
  1995-07-01