Upphävd författning

Förordning (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1982-06-17
Ändring införd
SFS 1982:644
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna förordning får lån (reparationslån) lämnas i mån av tillgång på medel för sådana åtgärder som behövs för att undanröja mögel-, röt-, fukt eller korrosionsskador eller andra byggnadstekniska brister i hus i Norrbottens län som innehåller sådana utrymmen som anges i 2 § första stycket bostadsfinansieringsförordningen (1974:946).

[S2]Enligt 4 a § lämnas även räntebidrag i vissa fall. Förordning (1985:461).

2 §  Låne- och bidragsverksamheten utövas av plan- och bostadsverket, länsbostadsnämnderna och kommunerna.

[S2]Kommunens låneförmedling och annan verksamhet som hänger samman med denna handhas av ett förmedlingsorgan. Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan, om inte kommunen beslutar att någon annan kommunal nämnd skall ha hand om verksamheten. Förordning (1989:866).

3 §  Reparationslån lämnas under förutsättning att

 1. åtgärden i föreskrifter som plan- och bostadsverket meddelar har förklarats som låneberättigad,
 2. åtgärden påbörjas under tiden 1 augusti 1982--den 31 december 1985,
 3. åtgärden utförs av arbetstagare som anvisas eller godkänns av den offentliga arbetsförmedlingen. Förordning (1989:866).

4 §  Reparationslån löper med bunden ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen samt tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under lånetiden fastställs med ledning av räntevillkoren för obligationslån utgivna av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Räntepåslaget för fond- och förvaltningsbidrag får vara högst 0,25 procentenheter.

[S2]På reparationslån tillämpas i övrigt bestämmelserna i bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) om bostadslån för ombyggnad med undantag för bestämmelserna i 8 § första stycket 1 och andra stycket samt 36--38, 38 a och 53--56 §§.

[S3]Om reparationslånet har betalats ut före den 1 juli 1985 och fastigheten eller tomträtten övergår till ny ägare eller tomträttshavare, skall lånet sägas upp till betalning. Innan länsbostadsnämnden beslutar om uppsägning av lånet, skall nämnden upplysa den nya ägaren eller tomträttshavaren om möjligheten att få lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål och ge denne skälig tid för att ansöka om ett sådant lån. Förordning (1989:866).

4 a §  Har beslut om lån meddelats efter den 3 mars 1983 och avser lånet åtgärder beträffande hus i Norrbottens län, lämnas räntebidrag enligt andra--femte styckena om låntagaren är ett allmännyttigt bostadsföretag.

[S2]Räntebidrag lämnas på begäran av låntagaren till kostnaden för ränta på reparationslånet och den underliggande kredit som belöper på godkänd kostnad för åtgärden. Bidrag lämnas för tiden från dagen för utbetalningen av reparationslånet.

[S3]Räntebidraget skall motsvara skillnaden mellan den räntekostnad som avses i andra stycket och en garanterad ränta. Den garanterade räntan beräknas på den utestående låneskulden efter en räntesats som för det första året av lånetiden, räknat från dagen för utbetalningen av reparationslånet, skall vara 7,5 procent och som för varje följande år av lånetiden skall höjas med 0,5 procentenheter.

[S4]Räntebidrag till räntekostnaden för underliggande kredit beräknas på grundval av långivarens besked till låntagaren om ränta och återstående skuld på lånet. Om låntagaren betalar ränta för underliggande kredit efter en räntesats som överstiger den som tillämpas på allmänna lånemarknaden, skall räntekostnaden för lånet beräknas efter sistnämnda räntesats.

[S5]Räntebidraget till räntekostnaden för reparationslånet betalas ut halvårsvis i efterskott. Förordning (1983:524).

5 §  Länsbostadsnämnden beslutar om lån och räntebidrag. Nämnden beslutar även om utbetalning av lån och bidrag.

[S2]I beslut om lån skall anges lånebelopp och villkor för lånet.

[S3]Reparationslånen förvaltas av länsbostadsnämnden på uppdrag av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Förordning (1989:583).

6 §  Länsbostadsnämndens beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas hos plan- och bostadsverket.

[S2]Plan- och bostadsverkets beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1989:866).

7 §  Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av plan- och bostadsverket. I fråga om föreskrifter för tillämpningen av 3 § 3 skall plan- och bostadsverket samråda med arbetsmarknadsstyrelsen. Förordning (1989:866).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus

Förarbeten
Prop. 1981/82:150

Förordning (1983:524) om ändring i förordningen (1982:644) om lån för bygg- nadstekniska åtgärder i bostadshus

Förordning (1983:1022) om ändring i förordningen (1982:644) om lån för bygg- nadstekniska åtgärder i bostadshus

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1985:461) om ändring i förordningen (1982:644) om lån för bygg- nadstekniska åtgärder i bostadshus

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. De nya bestämmelserna om ränta gäller även i fråga om reparationslån som har beviljats men inte betalats ut före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100, Prop. 1983/84:90
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1989:583) om ändring i förordningen (1982:644) om lån för bygg- nadstekniska åtgärder i bostadshus

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:866) om ändring i förordningen (1982:644) om lån för bygg- nadstekniska åtgärder i bostadshus

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.
  Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om fastigheten eller tomträtten har övergått till ny ägare eller tomträttshavare före ikraftträdandet. I sådana ärenden skall dock de nya bestämmelserna tillämpas, om den nya ägaren eller tomträttshavaren begär det och frågan om ersättningslån ännu inte prövats av länsbostadsnämnden.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:89
  Omfattning
  ändr. 2-4, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Ändring, SFS 1991:1929

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om lån eller bidrag som har beviljats enligt förordningarna.
  Omfattning
  upph.