Upphävd författning

Förordning (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1981-11-26
Ändring införd
SFS 1981:1123
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning får lån lämnas för förvärv från staten av sådana bostadsfastigheter för permanent bruk som saluförs enligt förordningen (1971:727) om försäljning av staten tillhörig fast egendom, m. m. Förordning (1985:459).

2 §  Låneverksamheten utövas av plan- och bostadsverket, länsbostadsnämnderna och kommunerna.

[S2]Bestämmelser om kommunernas skyldighet att medverka vid låneverksamheten finns i lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m.

[S3]Organ för kommunens låneförmedling och därmed sammanhängande verksamhet (förmedlingsorgan) är kommunstyrelsen, om inte kommunen har beslutat att någon annan kommunal nämnd skall ha hand om verksamheten. Förordning (1988:302).

Förutsättningar för lån

3 §  Lån lämnas endast om

 1. låntagaren kan antas ha förutsättningar att fullgöra de skyldigheter som följer med lånet och att förvalta fastigheten tillfredsställande,
 2. de årliga kostnaderna för fastigheten inte beräknas bli så höga att det finns en påtaglig risk för förvaltningsförlust.

4 §  I fråga om lån för förvärv av småhus som skall bebos av låntagaren gäller som ytterligare förutsättning att kommunen har åtagit sig att svara för förlust på lånet intill ett belopp som motsvarar 40 procent av låneskulden vid förlusttillfället.

[S2]Som småhus räknas en- och tvåfamiljshus, friliggande eller sammanbyggda till radhus eller kedjehus. Förordning (1985:459).

Lånets storlek

5 §  Lån till kommuner, allmännyttiga bostadsföretag eller landstingskommuner lämnas högst med ett belopp som motsvarar köpeskillingen. Detsamma gäller i fråga om bostadsföretag i vilka en landstingskommun har ett bestämmande inflytande och som arbetar utan enskilt vinstsyfte.

[S2]I andra fall än de som avses i första stycket lämnas lån högst med ett belopp som motsvarar 80 procent av köpeskillingen. Om det finns särskilda skäl, får lån lämnas med högre belopp. Lånet får dock inte överstiga 95 procent av köpeskillingen.

Säkerhet för lånet

6 §  Lån till kommuner och landstingskommuner lämnas utan säkerhet. För lån till andra låntagare skall ställas säkerhet i form av panträtt i fastigheten.

[S2]I fråga om lån till allmännyttiga bostadsföretag eller bostadsföretag, i vilka en landstingskommun har ett bestämmande inflytande och som arbetar utan enskilt vinstsyfte, får säkerheten i stället utgöras av borgen som för egen skuld av kommunen respektive landstingskommunen.

Ränta och amortering

7 §  Lån löper med bunden ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen samt tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under lånetiden fastställs med ledning av räntevillkoren för obligationslån utgivna av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Förordning (1988:302).

8 §  Amorteringstiden för lånet skall bestämmas med hänsyn till husets återstående användningstid. Den får dock inte överstiga 30 år.

[S2]Amorteringstiden räknas från utbetalningsdagen. Förordning (1988:302).

9 §  Ränta och amortering betalas i form av annuiteter, som beräknas efter 8 procent ränta och amorteringstiden för lånet.

[S2]Om den räntesats som fastställs enligt 7 § är högre än 8 procent, betalas jämte annuiteten en tilläggsränta som svarar mot skillnaden. Om den fastställda räntesatsen är lägre än 8 procent, minskas annuiteten med ett belopp som svarar mot ränteskillnaden.

10 §  Ränta och amortering betalas i efterskott högst fyra gånger per år. Närmare föreskrifter meddelas av plan- och bostadsverket. Förordning (1989:582).

11 § har upphävts genom förordning (1988:302).
12 § har upphävts genom förordning (1985:459).

Uppsägning och övertagande av lån

13 §  Länsbostadsnämnden kan säga upp lånet till betalning helt eller delvis, om

 1. något lånevillkor eller någon föreskrift beträffande lånet åsidosätts,
 2. fastigheten genom vanvård eller av annan anledning minskar i värde eller inte längre används för det ändamål som förutsattes när lånet beviljades, eller
 3. betryggande brandförsäkring inte finns.

[S2]Om ett småhus inte längre används för permanent bruk och om det finns särskilda skäl, kan länsbostadsnämnden i stället för att säga upp lånet bestämma kortare amorteringstid.

[S3]Låntagaren får när som helst säga upp lånet till omedelbar betalning eller göra en inbetalning utöver föreskriven amortering. I fråga om lån som har betalats ut efter den 30 juni 1988 krävs dock att låntagaren betalar en ränteskillnadsersättning, om den ränta som har fastställts för lånet överstiger upplåningsräntan för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Närmare föreskrifter om ränteskillnadsersättning meddelas av plan- och bostadsverket. Förordning (1988:302).

14 §  Om fastigheten övergår till ny ägare och om denne vill överta lånet, skall han ansöka om detta inom tre månader från den dag då fastigheten övergick till honom. Om lånet avser ett småhus som skall bebos av den nye ägaren, får dock lånet övertas endast om kommunen har åtagit sig ansvar enligt 4 §.

[S2]Om medgivande att överta lånet inte söks eller lämnas, skall nämnden säga upp lånet till betalning om det inte finns särskilda skäl att låta lånet stå kvar. Förordning (1988:302).

14 a §  Bestämmelserna i 14 § gäller inte i fråga om lån som har betalats ut före den 1 juli 1985. Sådana lån skall sägas upp till betalning, om fastigheten övergår till ny ägare.

[S2]Innan länsbostadsnämnden beslutar om uppsägning av lån enligt första stycket, skall nämnden upplysa den nya ägaren om möjligheten att få lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål och ge denne skälig tid för att ansöka om ett sådant lån. Förordning (1989:865).

Förfarandet i låneärenden m.m.

15 §  Ansökan om lån skall ställas till länsbostadsnämnden och ges in till förmedlingsorganet.

16 §  Förmedlingsorganet skall vid behov lämna sökanden tillfälle att komplettera ansökningshandlingarna och därefter sända handlingarna med eget yttrande till länsbostadsnämnden.

17 §  Länsbostadsnämnden beslutar om lån och om utbetalning av lån. I beslut om lån skall anges lånebelopp och villkor för lånet.

[S2]Om den som avser att förvärva en sådan fastighet som avses i 1 § eller den säljande myndigheten begär det, skall länsbostadsnämnden meddela särskilt beslut i fråga om rätt till lån för förvärvet. Förordning (1989:582).

Låneförvaltning

18 §  Under lånetiden skall förmedlingsorganet besikta fastigheten i den omfattning och den ordning som plan- och bostadsverket bestämmer. Om det finns risk för att fastigheten genom vanvård eller av annan anledning minskar i värde så att säkerheten för lånet försämras, skall förmedlingsorganet anmäla det till länsbostadsnämnden. Får förmedlingsorganet kännedom om att fastigheten har övergått till ny ägare skall förmedlingsorganet anmäla även detta till nämnden. Förordning (1988:302).

19 §  Lån enligt denna förordning förvaltas av länsbostadsnämnden på uppdrag av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Förordning (1989:582).

Övriga bestämmelser

20 §  Länsbostadsnämndens beslut att avslå en låneansökan eller att återkalla ett lånebeslut får inte överklagas, om avslaget eller återkallelsen grundas på att förutsättningen i 4 § första stycket inte är uppfylld. Andra beslut av nämnden enligt denna förordning får överklagas hos plan- och bostadsverket.

[S2]Plan- och bostadsverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1989:874).

21 §  Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av plan- och bostadsverket. Förordning (1988:302).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk

Förarbeten
Prop. 1980/81:158

Förordning (1985:459) om ändring i förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Förordningen gäller även i fråga om lån som har beviljats men inte betalats ut före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100, Prop. 1983/84:90
  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. 1, 4, 7, 19 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1988:302) om ändring i förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  Bestämmelserna i 8 och 10 §§ i sin nya lydelse tillämpas även i ärenden i vilka lån har beviljats men inte betalats ut före ikraftträdandet.
  Bestämmelserna i 14 § i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande om fastigheten har förvärvats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:48
  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 2, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 21 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:582) om ändring i förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk

  Övergångsbestämmelse

  Bestämmelserna i 17 och 19 §§ i sin nya lydelse träder i kraft den 1 juli 1989 och 10 § i sin nya lydelse den dag plan- och bostadsverket bestämmer.
  Omfattning
  ändr. 10, 17, 19 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:865) om ändring i förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.
  Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om fastigheten har övergått till ny ägare före ikraftträdandet. I sådana ärenden skall dock de nya bestämmelserna tillämpas, om den nya ägaren begär det och frågan om ersättningslån ännu inte prövats av länsbostadsnämnden.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:89
  Omfattning
  ny 14 a §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1989:874) om ändring i förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.
  Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om länsbostadsnämndens beslut har meddelats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Ändring, SFS 1991:1929

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om lån eller bidrag som har beviljats enligt förordningarna.
  Omfattning
  upph.