Upphävd författning

Förordning (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1976-05-13
Ändring införd
SFS 1976:257
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna förordning får lån (förvärvslån) lämnas för förvärv från staten av egnahemsfastighet som har

 1. inlösts enligt 56 a § arbetsmarknadskungörelsen (1966:368),
 2. avstyckats från jordbruksfastighet genom åtgärder i samband med jordbrukets rationalisering.

[S2]Förvärvslån får lämnas även för förvärv av egnahemsfastighet, som kan lösas in enligt arbetsmarknadskungörelsen, om inlösen undviks därigenom. Förordning (1985:458).

2 §  Låneverksamheten utövas av plan- och bostadsverket, länsbostadsnämnderna och kommunerna.

[S2]Organ för kommuns låneförmedling och annan verksamhet som sammanhänger med den (förmedlingsorgan) är kommunstyrelsen om ej kommunen har beslutat att verksamheten skall utövas av annat kommunalt organ.

[S3]I ärende enligt denna förordning, vari kommun ej är sökande, får beslut som innebär avvikelse från förmedlingsorganets yttrande i ärendet meddelas endast om särskilda skäl föreligger. Förordning (1988:303).

3 §  Förvärvslån får efter ansökan beviljas enskild person, kommun eller allmännyttigt bostadsföretag.

[S2]Är sökanden enskild person och överstiger köpeskillingen 10 000 kronor lämnas lån endast under förutsättning att kommunen har åtagit sig att, om förlust uppkommer på lånet, svara för sådan förlust intill ett belopp som motsvarar 40 procent av låneskulden vid förlusttillfället. Förordning (1985:458).

4 §  Förvärvslån till kommun eller allmännyttigt bostadsföretag utgår högst med belopp som motsvarar köpeskillingen, minskad med låneskuld för vilken panträtt har upplåtits i fastigheten och som övertages i samband med förvärvet.

[S2]Till enskild person utgår lån högst med belopp som motsvarar skillnaden mellan 95 procent av köpeskillingen och låneskuld som avses i första stycket.

[S3]Lån utgår ej om det belopp som beräknas enligt första eller andra stycket är obetydligt i förhållande till köpeskillingen.

5 §  I fråga om säkerhet för förvärvslån tillämpas bestämmelserna i 23 § nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692).

[S2]Upplåtes till säkerhet för lånet panträtt i fastighet, skall inteckningen vara belägen inom 95 procent av köpeskillingen när låntagaren är enskild person och inom 100 procent av köpeskillingen i övriga fall. Förordning (1986:713).

6 §  Förvärvslån löper med bunden ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen samt tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under lånetiden fastställs med ledning av räntevillkoren för obligationslån utgivna av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Förordning (1988:303).

7 §  Förvärvslån amorteras med lika stora årliga belopp under det antal år som länsbostadsnämnden bestämmer med hänsyn till husets återstående användningstid och övriga omständigheter. Amorteringstiden får dock uppgå till högst 20 år.

[S2]Amorteringstiden räknas från utbetalningsdagen. Förordning (1988:303).

8 §  Fråga om lån prövas av länsbostadsnämnden. Ansökan skall ställas till länsbostadsnämnden och ges in till förmedlingsorganet som med eget yttrande skall sända handlingarna i ärendet till länsbostadsnämnden.

[S2]Är ansökningshandlingarna ofullständiga eller på annat sätt bristfälliga, skall förmedlingsorganet ge sökanden tillfälle att avhjälpa bristen innan handlingarna översändes.

9 §  Bestämmelserna i 34 § andra och tredje styckena, 38 och 45 §§ nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) samt 2, 12, 16, 20 och 21 §§, 22 § första stycket, 23 §, 23 a §, 29 § första stycket och 30 § förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag gäller i tillämpliga delar i fråga om förvärvslån.

[S2]Om fastigheten övergår till en ny ägare som är enskild person och om köpeskillingen när lånet beviljades översteg 10 000 kronor, får lånet övertas endast om kommunen åtar sig sådant ansvar som avses i 3 § andra stycket. Förordning (1989:862).

10 §  Talan mot länsbostadsnämndens beslut enligt denna förordning föres hos plan- och bostadsverket genom besvär.

[S2]Talan mot plan- och bostadsverkets beslut föres hos regeringen genom besvär. Förordning (1988:303).

11 §  Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av plan- och bostadsverket. Förordning (1988:303).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall

Förarbeten
Prop. 1975/76:100

Förordning (1978:386) om ändring i förordningen (1976:257) om lån för för- värv av egnahemsfastighet i vissa fall

Förordning (1980:575) om ändring i förordningen (1976:257) om lån för för- värv av egnahemsfastighet i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1983:1028) om ändring i förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1985:458) om ändring i förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Förordningen gäller även i fråga om förvärvslån som har beviljats men inte betalats ut före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100, Prop. 1983/84:90
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 6 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:713) om ändring i förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 5, 9 §§
  Ikraftträder
  1986-11-15

Förordning (1988:303) om ändring i förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  Bestämmelserna i 7 § i sin nya lydelse tillämpas även i ärenden i vilka förvärvslån har beviljats men inte betalats ut före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. 2, 6, 7, 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:862) om ändring i förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.
  Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om fastigheten övergått till ny ägare före ikraftträdandet. I sådana ärenden skall dock de nya bestämmelserna tillämpas, om den nya ägaren begär det och frågan om ersättningslån ännu inte prövats av länsbostadsnämnden.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:89
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1991:1929) om upphävande av vissa förordningar om statligt låne- och bidragsstöd för bostadsändamål

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om lån eller bidrag som har beviljats enligt förordningarna.
  Omfattning
  upph.