Upphävd författning

Förordning (1995:950) med instruktion för Turistdelegationen

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-06-15
Ändring införd
SFS 1995:950 i lydelse enligt SFS 2001:112
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Förordning (1992:584) med instruktion för Styrelsen för Sverigebilden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Turistdelegationen har till uppgift att dels samordna olika statliga insatser för att stärka turistnäringens utveckling, dels utveckla samverkan mellan staten, regionala organ, kommuner och turistnäringen.

2 §  Turistdelegationen skall för att fullfölja sin samordningsuppgift

 1. noggrant följa utvecklingen inom turistnäringen,
 2. genomföra utredningar bl. a. i syfte att stärka samverkan mellan å ena sidan statliga och kommunala åtgärder och å andra sidan turistbranschens tjänster,
 3. i samverkan med berörda statliga och kommunala organ särskilt verka för att skapa en ökad förståelse för miljöskyddets, naturvårdens och kulturens betydelse för den svenska turistnäringen,
 4. i samråd med olika organ inom turistområdet utforma handlingsprogram om de mest angelägna åtgärderna i fråga om turismens utveckling, och
 5. medverka i utvecklingsarbetet inom Europeiska unionen.

3 §  Turistdelegationen skall också

 1. ansvara för kunskapsutveckling samt ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
 2. genomföra särskilda resvane- och resenärsundersökningar vid behov,
 3. ansvara för internationella kontakter med avseende på turism om dessa inte faller under någon annan myndighets eller organisations ansvarsområde,
 4. besluta om vissa bidrag till intresseorganisationer med anknytning till turismen,
 5. yttra sig i ärenden med anknytning till delegationens verksamhetsområde,
 6. verka för att funktionshindrades behov av rekreation beaktas, och
 7. verka för att turismens utveckling sker på ett för miljön och naturen hållbart sätt. Förordning (2001:112).

Sammansättning

4 §  Turistdelegationen består av högst åtta ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

5 §  Vid Turistdelegationen finns ett kansli som leds av en chef.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Turistdelegationen:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]18 § om interna föreskrifter,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut, och

[S8]35 § om överklagande. Förordning (1996:50).

7 §  Turistdelegationen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:50).

Ärendenas handläggning

8 §  Turistdelegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

9 §  Om ett ärende är så brådskande att Turistdelegationen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden eller vice ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde.

10 §  Turistdelegationen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos delegationen att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av delegationen.

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

Anställningar m. m.

12 §  Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande. Turistdelegationen utser vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

13 §  Chefen för kansliet utses av regeringen.

[S2]Turistdelegationen anställer övrig personal.

Överklagande

14 §  Beslut av Turistdelegationen i ärenden om bidrag får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1995:950) med instruktion för Turistdelegationen

  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:50) om ändring i förordningen (1995:950) med instruktion för Turistdelegationen

  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1997:36) om ändring i förordningen (1995:950) med instruktion för Turistdelegationen

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-03-01

Förordning (2001:112) om ändring i förordningen (1995:950) med instruktion för Turistdelegationen

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2005:1233) om upphävande av förordningen (1995:950) med instruktion för Turistdelegationen

Omfattning
upph.
Ikraftträder
2006-01-01