Upphävd författning

Lag (1996:1059) om statsbudgeten

Departement
Finansdepartementet BA4
Utfärdad
1996-11-07
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2002:1034
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Effektivitet och resultat
l § I statens verksamhet skall hög effektivitet eftersträvas och god hushållning iakttas.
Med statens verksamhet avses i denna lag sådan verksamhet som sköts av regeringen, domstolarna och de förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen.

2 §  Regeringen skall för riksdagen redovisa de mål som åsyftas och de resultat som uppnåtts på olika verksamhetsområden.

Anslag och inkomsttitlar

3 §  När riksdagen enligt 9 kap.3-5 §§regeringsformen anvisar anslag till angivna ändamål, skall anslagstyperna obetecknade anslag, reservationsanslag eller ramanslag användas.

[S2]De närmare villkoren för anslagen framgår av 4-6 §§.

Anslagstyper

4 §  Ett obetecknat anslag får inte överskridas. Outnyttjade medel får inte användas under följande budgetår.

5 §  Ett reservationsanslag får inte överskridas. Outnyttjade medel får regeringen använda längst tre år efter det att anslaget senast var uppfört på statsbudgeten.

6 §  Ett ramanslag får regeringen tillfälligt överskrida genom att ta i anspråk en anslagskredit motsvarande högst tio procent av anvisat anslag. Tillgängliga medel under följande år reduceras med ett belopp motsvarande ianspråktagen anslagskredit.

[S2]Med riksdagens bemyndigande får regeringen även besluta att ett ramanslag får överskridas, om detta är nödvändigt för att i en verksamhet täcka särskilda utgifter som inte var kända då anslaget anvisades eller för att ett av riksdagen beslutat ändamål med anslaget skall kunna uppfyllas.

[S3]Outnyttjade medel får regeringen använda under följande budgetår.

Övriga bestämmelser om anslag

7 §  När regeringen tilldelar en myndighet ett anslag får regeringen besluta om begränsningar i villkoren för utnyttjande av anslaget.

8 §  Regeringen får besluta att medel på ett anvisat anslag inte skall användas, om detta är motiverat av särskilda omständigheter i en verksamhet eller av statsfinansiella eller andra samhällsekonomiska skäl.

Inkomsttitlar

9 §  Statsinkomster som beräknas av riksdagen skall redovisas mot inkomsttitlar.

Redovisning mot anslag och inkomsttitlar

10 §  Avräkning mot anslag för transfereringar skall göras det budgetår då betalning sker. Mot övriga anslag skall avräkning göras det budgetår till vilket utgiften hänför sig.

[S2]Avräkning mot inkomsttitlar för skatt skall göras det budgetår då betalning erhålls. Mot övriga inkomsttitlar skall avräkning göras det budgetår till vilket inkomsten hänför sig.

[S3]Avräkning skall göras löpande.

[S4]Riksdagen kan för ett anslag eller en inkomsttitel besluta att avräkning skall göras på någon annan grund.

Ekonomiska förpliktelser

11 §  I 12-14 §§ finns bestämmelser om befogenheter för regeringen att ikläda staten ekonomiska förpliktelser enligt 9 kap. 10 § regeringsformen.

[S2]I lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning anges under vilka förutsättningar regeringen får ta upp lån till staten. Lag (1998:661).

Beställningsbemyndiganden m.m.

12 §  För det ändamål och med högst det belopp som riksdagen bestämmer får regeringen beställa varor eller tjänster samt besluta om bidrag, ersättning, lån eller liknande som medför utgifter även under senare budgetår än det statsbudgeten avser.

13 §  Regeringen får ikläda staten sådana ekonomiska förpliktelser som är nödvändiga för att den löpande verksamheten skall fungera tillfredsställande.

Garantier

14 §  För det ändamål och med högst det belopp som riksdagen bestämmer får regeringen ställa ut kreditgarantier och göra andra liknande åtaganden.

[S2]När det finns särskilda skäl får åtagandet enligt riksdagens bestämmande göras utan att beloppet begränsas.

15 §  För ett åtagande enligt 14 § skall en avgift tas ut. Avgiftens storlek skall motsvara statens ekonomiska risk och övriga kostnader för åtagandet, om inte riksdagen för ett visst åtagande beslutar annat.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer beslutar om avgiftens storlek.

Statsbudgetens avgränsning

16 §  Regeringens förslag till statsbudget enligt 9 kap. 6 § regeringsformen skall omfatta alla inkomster och utgifter, med de undantag som anges i 17 § andra stycket och 18 §, samt andra betalningar som påverkar statens lånebehov.

17 §  Statens inkomster och utgifter skall budgeteras och redovisas brutto på statsbudgeten.

[S2]Skall inkomsterna i en verksamhet endast bidra till att täcka verksamhetens utgifter, får utgifterna dock redovisas netto på anslag.

18 §  En verksamhet där statens kostnader helt skall täckas med verksamhetens intäkter skall inte budgeteras och inte heller redovisas på anslag eller inkomsttitlar.

19 §  Regeringen får besluta om dispositionen av avgiftsinkomster från frivilligt efterfrågade varor och tjänster som staten tillhandahåller, om inkomsterna helt eller delvis skall täcka statens kostnader för verksamheten.

Finansiering av investeringar

20 §  Inom låneramar som riksdagen årligen fastställer får regeringen besluta att anläggningstillgångar som används i statens verksamhet skall finansieras med lån i Riksgäldskontoret. Regeringen får besluta om villkoren för sådana lån.

21 §  Inom en kreditram som riksdagen årligen fastställer får regeringen besluta att rörelsekapital i statens verksamhet skall finansieras med krediter i Riksgäldskontoret. Regeringen får besluta om villkoren för dessa krediter och om likvida medel som myndigheterna disponerar.

22 §  Andra tillgångar än de som anges i 20 och 21 §§ skall finansieras med anslag eller med inkomster som anges i 31 § första stycket.

23 §  För en viss myndighet eller för viss anskaffning kan riksdagen besluta att finansiering skall ske på annat sätt än som anges i 20-22 §§.

Överlåtelse av statens egendom

24 §  I anslutning till 9 kap. 9 § regeringsformen anges i 25-34 §§ grunder för förfogandet över statens egendom.

[S2]Föreskrifterna gäller egendom som enligt 9 kap. 8 § regeringsformen står till regeringens disposition. Detta gäller dock inte varor som avses i 19 §.

[S3]Med försäljning avses i 25-29 §§ även byte.

Fast egendom

25 §  När värdet av fast egendom inte överstiger 50 miljoner kronor, får regeringen besluta att sälja egendomen, om den inte alls eller endast i ringa utsträckning behövs i statens verksamhet och om det inte finns särskilda skäl för att egendomen fortfarande skall ägas av staten.

[S2]Trots bestämmelserna i första stycket får regeringen besluta om försäljning till en kommun för samhällsbyggnadsändamål.

Aktier och andelar

26 §  Regeringen får besluta om försäljning av aktier eller andelar i ett företag där staten har mindre än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar, om inte riksdagen bestämt annat för företaget.

[S2]Regeringen får inte utan riksdagens bemyndigande genom försäljning eller på annat sätt minska statens ägarandel i företag där staten har hälften eller mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar.

Annan lös egendom

27 §  För upplåtelse av tomträtt samt försäljning av tomträtt och sådan byggnad som är lös egendom gäller föreskrifterna om försäljning av fast egendom.

28 §  Regeringen får besluta att överlåta annan lös egendom än sådan som anges i 26 och 27 §§, om egendomen inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar, eller om den inte anskaffats med statens medel.

Affärsmässighet

29 §  Försäljning skall genomföras affärsmässigt, om inte särskilda skäl talar mot det.

Disposition av försäljningsinkomster

30 §  Har riksdagen beslutat om försäljning av egendom, skall inkomsten redovisas mot en inkomsttitel på statsbudgeten, om inte riksdagen bestämmer annat.

[S2]I 31-34 §§ anges hur inkomsten får disponeras i de fall då regeringen har beslutat om försäljning.

31 §  Har egendomen använts i en verksamhet för vilken riksdagen har godkänt en investeringsplan, får regeringen besluta att inkomsten skall disponeras för att finansiera investeringar som ingår i planen.

[S2]Föreskrifter om disposition av inkomst från försäljning av egendom som inte använts i en sådan verksamhet finns i 32-34 §§.

32 §  Har egendomen finansierats med medel från anslag får regeringen, sedan medel motsvarande egendomens bokförda värde redovisats mot en inkomsttitel, besluta att det som återstår av inkomsten skall disponeras i den verksamhet där den försålda egendomen har använts.

[S2]Om inkomsten uppgår till ett mindre belopp, får regeringen besluta att hela inkomsten skall disponeras i den verksamhet där den försålda egendomen har använts.

[S3]Har fast egendom eller aktier sålts skall dock hela inkomsten redovisas mot en inkomsttitel.

33 §  Har egendomen finansierats med lån får regeringen, sedan lånet lösts, besluta att det som återstår av inkomsten skall disponeras i den verksamhet där den försålda egendomen har använts.

[S2]Har fast egendom eller aktier sålts skall dock det som återstår av inkomsten redovisas mot en inkomsttitel.

34 §  Har egendomen finansierats på annat sätt än med medel från anslag eller med lån, får regeringen besluta att hela inkomsten skall disponeras i den verksamhet där den försålda egendomen har använts.

Uppföljning, prognoser och utfall

35 §  Regeringen skall noggrant följa hur statens inkomster, utgifter och upplåning utvecklas i förhållande till beräknade eller beslutade belopp.

36 §  Under löpande budgetår skall regeringen vid minst två tillfällen för riksdagen redovisa prognoser över utfallet av statens inkomster och utgifter samt statens lånebehov. Regeringen skall förklara väsentliga skillnader mellan budgeterade belopp och beräknat utfall.

37 §  Senast fyra månader etter budgetåret skall regeringen för riksdagen redovisa statsbudgetens preliminära utfall. Regeringen skall förklara väsentliga skillnader mellan budgeterade belopp och det preliminära utfallet.

38 §  Så snart som möjligt, dock senast nio månader efter budgetåret, skall regeringen se till att en årsredovisning för staten lämnas till riksdagen.

[S2]Årsredovisningen skall innehålla resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys. Den skall även innehålla det slutliga utfallet på statsbudgetens inkomsttitlar och anslag.

Utgiftstak och utgiftsramar

39 § Har upphävts genom lag (2001:580).

40 §  Avser regeringen att använda tak för statens utgifter i beredningen av förslaget till statsbudget och i genomförandet av den budgeterade verksamheten, skall förslag till beslut om ett sådant utgiftstak ingå i budgetpropositionen. Lag (2001:580).

41 §  Förslag om tak för statens utgifter eller riktlinjer för utgiftsramar får avse längre tid än ett budgetår.

42 §  Finns det risk för att ett beslutat tak för statens utgifter eller använda utgiftsramar kommer att överskridas, skall regeringen för att undvika detta vidta sådana åtgärder som den har befogenhet till eller föreslå riksdagen nödvändiga åtgärder.

43 §  Om regeringen inte lämnar ett sådant förslag som anges i 41 §, skall den i stället presentera en långsiktig beräkning av hur statens inkomster, utgifter och lånebehov kommer att utvecklas som en följd av redan fattade beslut och under väl specificerade samhällsekonomiska förutsättningar.

Redovisning och revision

44 §  Regeringen är redovisningsskyldig inför riksdagen för statens medel och de övriga tillgångar som enligt 9 kap. 8 § regeringsformen står till regeringens disposition. Redovisningsskyldigheten omfattar även den verksamhet som bedrivs av staten samt statens skulder och övriga ekonomiska förpliktelser.

45 §  Bokföring i staten skall ske på ett sätt som stämmer överens med god redovisningssed.

[S2]Redovisningen skall ge en rättvisande bild av verksamheten, det ekonomiska resultatet och ställningen samt förvaltningen av statens medel och övriga tillgångar.

[S3]Närmare föreskrifter om redovisningen skall meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

46 §  Statens verksamhet skall granskas genom revision.

47 §  Regeringen skall årligen redovisa för riksdagen vilka åtgärder regeringen vidtagit med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. Lag (2002:1034).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen är ny. Den har behandlats i avsnitt 7.3.1. Den tidigare bestämmelsen i 47 § har bytt beteckning till 48 §.

Avslutande bestämmelse

48 §  Regeringen får överlåta sin rätt enligt 5 §, 6 § första och tredje styckena samt 12-14, 19-21, 25, 26, 28 och 31-34 §§ till myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2002:1034).

Ändringar

Lag (1996:1059) om statsbudgeten

    Förarbeten
    Rskr. 1996/97:27, Prop. 1995/96:220, Bet. 1996/97:KU3
    Ikraftträder
    1997-01-01

Lag (1998:661) om ändring i lagen (1996:1059) om statsbudgeten

Förarbeten
Rskr. 1997/98:253, Prop. 1997/98:154, Bet. 1997/98:FiU29
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2001:580) om ändring i lagen (1996:1059) om statsbudgeten

Förarbeten
Rskr. 2000/01:274, Prop. 2000/01:100, Bet. 2000/01:KU23
Omfattning
upph. 39 §; ändr. 40 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:1034) om ändring i lagen (1996:1059) om statsbudgeten

Förarbeten
Rskr. 2002/03:22, Prop. 2001/02:190, Bet. 2002/03:KU12
Omfattning
nuvarande 47 § betecknas 48 §, rubr nämrast före 47 § sätts närmast före 48 §; ny 47 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2009:1444) om ändring i lagen (1996:1059) om statsbudgeten

Förarbeten
Rskr. 2009/10:99, Prop. 2009/10:5, Bet. 2009/10:KU9
Omfattning
upph. 40, 41, 43 §§; ändr. 42 §; nya 40, 41 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:716) om ändring i lagen (1996:1059) om statsbudgeten

Förarbeten
Prop. 2009/10:100, Bet. 2009/10:KU39
Omfattning
ändr. rubr. närmast före 39 §; nya 36 a, 39 §§
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1419) om ändring i lagen (1996:1059) om statsbudgeten

Förarbeten
Rskr. 2010/11:24, Bet. 2010/11:KU2
Omfattning
upph. 38, 47 §§; ändr. 37 §
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2011:203

Omfattning
upph.