Lag (1996:1061) om minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997-1999

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1996-10-31
Ändring införd
SFS 1996:1061 i lydelse enligt SFS 1998:585
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Lag om minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997-1999
Om en kommun eller ett landsting fastställer en högre skattesats för år 1997, 1998 eller 1999 än den som gällde för år 1996, skall det generella statsbidraget till kommunen eller landstinget enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting för samma år minskas med ett belopp som motsvarar hälften av den ökning av de preliminära kommunalskattemedel respektive landstingsskattemedel som följer av skattehöjningen.
Första stycket gäller inte för de kommuner som avses i 10 § lagen (1995:1517) om införande av lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting.
Om skattesatsen höjs på grund av att landstinget och kommunerna inom landstingsområdet har kommit överens om att fördela om uppgifterna inom området, gäller inte första stycket den del av höjningen som motsvaras av en sänkning av skattesatsen hos den som lämnar ifrån sig uppgifter. Lag (1998:585).

Ändringar

Lag (1996:1061) om minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997-1999

    Förarbeten
    Rskr. 1996/97:16, Prop. 1995/96:213, Bet. 1996/97:FiU6
    Ikraftträder
    1997-01-01

Lag (1998:585) om ändring i lagen (1996:1061) om minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998

Förarbeten
Rskr. 1997/98:319, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU20
Omfattning
ändr. författningsrubr. och lagen
Ikraftträder
1998-07-01