Upphävd författning

Förordning (1996:125) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1996-02-29
Ändring införd
SFS 1996:125 i lydelse enligt SFS 2005:867
Ikraft
1996-04-01
Upphäver
Förordning (1991:1274) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens bostadskreditnämnd skall

 1. bevaka att kreditförsörjningen vid ny- och ombyggnad av bostäder sker i tillräcklig omfattning och ta de initiativ som behövs i detta syfte,
 2. förvalta och redovisa kreditgarantier som nämnden utfärdat enligt förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m., enligt förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet eller enligt äldre bestämmelser,
 3. i stödärenden enligt förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet
  1. överlägga med kommunen om lämpliga åtgärder och villkor för stöd och om förutsättningarna för statligt medägande i kommunens bostadsföretag under viss tid,
  2. för statens räkning träffa avtal med kommunen om statens medverkan vid omstrukturering eller rekonstruktion av ett kommunalt bostadsföretag och, om det förutsätts i avtalet, medverka vid kommunens eller det kommunala bostadsföretagets upplåning och vid statens förvärv, förvaltning eller avyttring av bostadsfastigheter och bostadsbyggnader som inte längre behövs för bostadsförsörjningen, och
 4. följa den ekonomiska utvecklingen i de kommuner och bostadsföretag som berörs eller kan komma att beröras av omstrukturerings- eller rekonstruktionsåtgärder som genomförs med statlig medverkan samt utvärdera effekterna av de åtgärder som har genomförts. Förordning (2005:867).

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 4, 5, 10-14, 17, 22, 33 och 34 11. Förordning (2005:867).

Myndighetens ledning

3 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Organisation

4 §  Statens bostadskreditnämnd bestämmer sin organisation, med undantag för vad som anges i 5 och 6 §§. Förordning (2005:867).

5 §  Vid Statens bostadskreditnämnd skall det finnas en särskild avtalsdelegation som består av generaldirektören och ytterligare högst sju ledamöter som utses av regeringen för bestämd tid.

[S2]Generaldirektören är avtalsdelegationens ordförande.

[S3]Avtalsdelegationen skall för Statens bostadskreditnämnds räkning ingå de avtal som avses i 6 § förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet samt bevaka att ingångna avtal följs och i övrigt ta till vara statens intressen enligt 12 § samma förordning. Förordning (2005:867).

6 §  Avtalsdelegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2005:867).

Ändringar

Förordning (1996:125) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd

  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1998:668) om ändring i förordningen (1996:125) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd

Förarbeten
Rskr. 1997/98:306, Prop. 1997/98:119, Bet. 1997/98:BoU10
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2002:666) om ändring i förordningen (1996:125) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2003:1119) om ändring i förordningen (1996:125) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:107) om ändring i förordningen (1996:125) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-04-15

Förordning (2005:867) om ändring i förordningen (1996:125) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd

Omfattning
upp. rubr. närmast före 5 §; ändr. 1, 2, 4, 5 §§, rubr. närmast före 4 §; ny 6 §
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2007:836

Omfattning
upph.