Förordning (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1996-12-17
Ändring införd
SFS 1996:1524 i lydelse enligt SFS 2019:140
Ikraft
1997-01-01
Upphäver
Förordning (1983:142) med regeringens arbetsgivarnyckel
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om vem som är arbetsgivare i vissa fall enligt

 • affärsverksavtal Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O,
 • affärsverksavtal Arbetsgivarverket – Seko,
 • affärsverksavtal-T Arbetsgivarverket – Saco-S,
 • villkorsavtal Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O,
 • villkorsavtal Arbetsgivarverket – Seko,
 • villkorsavtal-T Arbetsgivarverket – Saco-S,
 • chefsavtalet,
 • avtal om regeringsbeslut om avlöningsförmåner m.m. för vissa högre anställningar m.fl.,
 • pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16),
 • avtal om delpension för arbetstagare hos staten m.fl. (delpensionsavtalet), och
 • avtal om medbestämmande vid beredningen av regeringsärenden (MBA-R). Förordning (2016:990).

2 §  Vid tillämpningen av följande avtalsbestämmelser är regeringen arbetsgivare.

AvtalBestämmelser
- Affärsverksavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O respektive Seko samt affärsverksavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S4 § 2 mom.andra stycket första meningen i fråga om arbetstagare som har en anställning som chef för ett affärsverk eller en myndighet
- Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O respektive Seko samt villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S13 kap. 5 § andra stycket 13 kap 11 § andra stycket första meningen i fråga om arbetstagare som har en anställning som chef för en sådan myndighet under regeringen som bedriver affärs- eller uppdragsverksamhet
14 kap. 2 § fjärde stycket i fråga om arbetstagare som har en anställning som - justitiekansler, riksåklagare eller ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen, - annan chef för en myndighet under regeringen, men inte för en bestämd tid, eller - kabinettssekreterare eller statssekreterare
- Chefsavtalet9 § 2 i fråga om en arbetstagare som har en anställning som justitieråd tillika ordförande, hovrättspresident eller kammarrättspresident
- PA 161 kap. 1 § fjärde stycket 2 avdelning I och 1 kap. 1 § 1 avdelning II i fråga om anställningar inom myndigheter och affärsverk under regeringen, dock inte vid inrangering till de statliga pensionsbestämmelserna för arbetstagare som vid en verksamhetsövergång från en annan arbetsmarknadssektor har fem år eller mindre kvar till pensionsåldern enligt en ickestatlig förmånsbestämd pensionsplan
Förordning (2019:140).

3 §  Vid tillämpningen av bestämmelserna i 14 kap. 2 § fjärde stycket i villkorsavtalen och villkorsavtal-T är Regeringskansliet arbetsgivare när det gäller de anställningar som anges i 1 § b i avtal om regeringsbeslut om avlöningsförmåner m.m. för vissa högre anställningar m.fl. med undantag för kabinettssekreterare och statssekreterare. Förordning (2016:990).

4 §  Vid tillämpningen av delpensionsavtalet är den myndighet arbetsgivare som beslutar om anställning av en arbetstagare som har ansökt om arbetstidsminskning.

[S2]Om det är regeringen som beslutar om anställningen enligt första stycket är följande myndigheter arbetsgivare.

 1. Den myndighet där arbetstagaren är anställd, om inte något annat följer av 2-4.
 2. Regeringen, om arbetstagaren är chef för en central förvaltningsmyndighet.
 3. Central förvaltningsmyndighet eller någon annan förvaltningsmyndighet som lyder direkt under regeringen, om arbetstagaren är chef för en underställd myndighet.
 4. Domstolsverket, om arbetstagaren är ordinarie domare. Domstolsverket får lämna över befogenheterna som arbetsgivare till den myndighet där arbetstagaren är anställd.

5 § Har upphävts genom förordning (2004:940).

6 §  Vid tillämpningen av MBA-R eller kollektivavtal med motsvarande innehåll är Regeringskansliet arbetsgivare.

[S2]I frågor som bara rör sådana arbetstagare inom Regeringskansliet, utrikesrepresentationen och kommittéerna som avses i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet skall i stället tillämpas vad som sägs i den förordningen eller i Regeringskansliets arbetsordning.

Ändringar

Förordning (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel

  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:1798) om ändring i förordningen (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
1999-02-01

Förordning (2003:475) om ändring i förordningen (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2003-09-01

Förordning (2004:940) om ändring i förordningen (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel

Omfattning
upph. 5 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2016:990) om ändring i förordningen (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2019:140) om ändring i förordningen (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-05-01