Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
1996-12-17
Ändring införd
SFS 1996:1515 i lydelse enligt SFS 2024:437
Ikraft
1997-01-01
Upphäver
Revisionsförordning (1985:606) för regeringskansliet
Departementsförordning (1982:1177)
Förordning (1988:1147) med instruktion för Regeringskansliets förvaltningskontor
Förordning (1996:728) med instruktion för Utrikesdepartementet
Förordning (1992:157) om arkiv hos regeringskansliet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-06-12
Övrigt
Rättelseblad 2008:66 har iakttagits.

Regeringskansliets uppgifter

1 §  Regeringskansliet har till uppgift att bereda regeringsärenden och att i övrigt biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet.

[S2]Myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Regeringskansliet. Förordning (2007:1294).

Regeringskansliets organisation

2 §  I Regeringskansliet ingår

[S2]Statsrådsberedningen (SB),

[S3]Justitiedepartementet (Ju),

[S4]Utrikesdepartementet (UD),

[S5]Försvarsdepartementet (Fö),

[S6]Socialdepartementet (S),

[S7]Finansdepartementet (Fi),

[S8]Utbildningsdepartementet (U),

[S9]Klimat- och näringslivsdepartementet (KN),

[S10]Kulturdepartementet (Ku),

[S11]Arbetsmarknadsdepartementet (A),

[S12]Landsbygds- och infrastrukturdepartementet (LI), och

[S13]Regeringskansliets förvaltningsavdelning (FA).

[S14]Vad som sägs i denna förordning om departement gäller också Statsrådsberedningen och förvaltningsavdelningen, om något annat inte framgår av sammanhanget. Förordning (2022:1873).

Regeringskansliet och utrikesförvaltningen

3 §  Utrikesförvaltningen består av Utrikesdepartementet och utrikesrepresentationen.

[S2]I utrikesrepresentationen ingår

 1. beskickningar, delegationer vid internationella organisationer och karriärkonsulat (utlandsmyndigheter),
 2. Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika, samt
 3. honorärkonsulat.

[S3]Föreskrifter om utrikesrepresentationen finns i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen. Förordning (2019:1281).

4 §  Utrikesrepresentationen lyder under Regeringskansliet.

[S2]Regeringskansliet beslutar i frågor som rör personalen i utrikesrepresentationen och i andra frågor som rör utrikesrepresentationens administration, om något annat inte är särskilt föreskrivet.

[S3]Regeringskansliet får överlämna åt en utlandsmyndighet att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som enligt föreskrifter i en annan förordning ska prövas av Regeringskansliet. Förordning (2008:66).

Regeringskansliets ledning

5 §  Statsministern är chef för Regeringskansliet.

[S2]Statsministern utser bland statsråden en ersättare som tjänstgör som Regeringskansliets chef när statsministern har förhinder. Ersättaren inträder även i övrigt som Regeringskansliets chef i den utsträckning som statsministern bestämmer.

[S3]När både statsministern och ersättaren har förhinder, sköts chefens uppgifter av den som statsministern eller ersättaren bestämmer.

5 a §  I den löpande ledningen av Regeringskansliet biträds statsministern av en statssekreterare i Statsrådsberedningen, av förvaltningschefen samt av rättschefen i Statsrådsberedningen. Förordning (2018:741).

5 b §  Förvaltningschefen ansvarar för Regeringskansliets övergripande planering samt för budget och uppföljning. Förvaltningschefen ansvarar också för administrativa frågor som rör flera departement eller flera kommittéer inom olika departements verksamhetsområden. Vidare ansvarar förvaltningschefen för arbetsgivarpolitiken i Regeringskansliet, utom när det gäller fördelningen av arbetsmiljöuppgifter.

[S2]Förvaltningschefen får inom sitt ansvarsområde ge ut riktlinjer och råd. Förordning (2020:999).

5 c §  Rättschefen i Statsrådsberedningen ansvarar för samordning inom Regeringskansliet i rättsliga och språkliga frågor i syfte att uppnå enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftning och förvaltning.

[S2]Rättschefen får inom sitt ansvarsområde ge ut handböcker, riktlinjer och råd. Sådant material kan riktas även till myndigheter under regeringen.

[S3]Rättschefen är utgivare av Svensk författningssamling. Förordning (2018:741).

Departementens ledning

Chef för departement

6 §  Chef för ett departement är det statsråd som statsministern utser enligt 7 kap. 1 § regeringsformen.

7 §  Statsministern är chef för Statsrådsberedningen.

8 §  Chef för Regeringskansliets förvaltningsavdelning är förvaltningschefen i Statsrådsberedningen.

Chefstjänstemän

9 §  Chefstjänstemän i departementen är statssekreterarna, kabinettssekreteraren, expeditionscheferna och rättscheferna.

[S2]Chefstjänstemän i Statsrådsberedningen är statssekreterarna, förvaltningschefen, rättschefen, EU-chefen, HR-direktören, den särskilda chefstjänstemannen för krishantering och den nationella säkerhetsrådgivaren.

[S3]Chefstjänstemän är också utrikesråden i Utrikesdepartementet, budgetchefen och finansråden i Finansdepartementet samt planeringschefen i Justitiedepartementet. Förordning (2022:1458).

Huvudmän

10 §  I departementen finns huvudmän för olika sakområden. För var och en av de myndigheter som hör till departementen finns en huvudman som ansvarar för frågor om myndighetens styrning. Förordning (2010:1750).

Regeringskansliets internrevision

11 §  I Statsrådsberedningen finns Regeringskansliets internrevision. Förordning (2002:1045).

Regeringskansliets krisberedskap

Beredskap, krishantering och frågor om nationell säkerhet i Regeringskansliet

11 a §  I Regeringskansliet finns ett nationellt säkerhetsråd för informationsutbyte och strategisk samordning i frågor som rör nationell säkerhet. Rådet leds av statsministern och består av statsråd. Förordning (2022:1873).

11 b §  För krishantering och frågor om nationell säkerhet finns en grupp för strategisk samordning som består av de statssekreterare vars verksamhetsområden berörs. Gruppen leds av en statssekreterare i Statsrådsberedningen i frågor om krishantering och av den nationella säkerhetsrådgivaren i frågor om nationell säkerhet. Förordning (2022:1873).

11 c §  Den nationella säkerhetsrådgivaren ansvarar för analys, samordning och inriktning av frågor som rör nationell säkerhet. Rådgivaren biträder det nationella säkerhetsrådet.

[S2]Under den nationella säkerhetsrådgivaren ansvarar den särskilda chefstjänstemannen för krishantering för analys, samordning och inriktning av krishanteringen i Regeringskansliet samt utveckling, uppföljning och nödvändiga förberedelser för detta. Chefstjänstemannen får i det syftet ge ut riktlinjer och annat material. Chefstjänstemannen är ställföreträdare för den nationella säkerhetsrådgivaren. Förordning (2022:1873).

11 d §  Chefen för varje departement ansvarar för krishanteringsförmågan i departementet.

[S2]Departementschefen ska uppdra åt en chefstjänsteman i departementet att närmast under departementschefen ansvara för att departementet har en krishanteringsplan och en krishanteringsorganisation. I Statsrådsberedningen och Regeringskansliets förvaltningsavdelning kan uppdraget i stället ges till en annan tjänsteman än en chefstjänsteman. (Förordning 2022:1873).

11 e §  Förvaltningschefens ansvar för administrativa frågor enligt 5 b § gäller även vid krishantering. Förordning (2019:583).

11 f §  Förvaltningschefen ansvarar för de förberedelser som behövs i Regeringskansliet för att riksdagen, statschefen och regeringen ska kunna fullgöra sina uppgifter när de yttre omständigheterna gör det omöjligt eller olämpligt att använda ordinarie verksamhetsformer. Förvaltningschefen ska i denna fråga samverka med Riksdagsförvaltningen och Kungl. Hovstaterna. Förordning (2008:66).

11 g § Har upphävts genom förordning (2022:1873).

Fördelning av regeringsärenden mellan departement

12 §  Förvaltningsärenden och lagstiftningsärenden fördelas mellan departementen på det sätt som anges i bilagan till denna förordning. Av bilagan framgår också till vilka departement myndigheter och andra organ hör.

[S2]Ärenden om förordningar ska handläggas i det departement som motsvarande förvaltningsärenden hör till.

[S3]Andra förvaltnings- och lagstiftningsärenden ska handläggas i det departement som är lämpligast med hänsyn till ärendets natur. Förordning (2008:66).

13 §  Om ett ärende faller inom flera departements verksamhetsområden, ska det handläggas i det departement dit ärendet huvudsakligen hör. Förordning (2008:66).

Beredning av regeringsärenden

Ansvaret för beredning av regeringsärenden

14 §  Departementschefen ansvarar för beredningen av regeringsärenden i departementet, utom sådana som avses i 14 a §. För beredningen av regeringsärenden som enligt ett förordnande enligt 7 kap. 5 § regeringsformen ska föredras av ett annat statsråd ansvarar dock det föredragande statsrådet. Förordning (2020:999).

14 a §  Förvaltningschefen ansvarar, med undantag för ärenden som avser utrikesförvaltningen, för beredningen av regeringsärenden om anställning och lön enligt 34 och 35 §§. Detsamma gäller ärenden om upphörande av anställning för statssekreterare och generaldirektör i Regeringskansliet. Dessa ärenden föredras av ett statsråd i det departement där den anställde ska vara placerad respektive är placerad. Expeditionschefen i det departementet granskar slutligt utkast till regeringens beslut. Förordning (2023:597).

Gemensam beredning

15 §  Regeringsärenden som faller inom flera departements verksamhetsområden ska beredas i samråd med övriga berörda statsråd.

[S2]Detta gäller också inom ett departement när ett ärende berör mer än ett statsråd. Förordning (2008:66).

Vem som får begära in förklaringar, upplysningar och yttranden

16 §  Regeringskansliet får begära in förklaringar, upplysningar och yttranden i regeringsärenden. I en arbetsordning eller i särskilda beslut ska det närmare bestämmas vem som får göra detta. Förordning (2008:66).

Ärenden som rör Regeringskansliet och som avgörs av regeringen

17 §  Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsmedel mellan departementen. Regeringen beslutar också i andra övergripande frågor som rör Regeringskansliet och som är av särskild vikt.

[S2]Bestämmelser om att regeringen beslutar om vissa anställningar m.m. finns i 34, 35 och 37 §§. Förordning (2013:793).

Ärenden som avgörs av Regeringskansliet

Utlämnande av allmän handling

18 §  Frågor om att lämna ut handlingar som förvaras i Regeringskansliet prövas inom det departement som förvarar handlingarna. Om en handling har överlämnats för arkivering prövas frågan om utlämnande i stället inom det departement som överlämnat handlingen eller inom det departement som övertagit ansvaret för det verksamhetsområde som handlingen avser.

[S2]Första stycket gäller inte om något annat är särskilt föreskrivet.

[S3]Är det tveksamt om en handling ska lämnas ut, eller om en sökande begär det, ska frågan om utlämnande prövas av ett statsråd i departementet eller – när det gäller handlingar som hör till Regeringskansliets förvaltningsavdelnings verksamhetsområde – av ett statsråd i Statsrådsberedningen. Frågan får också överlämnas till regeringens prövning. Förordning (2016:396).

Tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande

18 a §  Frågor om att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande enligt lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data prövas inom det departement där informationen finns. Om informationen finns i en handling som har överlämnats för arkivering prövas frågan inom det departement som överlämnat handlingen eller inom det departement som övertagit ansvaret för det verksamhetsområde som handlingen avser.

[S2]Är det tveksamt på vilket sätt informationen ska göras tillgänglig, eller om en sökande begär det, ska frågan om tillgängliggörande prövas av ett statsråd i departementet eller - när det gäller information som hör till Regeringskansliets förvaltningsavdelnings verksamhetsområde - av ett statsråd i Statsrådsberedningen. Frågan får också överlämnas till regeringens prövning.

[S3]Ett beslut av ett statsråd överklagas till regeringen.

[S4]Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära ett statsråds prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av statsrådet för att beslutet ska kunna överklagas. Förordning (2022:877).

Avskrivning och överlämnande av ärenden

19 §  Regeringskansliet får besluta att skriva av ett ärende i vilket en framställning till regeringen har återkallats. Regeringskansliet får även till en annan myndighet överlämna en framställning som är ställd till regeringen i ett ärende som uppenbarligen ska avgöras av den andra myndigheten. Förordning (2018:741).

Ärenden som rör Europeiska unionen eller internationella organisationer

20 §  Regeringskansliet ska

 1. utse Sveriges ombud och andra representanter vid förhandlingar med annan stat eller vid förhandlingar med och möten inom internationella organisationer,
 2. utse Sveriges representanter i det löpande arbetet inom Europeiska unionens råd samt föreslå och utse Sveriges representanter i kommittéer under Europeiska kommissionen,
 3. föreslå och utse Sveriges representanter i Europeiska unionens decentraliserade byråer och andra byråer samt Europeiska atomenergigemenskapens byråer,
 4. besvara formella underrättelser från kommissionen och i övrigt upplysa kommissionen om hur Sverige har uppfyllt de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i unionen,
 5. bestämma vem som ska delta i arbetet inom Ständiga representanternas kommitté,
 6. besvara motiverade yttranden från kommissionen,
 7. anmäla förslag till författningar i enlighet med informationsförfaranden som följer av Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella överenskommelser,
 8. avge svenska svar och kommentarer inom förfaranden som följer av Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella överenskommelser,
 9. vara den nationella säkerhetsmyndighet som ansvarar för att upprätthålla säkerheten för sekretessbelagda uppgifter enligt säkerhetsskyddsavtal med Europeiska unionens medlemsländer och Europeiska unionens råd samt enligt åtaganden om detta i överenskommelser med Nato och Europeiska rymdorganet (ESA), och
 10. besvara en utländsk begäran om inspektion, utvärderingsbesök eller observationsflygning som följer av åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) enligt Wiendokumentet om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder den 30 november 2011 och fördraget om observationsflygningar den 24 mars 1992. Förordning (2018:37).

Utländsk representation i Sverige

21 §  Regeringskansliet beslutar om agremang för beskickningschefer, erkännande av konsuler och förhandsgodkännande av försvarsattachéer.

[S2]Regeringskansliet beslutar även i frågor som gäller underrättelse till en sändande stat om att beskickningschefen eller en medlem av beskickningens diplomatiska personal är persona non grata eller att någon annan medlem av beskickningspersonalen inte är önskvärd. Detta gäller också underrättelse till en sändande stat om att en konsul är persona non grata eller att någon annan medlem av konsulatspersonalen inte är önskvärd. Regeringskansliet får överlämna sådana frågor till regeringens prövning.

Ärenden om hävande av immunitet

21 a §  Regeringskansliet får besluta i frågor om hävande av immunitet för svensk diplomatisk och konsulär personal. Förordning (2010:1750).

Fordringar som uppkommit genom konsulärt ekonomiskt bistånd

22 §  Regeringskansliet företräder staten som fordringsägare vid och utom domstol i fråga om fordringar som har uppkommit genom bistånd enligt lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd. Förordning (2003:1112).

Arbetsfördelningen i ett departement

Statssekreteraren och kabinettssekreteraren

23 §  Arbetet inom ett departement leds närmast under departementschefen och övriga statsråd i departementet av statssekreteraren. Statssekreteraren ansvarar främst för planering och samordning i departementet och i förhållande till andra samhällsorgan samt vakar över att arbetet bedrivs i överensstämmelse med planeringen.

[S2]Om det i ett departement finns fler än en statssekreterare är en av dem samordnande statssekreterare. Den samordnande statssekreteraren har ett särskilt ansvar för organisatoriska och administrativa frågor i departementet.

[S3]Vid tillämpningen av denna paragraf avses med statssekreterare även kabinettssekreteraren. Förordning (2018:741).

Expeditionschefen

24 §  Expeditionschefen, utom i Utrikesdepartementet, vakar över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av ärenden, utom i fråga om lagar och andra författningar, samt granskar slutligt utkast till regeringens beslut. Expeditionschefen vakar också över styrningen av de myndigheter som hör till departementet.

[S2]Expeditionschefen ansvarar för utvecklingen av arbetet i departementet, utom i de delar som rättschefen och den administrativa chefen ansvarar för enligt 25 och 26 §§.

[S3]Expeditionschefen samordnar departementets opolitiska chefstjänstemän och den administrativa chefen. Förordning (2023:597).

Rättschefen

25 §  Rättschefen ansvarar för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas samt vakar över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av författningsärenden.

[S2]Rättschefen ansvarar vidare för den slutliga granskningen av förslagen.

[S3]Rättschefen, utom i Justitie- och Finansdepartementen, ansvarar för att lagstiftnings- och andra författningsärenden, som faller inom flera departements verksamhetsområden eller som berör mer än ett statsråd, bereds gemensamt enligt 15 §.

[S4]Rättschefen ansvarar också för utvecklingen av departementets arbete med att ta fram förslag till lagar och andra författningar. Förordning (2021:1301).

25 a §  I Utrikesdepartementet har en av rättscheferna de uppgifter som anges i 25 §. Den rättschefen vakar över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet även i utrikesrepresentationens verksamhet samt har de uppgifter som anges i 24 § första stycket första meningen och 49 a § tredje stycket. Förordning (2021:1301).

Den administrativa chefen

26 §  Den administrativa chefen har ett särskilt ansvar för att departementets del av Regeringskansliets budget följs och departementets planering följs upp.

[S2]Den administrativa chefen ansvarar för utvecklingen av departementets arbete med budget och planering.

[S3]I Utrikesdepartementet gäller det som sägs i första och andra styckena expeditionschefen. Förordning (2018:741).

Budgetchefen

26 a §  Budgetchefen i Finansdepartementet ska särskilt svara för utvecklingen och förvaltningen av verksamhetsstöden för budgetering och hantering av dokument inom den statliga budgetprocessen (RK Statsbudgetstöd). Budgetchefen kan i det syftet ge ut riktlinjer och annat material. Sådant material kan riktas även till myndigheter under regeringen. Förordning (2008:1388).

EU-chefen

26 b §  EU-chefen ansvarar för den övergripande samordningen av EU-frågor inom Regeringskansliet.

[S2]EU-chefen får inom sitt ansvarsområde ge ut handböcker, riktlinjer och råd i syfte att uppnå enhetlighet och hög kvalitet vid handläggningen inom Regeringskansliet. Förordning (2019:583).

Gemensamma bestämmelser för chefstjänstemännen och den administrativa chefen

27 §  Chefstjänstemännen och den administrativa chefen ska biträda departementschefen och övriga statsråd i departementet med planering och andra arbetsuppgifter i departementet. De ska även biträda med att samordna verksamheten i departementet, inom Regeringskansliet och i förhållande till andra samhällsorgan. De ska vidare biträda med arbetsledningen. Förordning (2018:741).

Ledningsgrupp

27 a §  I varje departement finns en ledningsgrupp.

[S2]Statssekreteraren eller, om det finns fler än en statssekreterare, den samordnande statssekreteraren leder gruppens möten.

[S3]Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs effektivt med hög kvalitet och att departementets resurser används i överensstämmelse med övergripande prioriteringar. Förordning (2018:741).

Huvudmännen

28 §  Varje huvudman ska inom sitt sakområde ansvara för planering och samordning, ärendenas behöriga gång samt för beredning och föredragning inför departementschefen eller ett annat statsråd. Även i övrigt ska huvudmannen ansvara för arbetet inom sitt sakområde. Huvudmannen ska också beakta andra berörda sakområden. Huvudmannen svarar för upprättandet av utkast till regeringens beslut, riktigheten av uppgifterna i utkasten och för att den handling som expedieras stämmer överens med regeringens beslut. Detta gäller dock inte i fråga om lagar och andra författningar.

[S2]Huvudmannen ska hålla departementschefen, övriga statsråd i departementet och chefstjänstemännen underrättade om arbetets gång och för dem anmäla frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Huvudmannen ska följa de direktiv som chefstjänstemännen ger och även i övrigt samverka med dessa och med de andra huvudmännen. Huvudmannen ska med uppmärksamhet följa förhållandena inom sitt sakområde.

[S3]Huvudmannen svarar, i den utsträckning detta inte är rättschefens uppgift, för att ärenden bereds gemensamt i Regeringskansliet. Förordning (2023:597).

29 §  I författningsfrågor ska huvudmännen samarbeta med rättschefen. Förordning (2008:66).

Vem som beslutar i ärenden som avgörs av Regeringskansliet

Myndighetschefens beslutanderätt

30 §  Ärenden som inte är regeringsärenden och som inte ska avgöras av en departementschef enligt 31 eller 33 § eller av personalansvarsnämnden avgörs av Regeringskansliets chef.

[S2]Ärenden som inte behöver avgöras av Regeringskansliets chef får avgöras av chefen för ett departement, av ett annat statsråd eller av en tjänsteman eller en grupp av tjänstemän i Regeringskansliet. Hur detta ska ske anges i en arbetsordning för myndigheten eller i särskilda beslut. Förordning (2008:66).

Departementschefens beslutanderätt

31 §  Chefen för ett departement ska föreskriva eller för särskilda fall besluta om indelningen av departementet i sakområden, chefstjänstemännens och huvudmännens uppgifter och fördelningen av arbetet mellan dem samt formerna i övrigt för verksamheten i departementet.

[S2]Ärenden som inte behöver avgöras av departementschefen får avgöras av ett annat statsråd eller av en tjänsteman i Regeringskansliet. Hur detta ska ske anges i en arbetsordning för departementet eller i särskilda beslut. Förordning (2008:66).

Arbetsordning

32 §  Regeringskansliet ska besluta de ytterligare föreskrifter som behövs för dess organisation och formerna för dess verksamhet. Sådana föreskrifter kan tas in i en arbetsordning för myndigheten eller i arbetsordningar för departementen. Förordning (2008:66).

Avvikelser från bestämmelser om arbetsfördelningen i ett departement

33 §  Chefen för ett departement får föreskriva eller för särskilda fall besluta om avvikelser från de bestämmelser om arbetsfördelningen i ett departement som finns i denna förordning eller som har beslutats enligt 31 §.

Personaladministration

Anställning och lön m.m.

34 §  Regeringen beslutar om anställning i Regeringskansliet av statssekreterare, kabinettssekreterare, förvaltningschef, expeditionschef, rättschef, EU-chef, HR-direktör, särskild chefstjänsteman för krishantering, nationell säkerhetsrådgivare, budgetchef, finansråd, utrikesråd, inspektör, protokollchef, generaldirektör, departementsråd och chef för Regeringskansliets internrevision.

[S2]Övriga anställningar beslutas av Regeringskansliet. Förordning (2022:1458).

34 a §  Regeringen beslutar om förordnande som chef för en utlandsmyndighet och som direktör för Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika.

[S2]Regeringen beslutar också om ställning som ambassadör. Förordning (2022:612).

35 §  I de fall där regeringen fattar beslut om anställning fastställer regeringen lönen. Lönen för inspektör, protokollchef, departementsråd och chef för Regeringskansliets internrevision fastställs dock av Regeringskansliet.

[S2]I övriga fall fastställer Regeringskansliet lönen. Förordning (2022:612).

Anställningsförordningens tillämpning

36 §  Vid anställning av kanslisekreterare, departementssekreterare, avdelningsdirektör, kansliråd, ämnesråd eller sakkunnig och vid anställning med placering i utrikesförvaltningen behöver Regeringskansliet inte informera om anställningen enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373).

[S2]Ett meddelande om att någon har anställts ska genast lämnas till dem som har sökt anställningen. Förordning (2014:1460).

Tjänstgöringsort

37 §  Regeringen beslutar om tjänstgöringsort för de tjänstemän som är placerade i utrikesförvaltningen och som är anställda genom beslut av regeringen.

Anställningens längd

38 §  Den som är expeditionschef, rättschef, EU-chef, HR- direktör, särskild chefstjänsteman för krishantering, nationell säkerhetsrådgivare, budgetchef, finansråd, utrikesråd, inspektör, protokollchef, departementsråd eller chef för Regeringskansliets internrevision anställs tills vidare. Anställningen får dock begränsas till att gälla till en viss tidpunkt.

[S2]Förvaltningschefen anställs för en bestämd tid. Förordning (2022:1458).

Uppsägning

39 §  När det gäller anställningar som beslutas av regeringen prövar regeringen frågor om uppsägning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd.

[S2]Detta gäller också i fråga om anställning som planeringschef i Justitiedepartementet. Förordning (1998:1631).

Personalansvarsnämnden

40 §  Regeringskansliets personalansvarsnämnd består av förvaltningschefen, rättschefen i Statsrådsberedningen, HR- direktören, den rättschef som svarar för lagstiftningsärenden om anställningsskydd, expeditionschefen i det berörda departementet eller den chefstjänsteman där som bestäms i en arbetsordning och två personalföreträdare. Förvaltningschefen är ordförande och rättschefen i Statsrådsberedningen är vice ordförande i nämnden.

[S2]Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. Förordning (2020:999).

41 §  Personalansvarsnämnden prövar följande frågor för anställda i Regeringskansliet eller i en kommitté och för svenska medborgare som är anställda vid en utlandsmyndighet:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning.

42 §  Personalföreträdarna i personalansvarsnämnden utses på det sätt som anges i 9 § personalföreträdarförordningen (1987:1101), om något annat inte bestämts i kollektivavtal.

[S2]Personalföreträdare får endast den vara som är anställd i Regeringskansliet.

Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

43 §  Innan någon anställs som handläggare ska Utrikesförvaltningens antagningsnämnd höras om den sökandes lämplighet för tjänstgöring utomlands, om det i anställningen ingår att tjänstgöra inom utrikesrepresentationen. Detta gäller dock inte för anställning som minister, kansliråd, ambassadråd eller konsul eller om i övrigt särskilda skäl föranleder något annat.

[S2]Föreskrifter om nämnden finns i förordningen (1991:360) med instruktion för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd. Förordning (2009:923).

Vem som utövar arbetsgivarens befogenheter enligt centrala kollektivavtal

43 a §  När det gäller anställda i Regeringskansliet, utrikesrepresentationen och kommittéerna utövar Regeringskansliet arbetsgivarens befogenheter enligt centrala kollektivavtal, om något annat inte följer av förordningen (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel. Förordning (1997:80).

Statsråds anmälan om sjukdom

43 b §  Ett statsråd som inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom ska snarast anmäla det till expeditionschefen i departementet. Förordning (2019:1281).

Föredragande i Lagrådet

44 §  Behörig att föredra ärenden inför Lagrådet är den som är eller har varit hovrätts- eller kammarrättsassessor och den som Regeringskansliet utser för ett visst fall.

Ekonomiadministration

45 §  Regeringskansliet ska tillämpa de ekonomiadministrativa bestämmelser som gäller för myndigheter under regeringen, om regeringen inte beslutar något annat.

[S2]Regeringskansliet ska dock inte lämna resultatredovisning eller budgetunderlag enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

[S3]Årsredovisningen ska skrivas under av förvaltningschefen. Underskriften innebär ett intyg att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Förordning (2007:1294).

Förvaltningsavdelningens, kommunikationsdirektörens och HR-direktörens uppgifter

46 §  Regeringskansliets förvaltningsavdelning ska ge stöd och service åt departementen, utrikesrepresentationen och kommittéerna i administrativa frågor.

[S2]Förvaltningsavdelningen får sköta begränsade förvaltningsuppgifter åt andra statliga myndigheter efter avtal om detta mellan Regeringskansliet och den andra myndigheten. Förordning (2008:66).

47 §  Under förvaltningschefen har kommunikationsdirektören ansvar för Regeringskansliets kommunikationsverksamhet, utom när det gäller utrikesförvaltningen. Kommunikationsdirektören ska särskilt verka för utveckling av och enhetlighet inom Regeringskansliet i kommunikationsfrågor. Förordning (2019:1281).

47 a §  Under förvaltningschefen har HR-direktören ansvar för Regeringskansliets HR-verksamhet. HR-direktören ska särskilt verka för utveckling av och enhetlighet inom Regeringskansliet i arbetsgivarpolitiska frågor. Förordning (2022:612).

Registratorskontor

48 §  I Regeringskansliet finns ett registratorskontor. Registratorskontoret ska hållas öppet vardagar klockan 9.00–16.00. Om arbetstiden en viss dag är kortare än normalt eller om den till en viss dag förlagda arbetstiden får arbetas in enligt bestämmelser i ett kollektivavtal, får öppethållandet inskränkas till två timmar, om det kan ske utan väsentlig olägenhet.

[S2]Tiden då registratorskontoret hålls öppet ska ges till känna på lämpligt sätt. Inskränkning i tiden bör ges till känna minst en vecka i förväg. Förordning (2016:396).

Diarium

49 §  För registrering av allmänna handlingar ska det i varje departement finnas ett eller flera diarier som förs med hjälp av automatisk databehandling.

[S2]Ett diarium får bara innehålla sådana uppgifter som anges i 5 kap.2 och 4 §§offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och uppgifter som i övrigt behövs för ärendets beredning. Förordning (2016:396).

49 a §  Förvaltningschefen ansvarar för frågor om registrering av allmänna handlingar i Regeringskansliet.

[S2]Ansvaret enligt första stycket omfattar inte registrering av allmänna handlingar i de särskilda diarier som förs i Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet och inte heller i de diarier som förs med stöd av 3 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). För sådana diarier ansvarar expeditionschefen vid departementet.

[S3]Inom ett departement ska expeditionschefen, utom i Utrikesdepartementet, säkerställa att det finns en ordning för att allmänna handlingar tas om hand för registrering. Förordning (2019:1281).

50 § Har upphävts genom förordning (2018:249).

Dokumentation av beslut

51 §  I fråga om varje beslut av Regeringskansliet ska det finnas ett protokoll eller någon annan handling som anger vad beslutet innehåller, när beslutet fattades och vem som fattade beslutet. Förordning (2008:66).

Förteckning över ännu inte avgjorda ärenden

52 §  Departementen ska vid varje årsskifte upprätta förteckningar över alla ärenden som har väckts för mer än ett år sedan och som ännu inte har avgjorts. Förteckningarna ska lämnas till rättschefen i Statsrådsberedningen senast den 1 februari. Förordning (2008:66).

Förteckning över avgjorda regeringsärenden

52 a §  Departementen ska vid varje årsskifte upprätta förteckningar över alla ärenden som har avgjorts av regeringen under det gångna året. Förteckningen ska lämnas till rättschefen i Statsrådsberedningen senast den 1 februari. Förordning (2019:1281).

Regeringskansliets arkiv

53 §  Regeringskansliets arkiv ska bestå av handlingar från regeringens och Regeringskansliets verksamhet.

[S2]I Regeringskansliets arkiv finns särskilda arkiv för handlingar som registreras i diarier som förs med stöd av 3 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).

[S3]Förvaltningschefen får besluta att det i Regeringskansliets arkiv ska finnas även andra särskilda arkiv än de som avses i andra stycket. Förordning (2016:396).

Ansvar för arkivbildning

54 §  Förvaltningschefen ansvarar för Regeringskansliets arkiv och för att de mål för arkivbildningen som anges i arkivlagen (1990:782) uppnås. Expeditionschefen ska säkerställa att det finns en ordning för att lämna över handlingar från departementen till Regeringskansliets arkiv.

[S2]Första stycket omfattar inte sådana särskilda arkiv som avses i 53 § andra eller tredje stycket. För sådana arkiv ansvarar expeditionschefen vid det departement som överlämnat handlingarna för arkivering eller expeditionschefen vid det departement som övertagit ansvaret för det verksamhetsområde som handlingarna avser. Förordning (2016:396).

55 § Har upphävts genom förordning (2016:396).

Överlämnande av arkivhandlingar till Riksarkivet

56 §  Regeringskansliet ska lämna över arkivhandlingar till Riksarkivet vid de tidpunkter som förvaltningschefen och Riksarkivet kommer överens om. Förordning (2011:470).

Återlämnande av ingivna handlingar

57 §  Handlingar i ett ärende som har slutbehandlats får återlämnas till den som gett in handlingen bara om det är lämpligt med hänsyn till allmänna arkivsynpunkter och övriga omständigheter.

Utlåning av arkivhandlingar

58 §  Föreskrifter om att arkivhandlingar får lånas ut till myndigheter för tjänsteändamål finns i arkivförordningen (1991:446).

Ytterligare föreskrifter

59 §  Regeringskansliet ska meddela de ytterligare föreskrifter som behövs om diarieföring, arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhandlingar hos myndigheten. Förordning (2008:66).

Tillsyn över diarieföring och arkiv inom utrikesrepresentationen

60 §  Regeringskansliet ska ha tillsyn över diarieföring och arkiv inom utrikesrepresentationen och får också besluta föreskrifter om utrikesrepresentationens diarieföring, arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhandlingar. Förordning (2008:66).

Ärendeförteckningar inför regeringssammanträden

61 §  Regeringskansliet får lämna ut ärendeförteckningar som upprättas där inför regeringssammanträden. För att fortlöpande tillhandahålla pappersexemplar av sådana förteckningar enligt en stående beställning får Regeringskansliet ta ut en årlig avgift av beställaren. Avgiften är 4 000 kr och får tas ut i förskott.

Internrevision

62 §  Regeringskansliets internrevision ska följa de föreskrifter om intern revision som anges i denna instruktion.

[S2]Regeringskansliets internrevision ska utföra internrevision av all verksamhet inom Regeringskansliet, kommittéväsendet och utrikesrepresentationen. Förordning (2008:66).

63 §  Regeringskansliets internrevision ska självständigt granska hur Regeringskansliets interna styrning och kontroll samt hur de ekonomiska redovisningsskyldigheterna fullgörs. Internrevisionen ska bedrivas i enlighet med god sed för internrevision.

[S2]En internrevisor får utföra andra uppgifter än de som anges i första stycket endast om det är förenligt med god sed för internrevision och inte hindrar internrevisionen. Förordning (2008:66).

64 §  Regeringskansliet ska besluta om en revisionsplan för internrevisionen.

[S2]Revisionsplanen ska grundas på en analys av risken för väsentliga fel i den granskade verksamheten. Förordning (2008:66).

65 §  Regeringskansliets internrevision ska redovisa sina iakttagelser och slutsatser till förvaltningschefen. Förordning (2008:66).

Överklagande

66 §  Regeringskansliets beslut i administrativa ärenden får inte överklagas. Förordning (2007:1294).

Bilaga

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

1 Statsrådsberedningen
1.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
regeringen, Regeringskansliet,
kommittéväsendet,
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av frågor om Europeiska unionens utvidgning,
ärenden vid Europeiska kommissionen och Eftas övervakningsmyndighet, mål vid Europeiska unionens domstol (domstolen, tribunalen) och Efta-domstolen samt ärenden som rör verksamheten vid dessa domstolar,
användningen av de flygplan som staten anskaffat för statschefens och den högsta civila och militära ledningens resor.
1.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, inklusive ändringar i Europeiska unionens fördrag, med undantag av frågor om Europeiska unionens utvidgning.
1.3Myndigheter m.fl.
Svenska institutet för europapolitiska studier,
Harpsundsnämnden.
2Justitiedepartementet
2.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
riksdagen med undantag av ärenden om Utrikesnämnden,
grundlagarna,
rikets vapen och flagga,
vallagen (2005:837), folkomröstningslagen (1979:369),
lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden,
rikets judiciella indelning och, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, domstolsväsendet,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
rättshjälp,
dispaschörverksamhet,
fastighetsregistreringen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Sveriges advokatsamfund,
åklagarväsendet,
polisen,
allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,
åtal för brott, förordnande av domstol,
utlämning och överlämnande för brott, internationell rättslig hjälp i brottmål, internationellt samarbete rörande lagföring för brott,
kriminalvård,
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
fideikommissförfattningar, dock inte förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,
permutationslagen (1972:205), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
nåd i brottmål, abolition,
det rättsmedicinska och det rättspsykiatriska undersökningsväsendet,
lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, lagen (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken m.m.,
europabolag, aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska föreningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, stiftelselagen (1994:1220), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndighet inom riket,
flyktingar, mottagande av asylsökande och utlänningars rätt att vistas i landet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
säkerhetsskyddslagen (2018:585), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
svenskt medborgarskap.
2.2Lagstiftningsärenden
1. Lagstiftningsärenden som gäller
grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella ämnen, allmänt förvaltningsrättsliga ämnen, statligt partistöd.
 1. Lagstiftningsärenden som inte hör till något annat departement och som gäller ämnen som avses i 8 kap. 2 § första stycket 1 eller 2 regeringsformen, processrättsliga ämnen.
 2. Lagstiftningsärenden som gäller
revisorer och revisionsbolag,
utlänningars rätt att vistas i landet,
mottagande av asylsökande m.fl.,
svenskt medborgarskap.
2.3Myndigheter m.fl.
Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna,
Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna, förvaltningsrätterna,
Lagrådet,
Justitiekanslern,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
Domstolsverket, Domarnämnden, Notarienämnden,
Rättshjälpsnämnden, Rättshjälpsmyndigheten,
Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
Kriminalvården,
övervakningsnämnderna,
Brottsförebyggande rådet,
Brottsoffermyndigheten,
Rättsmedicinalverket,
Fideikommissnämnden,
Revisorsinspektionen,
Migrationsverket,
Integritetsskyddsmyndigheten,
Trafikskadenämnden,
Stiftelsen för rättsinformation.
3Utrikesdepartementet
3.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer,
rikets gränser,
Utrikesnämnden,
svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella organisationer,
utländska beskickningar och konsulat i Sverige samt sådana organ eller organisationer som avses i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
svenska medborgares rätt och bästa i främmande länder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd och lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser,
mål vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
klagomål mot Sverige inför andra internationella organ för övervakning av efterlevnaden av konventioner som rör mänskliga rättigheter,
mål och ärenden inför övriga internationella domstolar där Sverige är part,
utseende av svenska ledamöter i internationella domstolar och i andra internationella organ för övervakning av efterlevnaden av konventioner som rör mänskliga rättigheter,
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter i utlandet samt när det gäller diplomatpass och tjänstepass,
information om Sverige i utlandet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
samordning av frågor som rör genomförandet av politiken om global utveckling,
internationellt utvecklingssamarbete,
samarbete som avser stöd till länderna i Central- och Östeuropa,
regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör utvecklingspolitiska aspekter av Världsbankens agerande,
nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
utrikeshandel och handelspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen (WTO),
internationella tull- och handelsförhandlingar,
befrielse från tull,
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
vissa internationella handels- och råvarufrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
förbud mot tillverkning och utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär användning,
multinationella företag och internationella investeringar,
främjande av utländska investeringar i Sverige,
allmänna frågor om teknisk provning och kontroll samt standardisering,
genomförandet av Europeiska unionens inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
internationella överenskommelser om allmänna villkor för exportkrediter,
handelskamrar.
3.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
rikets gränser,
Utrikesnämnden,
immunitet och privilegier,
konsulärt ekonomiskt bistånd, konsulära katastrofinsatser,
europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
utrikeshandel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen (WTO),
befrielse från tull,
vissa internationella sanktioner,
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel och förbud mot utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär användning,
obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
genomförandet av Europeiska unionens inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
auktorisation av handelskamrar.
3.3Myndigheter m.fl.
Svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella organisationer,
Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika,
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd,
Folke Bernadotteakademin,
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Nordiska Afrikainstitutet,
Svenska institutet,
Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),
Inspektionen för strategiska produkter,
Stiftelsen Östekonomiska Institutet,
Institutet för Japanstudier,
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
Sveriges Standardiseringsförbund,
Kommerskollegium,
Exportkreditnämnden,
Sveriges export- och investeringsråd,
handelssekreterare,
auktoriserade handelskamrar,
A/O Sweden House.
4Försvarsdepartementet
4.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
det militära försvaret,
samordning mellan det militära försvaret och det civila försvaret inom ramen för totalförsvar,
frågor hörande till officersutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
bi- och multilateralt försvars- och materielsamarbete,
tillträde till Sveriges territorium,
tillstånd för örlogsbesök, flygning med militära luftfartyg och tjänstgöring utomlands,
lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden,
åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) enligt Wiendokumentet om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder den 30 november 2011, dokumentet om global informationslämning den 28 november 1994, dokumentet om uppförandekoden den 3 december 1994 och fördraget om observationsflygningar den 24 mars 1992, i den mån sådana ärenden inte hör till Utrikesdepartementet,
Europeiska försvarsbyrån (EDA),
försvarsunderrättelseverksamhet,
signalskydd,
totalförsvarsplikt,
skyddslagen (2010:305), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
säkerhetsskyddslagen (2018:585), i den mån sådana ärenden rör myndigheter under Försvarsdepartementet eller rör överklagande av beslut som har fattats av en myndighet under Försvarsdepartementet,
frivillig verksamhet för stöd åt totalförsvaret, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
befolkningsskydd, skydd mot olyckor och miljöräddningstjänst, allt i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
utredningar av luft- och sjöfartsolyckor, olyckor med spårbunden trafik samt andra allvarliga olyckor, allt i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
samordning av samhällets krisberedskap och civilt försvar,
informations- och cybersäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
sjöövervakning,
olyckor i militär verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kommunernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
psykologiskt försvar,
transport av farligt gods,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
4.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
totalförsvar och höjd beredskap,
totalförsvarsplikt,
samordning mellan det militära försvaret och det civila försvaret inom ramen för totalförsvar,
Försvarsmaktens personal, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
sändande av väpnad styrka utomlands,
lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden,
försvarsunderrättelseverksamhet,
skydd för samhällsviktig verksamhet och geografisk information,
gränsövervakning i krig,
samordning av samhällets krisberedskap och civilt försvar,
befolkningsskydd och skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Kustbevakningens befogenheter,
sprängämnesprekursorer,
förfogande,
ransonering,
informations- och cybersäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kommunernas och regionernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
transport av farligt gods,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
4.3Myndigheter m.fl.
Försvarsmakten,
Försvarets materielverk,
Försvarets radioanstalt,
Totalförsvarets forskningsinstitut,
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk,
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten,
Försvarsunderrättelsedomstolen,
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,
Myndigheten för totalförsvarsanalys,
Rikshemvärnsrådet,
Riksvärderingsnämnden,
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt,
Totalförsvarets folkrättsråd,
Nationella upplysningsbyrån enligt Genèvekonventionerna,
organisationer för frivillig försvarsverksamhet,
Krigsvetenskapsakademien,
Örlogsmannasällskapet,
sådana stiftelser för välgörande ändamål som hör till Försvarsmakten,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Kustbevakningen,
Statens haverikommission,
Myndigheten för psykologiskt försvar,
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum.
5Socialdepartementet
5.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
sjukförsäkring,
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,
sjuklön,
ersättning för närståendevård,
allmän ålderspensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäkring,
frivillig pensionsförsäkring,
äldreförsörjningsstöd,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
bostadsbidrag,
bostadstillägg,
boendetillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,
samordning av funktionshinderspolitiken,
hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,
habilitering,
hjälpmedelsförsörjning,
tandvård,
hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,
läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,
apoteksväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning,
bilstöd till personer med funktionshinder,
barnrättspolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör barnets rättigheter och andra barnfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Allmänna arvsfonden,
samordning av folkhälsopolitiken,
främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa,
alkohol, tobak, narkotika, dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa hälsofarliga varor,
hälsoskydd,
smittskydd,
sociala och medicinska frågor i övrigt som inte hör till något annat departement,
förhållandet till Världshälsoorganisationen (WHO),
idrott,
friluftslivets organisationer samt utveckling av friluftsliv för god folkhälsa,
samordning och utveckling av ungdomspolitiska frågor,
samordning och utveckling av allmänna frågor om det civila samhällets villkor,
samordning av statsbidrag till det civila samhällets organisationer,
bidrag till och allmänna frågor om allmänna samlingslokaler,
trossamfund,
begravningsväsendet.
5.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
sjukförsäkring,
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,
sjuklön,
ersättning för närståendevård,
allmän ålderspensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäkring,
frivillig pensionsförsäkring,
äldreförsörjningsstöd,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
bostadsbidrag,
bostadstillägg,
boendetillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,
samordning av funktionshinderspolitiken,
hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,
habilitering,
hjälpmedelsförsörjning,
tandvård,
hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,
läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,
apoteksväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning,
bilstöd till personer med funktionshinder,
barnrättspolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör barnets rättigheter och andra barnfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Allmänna arvsfonden med undantag av sådana frågor som regleras i ärvdabalken,
samordning av folkhälsopolitiken,
alkohol och tobak, med undantag av sådana frågor som regleras i tull- och skattelagstiftningen, narkotika med undantag av narkotikastrafflagstiftningen, dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa hälsofarliga varor,
smittskydd,
idrott,
trossamfund,
begravningsväsendet.
5.3Myndigheter m.fl.
Försäkringskassan,
Socialstyrelsen,
Inspektionen för vård och omsorg,
Läkemedelsverket,
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
Folkhälsomyndigheten,
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys,
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,
Provinsialläkarstiftelsen,
Statens institutionsstyrelse,
Myndigheten för delaktighet,
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd,
Barnombudsmannen,
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring,
Alkoholsortimentsnämnden,
Arvsfondsdelegationen,
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,
Inspektionen för socialförsäkringen,
Pensionsmyndigheten,
Fondtorgsnämnden,
E-hälsomyndigheten,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
Myndigheten för stöd till trossamfund.
6Finansdepartementet
6.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den principiella inriktningen av finanspolitiska åtgärder,
övergripande valutapolitiska beslut,
prisreglering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
budgetregleringen samt den allmänna förvaltningen och redovisningen av statsmedlen,
ekonomisk styrning,
statens upplåning och statsskuldsförvaltning,
förvaltning av statliga lån och aktier samt fonder och fonderade medel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
myndigheternas årsredovisningar, delårsrapporter och budgetunderlag,
statlig revision,
internationellt ekonomiskt samarbete, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Världsbanksgruppen, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska investeringsbanken, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Internationella valutafonden, Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar, Nordiska investeringsbanken och Parisklubben, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
beskattningen,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
Kronofogdemyndigheten,
folkbokföringen,
tullväsendet,
avgifter, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet och övergripande frågor om finansieringsprincipen,
finansiella företag, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
krigsförsäkring, krigsskadeersättning,
köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
spel om pengar eller pengars värde,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kommunalekonomisk utjämning,
kungliga hov- och slottsstaten,
statistik,
Sveriges indelning i kommuner och regioner,
kommuner, regioner, kommunalförbund,
övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,
offentlig upphandling, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
länsstyrelserna,
länsindelningen,
allmänna frågor om statsförvaltningen,
övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verksamhet samt effektivisering inom statsförvaltningen,
statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,
personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,
samhällsinformation,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardiseringsarbetet, resegarantier, produktsäkerhet samt konsumentskydd och konsumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,
statens företagsägande som ställer krav på en enhetlig ägarpolitik,
sektorsövergripande frågor om den digitala omställningen av samhället, inklusive infrastruktur för informationsteknik,
sektorsövergripande frågor inom den offentliga förvaltningen om informations- och dataförvaltning, digital teknik samt utveckling och förvaltning av infrastrukturer, plattformar och tjänster,
elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
postkommunikation,
distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
6.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
statliga och kommunala skatter,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
statens upplåning och skuldförvaltning,
statsbudgeten,
statlig revision,
skatteförfarandet, indrivning och folkbokföring,
tullagstiftning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Tullverkets kontroller av införsel eller utförsel av varor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
straff för brott mot skatte- och tullagstiftningarna,
förmånsrätt för skattefordringar,
preskription av skattefordringar,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet och övergripande frågor om finansieringsprincipen,
finansmarknaden,
allmänna pensionsfonderna,
prisreglering,
kontoföring av finansiella instrument,
näringsrättslig reglering av finansiella företag och beredskapslagstiftning för dessa företag,
insättningsgaranti och investerarskydd,
penningtvätt,
Riksbanken,
spel om pengar eller pengars värde,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kommunalekonomisk utjämning,
statistik,
Sveriges indelning i kommuner och regioner,
kommuner, regioner, kommunalförbund,
offentlig upphandling,
länsstyrelserna,
ändrad regional ansvarsfördelning,
arbetstagare i offentliga anställningar,
statligt stöd vid korttidsarbete,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardiseringsarbetet, resegarantier, produktsäkerhet samt konsumentskydd och konsumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,
sektorsövergripande frågor om den digitala omställningen av samhället, inklusive infrastruktur för informationsteknik,
sektorsövergripande frågor inom den offentliga förvaltningen om informations- och dataförvaltning, digital teknik samt utveckling och förvaltning av infrastrukturer, plattformar och tjänster,
elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
postkommunikation.
6.3Myndigheter m.fl.
Riksgäldskontoret,
Tullverket,
Finansinspektionen,
Ekonomistyrningsverket,
Krigsförsäkringsnämnden,
Skatteverket,
Forskarskattenämnden,
Skatterättsnämnden,
Kronofogdemyndigheten,
Konjunkturinstitutet,
Finanspolitiska rådet,
allmänna pensionsfonderna,
Spelinspektionen,
Bokföringsnämnden,
Kammarkollegiet,
Statens skaderegleringsnämnd,
Statistiska centralbyrån,
Arbetsgivarverket,
länsstyrelserna,
Statskontoret,
Statens överklagandenämnd,
Statens ansvarsnämnd,
Offentliga sektorns särskilda nämnd,
Trygghetsstiftelsen,
Statens tjänstepensionsverk,
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
Statens servicecenter,
Upphandlingsmyndigheten,
Utbetalningsmyndigheten,
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv,
Statens fastighetsverk,
Fortifikationsverket,
Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
Allmänna reklamationsnämnden,
Fastighetsmäklarinspektionen,
Post- och telestyrelsen,
Myndigheten för digital förvaltning,
Stiftelsen Norrlandsfonden,
Stiftelsen Industrifonden,
Svenska skeppshypotekskassan,
av staten helt eller delvis ägda bolag som inte hör till något annat departement.
7Utbildningsdepartementet
7.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer samt annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet,
uppdragsutbildning inom skolväsendet,
satsningar inom ramen för den nationella samlingen för läraryrket,
folkbildningsfrågor,
utbildning inom yrkeshögskolan och andra utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsyn över,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,
europeisk forskningsinfrastruktur, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
forskning och vetenskaplig verksamhet i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
övergripande forskningspolitiska frågor,
rymdverksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
övergripande Unescofrågor.
7.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer samt annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet,
uppdragsutbildning inom skolväsendet,
utbildning inom yrkeshögskolan,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
forskning som inte hör till något annat departement,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.
7.3Myndigheter m.fl.
Statens skolverk,
Statens skolinspektion,
Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Sameskolstyrelsen,
Skolväsendets överklagandenämnd,
Skolforskningsinstitutet,
huvudmän inom skolväsendet,
enskilda anordnare av annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet,
Myndigheten för yrkeshögskolan,
Folkbildningsrådet,
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna,
Universitetskanslersämbetet,
Universitets- och högskolerådet,
Överklagandenämnden för högskolan,
Högskolans avskiljandenämnd,
Centrala studiestödsnämnden,
Överklagandenämnden för studiestöd,
statliga universitet och högskolor, som inte hör till något annat departement,
bolag knutna till universitet eller högskolor,
Kungl. biblioteket,
Vetenskapsrådet,
Etikprövningsmyndigheten,
Överklagandenämnden för etikprövning,
Polarforskningssekretariatet,
Rymdstyrelsen,
Institutet för rymdfysik,
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning,
Gentekniknämnden,
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,
Kungl. Vetenskapsakademien,
Nobelstiftelsen,
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,
utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något annat departement,
akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något annat departement,
stiftelser för ändamål som departementet eller myndighet som hör till departementet ska tillgodose.
8Klimat- och näringslivsdepartementet
8.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
miljöbalken, bl.a. frågor om naturvård, biologisk mångfald och skydd av naturen, vatten- och luftvård, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet, avfallshantering och kretsloppsfrågor, kemikaliekontroll samt frågor om genteknik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
friluftsliv, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
miljöforskning,
miljöfrågor som kräver särskild samordning,
samordning av det nationella genomförandet av Agenda 2030,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska styrmedel,
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och lagen (1976:997) om vattenförbund, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska undersökningar,
strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
FN:s miljöprogram (UNEP),
statliga investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling och klimatinvesteringsprogram,
geotekniska undersökningar,
de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och andra övergripande näringspolitiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
tillstånd enligt 2 a § andra stycket och 9 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
tillstånd enligt 4 § lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO),
frågor om företag som berör allmänna utvecklingsbetingelser m.m., i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,
näringsfrihet,
konkurrens- och marknadsfrågor,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
åtgärder för att förenkla för företagen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
miljö- och klimatteknik,
industriell design,
mineralfrågor, geologisk undersökning,
behovsmotiverad forskning och utveckling samt utveckling av innovationssystem, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
mätteknisk verksamhet,
mått och vikt, ädelmetallkontroll,
patent, skydd för varumärken och mönster,
turism, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kooperativa frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
elcertifikat och andra energipolitiska styrmedel för energitillförsel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
energianvändning och energieffektivisering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
forskning och innovation inom energiområdet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kommunal energiplanering,
säkerhet inom elenergiområdet,
beredskap inom energiområdet,
el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,
energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
dammsäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
8.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
miljöbalken,
miljöskydd,
miljöinformation,
miljöstyrning,
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor,
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
svensk-norsk vattenrättskonvention,
gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland,
utnyttjande av vattenkraft vid krig,
vattenförbund,
Sveriges ekonomiska zon,
verksamhet i Antarktis,
motorbränslen,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska styrmedel,
strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
ansvar för radiologiska olyckor,
statliga investeringsbidrag till klimatinvesteringsprogram,
allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden,
konkurrensförhållanden i näringsverksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
näringsfrihet,
åtgärder för att förenkla för företagen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
näringspolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
regionala utvecklingsbolag,
mått, vikt, ädelmetallkontroll,
auktorisation av patentombud,
utländska filialer,
elcertifikat och andra energipolitiska styrmedel för energitillförsel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,
elektriska anläggningar, andra anläggningar för energiändamål eller energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
8.3Myndigheter m.fl.
Naturvårdsverket,
Kemikalieinspektionen,
Havs- och vattenmyndigheten,
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning,
Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning,
Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet,
Stockholms internationella miljöinstitut,
Finsk-svenska gränsälvskommissionen,
Strålsäkerhetsmyndigheten,
de lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar,
Kärnavfallsfonden,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
Klimatpolitiska rådet,
Statens geotekniska institut,
Konkurrensverket,
Sveriges geologiska undersökning,
Patent- och registreringsverket,
Patentombudsnämnden,
Bolagsverket,
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,
Verket för innovationssystem,
Tillväxtverket,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,
Oljekrisnämnden,
Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket,
Statens energimyndighet,
Energimarknadsinspektionen.
9Kulturdepartementet
9.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
ersättningar och bidrag till konstnärer,
scenkonst,
bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter,
musik- och kulturskoleverksamhet,
arkitektur, form, design och bildkonst,
bidrag till icke-statliga kulturlokaler,
bidrag till konstnärlig gestaltning,
hemslöjd,
arkiv,
kulturmiljö,
museer,
film och videogram,
dagspress,
radio och television,
stöd till regional kulturverksamhet,
nya medietjänster,
insatser mot skadlig mediepåverkan,
svenska språket,
internationellt kulturellt samarbete,
allt i den mån ovannämnda ärenden inte hör till något annat departement,
förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,
allmänna val och frågor om valdeltagande, förtroendevaldas villkor, medborgarnas inflytande och delaktighet i demokratiska processer, demokratisk medvetenhet och arbete för att värna demokratin mot extremistiska ideologier, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, samt samordning och utveckling av sådana frågor,
det samiska folkets språk och kultur.
9.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
arkivfrågor,
kulturmiljöfrågor,
åldersgränser för film som ska visas offentligt,
radio och television med undantag av lagstiftning om missbruk av yttrandefriheten,
svenska språket,
bibliotek, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
museifrågor,
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet,
nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det samiska folkets språk och kultur.
9.3Myndigheter m.fl.
Statens kulturråd,
Myndigheten för kulturanalys,
Konstnärsnämnden,
Styrelsen för Sveriges författarfond,
Riksteatern,
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,
Kungl. Musikaliska Akademien,
Statens konstråd,
Kungl. Akademien för de fria konsterna,
Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Riksarkivet,
Institutet för språk och folkminnen,
Riksantikvarieämbetet,
Statens historiska museer,
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
Nationalmuseum,
Moderna museet,
Naturhistoriska riksmuseet,
Statens maritima och transporthistoriska museer,
Statens försvarshistoriska museer,
Statens museer för världskultur,
Statens centrum för arkitektur och design,
Statens musikverk,
Stiftelsen Nordiska museet,
Stiftelsen Tekniska museet,
Stiftelsen Skansen,
Stiftelsen Arbetets museum,
regionala museer,
övriga museer som inte hör till något annat departement,
Stiftelsen Svenska Filminstitutet,
stiftelser med kulturella ändamål som departementet eller myndighet som hör till departementet ska tillgodose,
Myndigheten för tillgängliga medier,
Mediemyndigheten,
Forum för levande historia,
Valmyndigheten,
Sametinget,
Kungliga Operan Aktiebolag,
Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag,
Voksenåsen AS.
10Arbetsmarknadsdepartementet
10.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska program och andra arbetsmarknadspolitiska frågor, arbetslöshetsersättning,
arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbetsmarknadspolitiska frågor som gäller personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
arbetsrätt och andra arbetslivsfrågor för arbetsmarknaden i dess helhet, utom när det gäller särskilda bestämmelser om offentlig anställning,
Internationella arbetsorganisationen (ILO),
Europeiska sociala stadgan,
utveckling inom arbetslivsområdet,
Europeiska unionens sammanhållningspolitik avseende Europeiska socialfonden inom Europeiska unionens strukturfonder,
samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell nivå, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
rasism och liknande former av fientlighet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
frågor på nationell nivå om situationen för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, samt samordning och utveckling av sådana frågor,
samordning och utveckling av jämställdhetspolitiska frågor,
samordning och utveckling av frågor om utrikes föddas etablering i det svenska samhället och andra frågor som rör utrikes föddas delaktighet i arbets- och samhällslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
bosättning och kommunmottagande av vissa nyanlända invandrare, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
samordning och utveckling av frågor om att minska och motverka utanförskap på nationell, regional och lokal nivå.
10.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning,
arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbetsmarknadspolitiska frågor som gäller personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
förhandlingar, kollektivavtal, facklig verksamhet, medbestämmande, styrelserepresentation för de anställda och andra frågor om kollektiv arbetsrätt,
anställningsskydd, ledighet från anställning, semester och andra frågor om enskilda anställningsavtal, utom när det gäller särskilda bestämmelser om offentlig anställning,
arbetstagares uppfinningar,
arbetstvister,
Europeiska unionens sammanhållningspolitik avseende Europeiska socialfonden inom Europeiska unionens strukturfonder,
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
utrikes föddas etablering i det svenska samhället och andra frågor som rör utrikes föddas delaktighet i arbets- och samhällslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
bosättning och kommunmottagande av vissa nyanlända invandrare, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
10.3Myndigheter m.fl.
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF- rådet),
Arbetsförmedlingen,
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten,
Arbetsmiljöverket,
Arbetsdomstolen,
Medlingsinstitutet,
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor,
ILO-kommittén,
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
Myndigheten för arbetsmiljökunskap,
Diskrimineringsombudsmannen,
Nämnden mot diskriminering,
Jämställdhetsmyndigheten,
Institutet för mänskliga rättigheter.
11Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
11.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
skogindustrifrågor,
regional utvecklingspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, och samordning av sådana ärenden,
kommersiell service i gles- och landsbygder,
Europeiska unionens sammanhållningspolitik och strukturfonder samt frågor som rör regional utvecklingsplanering inom Europeiska unionen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
jordbruket och trädgårdsnäringen,
otillbörliga handelsmetoder inom jordbruks- och livsmedelskedjan,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd, växtförädling, växtförädlarrätt, husdjursavel, djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,
foder och animaliska biprodukter,
livsmedel
veterinärväsendet,
yrkesfisket, fritidsfisket, fiskevården,
vattenbruket,
rennäringen,
användning av avgifter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet eller motsvarande äldre bestämmelser när det gäller bygdeavgifter till främjande av rennäringen och fiskeavgifter,
högskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i övrigt avseende areella näringar, landsbygd och livsmedel,
jakt och viltvård,
skogsbruk,
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO),
frågor inom ramen för Europeiska unionens rådsarbetsgrupp för råvaror (PROBA),
bevarandestatus för björn, varg, järv, lo och säl,
järnvägar, spårvägar och tunnelbanor samt järnvägs-, spårvägs- och tunnelbanetrafik,
vägar och vägtrafik,
fordons utrustning och beskaffenhet,
förarbehörighet,
kollektivtrafik och färdtjänst,
tillgång till transporter för personer med funktionshinder,
upphandling av persontrafik,
överlastavgift,
farleder, kanaler och hamnar samt sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg, befäl på handelsfartyg och fiskefartyg, sjökarteverksamhet, lotsning, flyg- och sjöräddning, statens isbrytarverksamhet och, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, anställning och mönstring av sjömän,
Världssjöfartsuniversitetet,
flygplatser, luftfart, marktjänster på flygplatser,
långsiktig infrastrukturplanering för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
forskning och innovation inom transportområdet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
mark och byggnader för Trafikverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
bostadsfinansiering,
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor (UN HABITAT),
stadsmiljöavtal,
stadsutveckling.
11.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
skogsindustrifrågor,
regionala utvecklingsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Europeiska unionens sammanhållningspolitik och strukturfonder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, miljö- och strukturstöd till jordbruk, ekologisk produktion i jordbruks- och livsmedelskedjan,
skötsel av jordbruksmark, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
sambruksföreningar,
ägofred,
förvärv av jordbruksfastigheter, i den mån ärenden om sådana förvärv inte hör till något annat departement,
otillbörliga handelsmetoder inom jordbruks- och livsmedelskedjan,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd,
husdjurskontroll, djursjukdomar, djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,
foder och animaliska biprodukter,
livsmedel,
veterinärernas yrkesutövning,
rätt till fiske, bevarande och förvaltning av fiskresurserna, strukturåtgärder för fiskerinäringen, marknadsreglering av fisk och fiskprodukter, vattenbruket,
rennäring,
indragning av ströängar,
jakt och viltvård,
skogsbruk, virkesmätning, allmänningar, kronotorp,
järnvägar, spårvägar och tunnelbana samt järnvägs-, spårvägs- och tunnelbanetrafik,
vägar och vägtrafik,
vägavgifter,
sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg,
flygplatser, luftfart, marktjänster på flygplatser,
utredning av olyckor,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
lagstiftning av civilrättslig natur i transporträttsliga frågor liksom lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott hör dock till Justitiedepartementet,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
planläggning, markanvändning och bebyggelse,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
färdigställandeskydd.
11.3Myndigheter m.fl.
Lantbruksråd, lantbruksattachéer,
Skogsstyrelsen,
Statens jordbruksverk, distriktsveterinärorganisationen, regionala djurförsöksetiska nämnderna,
Centrala djurförsöksetiska nämnden,
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Livsmedelsverket,
Stiftelsen JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik,
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,
Svenska FAO-kommittén,
Styrelsen för samefonden,
Trafikverket,
Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Sjöfartsverket,
Luftfartsverket,
Transportstyrelsen,
Trafikanalys,
Boverket,
Lantmäteriet. Förordning (2023:801).

Bilaga

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

1 Statsrådsberedningen
1.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
regeringen, Regeringskansliet,
kommittéväsendet,
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av frågor om Europeiska unionens utvidgning,
ärenden vid Europeiska kommissionen och Eftas övervakningsmyndighet, mål vid Europeiska unionens domstol (domstolen, tribunalen) och Efta-domstolen samt ärenden som rör verksamheten vid dessa domstolar,
användningen av de flygplan som staten anskaffat för statschefens och den högsta civila och militära ledningens resor.
1.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, inklusive ändringar i Europeiska unionens fördrag, med undantag av frågor om Europeiska unionens utvidgning.
1.3Myndigheter m.fl.
Svenska institutet för europapolitiska studier,
Harpsundsnämnden.
2Justitiedepartementet
2.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
riksdagen med undantag av ärenden om Utrikesnämnden,
grundlagarna,
rikets vapen och flagga,
vallagen (2005:837), folkomröstningslagen (1979:369),
lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden,
rikets judiciella indelning och, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, domstolsväsendet,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
rättshjälp,
dispaschörverksamhet,
fastighetsregistreringen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Sveriges advokatsamfund,
åklagarväsendet,
polisen,
allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,
åtal för brott, förordnande av domstol,
utlämning och överlämnande för brott, internationell rättslig hjälp i brottmål, internationellt samarbete rörande lagföring för brott,
kriminalvård,
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
fideikommissförfattningar, dock inte förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,
permutationslagen (1972:205), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
nåd i brottmål, abolition,
det rättsmedicinska och det rättspsykiatriska undersökningsväsendet,
lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, lagen (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken m.m.,
europabolag, aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska föreningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, stiftelselagen (1994:1220), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndighet inom riket,
flyktingar, mottagande av asylsökande och utlänningars rätt att vistas i landet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
säkerhetsskyddslagen (2018:585), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
svenskt medborgarskap.
2.2Lagstiftningsärenden
1. Lagstiftningsärenden som gäller
grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella ämnen, allmänt förvaltningsrättsliga ämnen, statligt partistöd.
 1. Lagstiftningsärenden som inte hör till något annat departement och som gäller ämnen som avses i 8 kap. 2 § första stycket 1 eller 2 regeringsformen, processrättsliga ämnen.
 2. Lagstiftningsärenden som gäller
revisorer och revisionsbolag,
utlänningars rätt att vistas i landet,
mottagande av asylsökande m.fl.,
svenskt medborgarskap.
2.3Myndigheter m.fl.
Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna,
Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna, förvaltningsrätterna,
Lagrådet,
Justitiekanslern,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
Domstolsverket, Domarnämnden, Notarienämnden,
Rättshjälpsnämnden, Rättshjälpsmyndigheten,
Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
Kriminalvården,
övervakningsnämnderna,
Brottsförebyggande rådet,
Brottsoffermyndigheten,
Rättsmedicinalverket,
Fideikommissnämnden,
Migrationsverket,
Integritetsskyddsmyndigheten,
Trafikskadenämnden,
Stiftelsen för rättsinformation.
3Utrikesdepartementet
3.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer,
rikets gränser,
Utrikesnämnden,
svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella organisationer,
utländska beskickningar och konsulat i Sverige samt sådana organ eller organisationer som avses i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
svenska medborgares rätt och bästa i främmande länder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd och lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser,
mål vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
klagomål mot Sverige inför andra internationella organ för övervakning av efterlevnaden av konventioner som rör mänskliga rättigheter,
mål och ärenden inför övriga internationella domstolar där Sverige är part,
utseende av svenska ledamöter i internationella domstolar och i andra internationella organ för övervakning av efterlevnaden av konventioner som rör mänskliga rättigheter,
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter i utlandet samt när det gäller diplomatpass och tjänstepass,
viseringar och uppehållstillstånd enligt 3 kap. 5 § respektive 5 kap. 20 § tredje stycket utlänningslagen (2005:716) och 3 kap. 12 § utlänningsförordningen (2006:97),
information om Sverige i utlandet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
samordning av frågor som rör genomförandet av politiken om global utveckling,
internationellt utvecklingssamarbete,
samarbete som avser stöd till länderna i Central- och Östeuropa,
regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör utvecklingspolitiska aspekter av Världsbankens agerande,
nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
utrikeshandel och handelspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen (WTO),
internationella tull- och handelsförhandlingar,
befrielse från tull,
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
vissa internationella handels- och råvarufrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
förbud mot tillverkning och utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär användning,
multinationella företag och internationella investeringar,
främjande av utländska investeringar i Sverige,
allmänna frågor om teknisk provning och kontroll samt standardisering,
genomförandet av Europeiska unionens inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
internationella överenskommelser om allmänna villkor för exportkrediter,
handelskamrar.
3.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
rikets gränser,
Utrikesnämnden,
immunitet och privilegier,
konsulärt ekonomiskt bistånd, konsulära katastrofinsatser,
europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
utrikeshandel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen (WTO),
befrielse från tull,
vissa internationella sanktioner,
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel och förbud mot utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär användning,
obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
genomförandet av Europeiska unionens inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
auktorisation av handelskamrar.
3.3Myndigheter m.fl.
Svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella organisationer,
Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika,
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd,
Folke Bernadotteakademin,
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Nordiska Afrikainstitutet,
Svenska institutet,
Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),
Inspektionen för strategiska produkter,
Stiftelsen Östekonomiska Institutet,
Institutet för Japanstudier,
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
Sveriges Standardiseringsförbund,
Kommerskollegium,
Exportkreditnämnden,
Sveriges export- och investeringsråd,
handelssekreterare,
auktoriserade handelskamrar,
A/O Sweden House.
4Försvarsdepartementet
4.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
det militära försvaret,
samordning mellan det militära försvaret och det civila försvaret inom ramen för totalförsvar,
frågor hörande till officersutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
bi- och multilateralt försvars- och materielsamarbete,
tillträde till Sveriges territorium,
tillstånd för örlogsbesök, flygning med militära luftfartyg och tjänstgöring utomlands,
lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden,
åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) enligt Wiendokumentet om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder den 30 november 2011, dokumentet om global informationslämning den 28 november 1994, dokumentet om uppförandekoden den 3 december 1994 och fördraget om observationsflygningar den 24 mars 1992, i den mån sådana ärenden inte hör till Utrikesdepartementet,
Europeiska försvarsbyrån (EDA),
försvarsunderrättelseverksamhet,
signalskydd,
totalförsvarsplikt,
skyddslagen (2010:305), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
säkerhetsskyddslagen (2018:585), i den mån sådana ärenden rör myndigheter under Försvarsdepartementet eller rör överklagande av beslut som har fattats av en myndighet under Försvarsdepartementet,
frivillig verksamhet för stöd åt totalförsvaret, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
befolkningsskydd, skydd mot olyckor och miljöräddningstjänst, allt i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
utredningar av luft- och sjöfartsolyckor, olyckor med spårbunden trafik samt andra allvarliga olyckor, allt i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
samordning av samhällets krisberedskap och civilt försvar,
informations- och cybersäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
sjöövervakning,
olyckor i militär verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kommunernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
psykologiskt försvar,
transport av farligt gods,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
4.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
totalförsvar och höjd beredskap,
totalförsvarsplikt,
samordning mellan det militära försvaret och det civila försvaret inom ramen för totalförsvar,
Försvarsmaktens personal, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
sändande av väpnad styrka utomlands,
lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden,
försvarsunderrättelseverksamhet,
skydd för samhällsviktig verksamhet och geografisk information,
gränsövervakning i krig,
samordning av samhällets krisberedskap och civilt försvar,
befolkningsskydd och skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Kustbevakningens befogenheter,
sprängämnesprekursorer,
förfogande,
ransonering,
informations- och cybersäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kommunernas och regionernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
transport av farligt gods,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
4.3Myndigheter m.fl.
Försvarsmakten,
Försvarets materielverk,
Försvarets radioanstalt,
Totalförsvarets forskningsinstitut,
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk,
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten,
Försvarsunderrättelsedomstolen,
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,
Myndigheten för totalförsvarsanalys,
Rikshemvärnsrådet,
Riksvärderingsnämnden,
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt,
Totalförsvarets folkrättsråd,
Nationella upplysningsbyrån enligt Genèvekonventionerna,
organisationer för frivillig försvarsverksamhet,
Krigsvetenskapsakademien,
Örlogsmannasällskapet,
sådana stiftelser för välgörande ändamål som hör till Försvarsmakten,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Kustbevakningen,
Statens haverikommission,
Myndigheten för psykologiskt försvar,
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum.
5Socialdepartementet
5.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
sjukförsäkring,
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,
sjuklön,
ersättning för närståendevård,
allmän ålderspensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäkring,
frivillig pensionsförsäkring,
äldreförsörjningsstöd,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
bostadsbidrag,
bostadstillägg,
boendetillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,
samordning av funktionshinderspolitiken,
hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,
habilitering,
hjälpmedelsförsörjning,
tandvård,
hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,
läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,
apoteksväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning,
bilstöd till personer med funktionshinder,
barnrättspolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör barnets rättigheter och andra barnfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Allmänna arvsfonden,
samordning av folkhälsopolitiken,
främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa,
alkohol, tobak, narkotika, dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa hälsofarliga varor,
hälsoskydd,
smittskydd,
sociala och medicinska frågor i övrigt som inte hör till något annat departement,
förhållandet till Världshälsoorganisationen (WHO),
idrott,
friluftslivets organisationer samt utveckling av friluftsliv för god folkhälsa,
samordning och utveckling av ungdomspolitiska frågor,
samordning och utveckling av allmänna frågor om det civila samhällets villkor,
samordning av statsbidrag till det civila samhällets organisationer,
bidrag till och allmänna frågor om allmänna samlingslokaler,
trossamfund,
begravningsväsendet.
5.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
sjukförsäkring,
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,
sjuklön,
ersättning för närståendevård,
allmän ålderspensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäkring,
frivillig pensionsförsäkring,
äldreförsörjningsstöd,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
bostadsbidrag,
bostadstillägg,
boendetillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,
samordning av funktionshinderspolitiken,
hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,
habilitering,
hjälpmedelsförsörjning,
tandvård,
hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,
läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,
apoteksväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning,
bilstöd till personer med funktionshinder,
barnrättspolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör barnets rättigheter och andra barnfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Allmänna arvsfonden med undantag av sådana frågor som regleras i ärvdabalken,
samordning av folkhälsopolitiken,
alkohol och tobak, med undantag av sådana frågor som regleras i tull- och skattelagstiftningen, narkotika med undantag av narkotikastrafflagstiftningen, dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa hälsofarliga varor,
smittskydd,
idrott,
trossamfund,
begravningsväsendet.
5.3Myndigheter m.fl.
Försäkringskassan,
Socialstyrelsen,
Inspektionen för vård och omsorg,
Läkemedelsverket,
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
Folkhälsomyndigheten,
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys,
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,
Provinsialläkarstiftelsen,
Statens institutionsstyrelse,
Myndigheten för delaktighet,
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd,
Barnombudsmannen,
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring,
Alkoholsortimentsnämnden,
Arvsfondsdelegationen,
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,
Inspektionen för socialförsäkringen,
Pensionsmyndigheten,
Fondtorgsnämnden,
E-hälsomyndigheten,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
Myndigheten för stöd till trossamfund.
6Finansdepartementet
6.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den principiella inriktningen av finanspolitiska åtgärder,
övergripande valutapolitiska beslut,
prisreglering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
budgetregleringen samt den allmänna förvaltningen och redovisningen av statsmedlen,
ekonomisk styrning,
statens upplåning och statsskuldsförvaltning,
förvaltning av statliga lån och aktier samt fonder och fonderade medel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
myndigheternas årsredovisningar, delårsrapporter och budgetunderlag,
statlig revision,
internationellt ekonomiskt samarbete, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Världsbanksgruppen, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska investeringsbanken, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Internationella valutafonden, Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar, Nordiska investeringsbanken och Parisklubben, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
beskattningen,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
Kronofogdemyndigheten,
folkbokföringen,
tullväsendet,
avgifter, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet och övergripande frågor om finansieringsprincipen,
finansiella företag, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
krigsförsäkring, krigsskadeersättning,
köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
spel om pengar eller pengars värde,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kommunalekonomisk utjämning,
kungliga hov- och slottsstaten,
statistik,
Sveriges indelning i kommuner och regioner,
kommuner, regioner, kommunalförbund,
övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,
offentlig upphandling, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
länsstyrelserna,
länsindelningen,
allmänna frågor om statsförvaltningen,
övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verksamhet samt effektivisering inom statsförvaltningen,
statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,
personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,
samhällsinformation,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardiseringsarbetet, resegarantier, produktsäkerhet samt konsumentskydd och konsumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,
statens företagsägande som ställer krav på en enhetlig ägarpolitik,
sektorsövergripande frågor om den digitala omställningen av samhället, inklusive infrastruktur för informationsteknik,
sektorsövergripande frågor inom den offentliga förvaltningen om informations- och dataförvaltning, digital teknik samt utveckling och förvaltning av infrastrukturer, plattformar och tjänster,
elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
postkommunikation,
distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
6.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
statliga och kommunala skatter,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
statens upplåning och skuldförvaltning,
statsbudgeten,
statlig revision,
skatteförfarandet, indrivning och folkbokföring,
tullagstiftning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Tullverkets kontroller av införsel eller utförsel av varor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
straff för brott mot skatte- och tullagstiftningarna,
förmånsrätt för skattefordringar,
preskription av skattefordringar,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet och övergripande frågor om finansieringsprincipen,
finansmarknaden,
allmänna pensionsfonderna,
prisreglering,
kontoföring av finansiella instrument,
näringsrättslig reglering av finansiella företag och beredskapslagstiftning för dessa företag,
insättningsgaranti och investerarskydd,
penningtvätt,
Riksbanken,
spel om pengar eller pengars värde,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kommunalekonomisk utjämning,
statistik,
Sveriges indelning i kommuner och regioner,
kommuner, regioner, kommunalförbund,
offentlig upphandling,
länsstyrelserna,
ändrad regional ansvarsfördelning,
arbetstagare i offentliga anställningar,
statligt stöd vid korttidsarbete,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardiseringsarbetet, resegarantier, produktsäkerhet samt konsumentskydd och konsumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,
sektorsövergripande frågor om den digitala omställningen av samhället, inklusive infrastruktur för informationsteknik,
sektorsövergripande frågor inom den offentliga förvaltningen om informations- och dataförvaltning, digital teknik samt utveckling och förvaltning av infrastrukturer, plattformar och tjänster,
elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
postkommunikation.
6.3Myndigheter m.fl.
Riksgäldskontoret,
Tullverket,
Finansinspektionen,
Ekonomistyrningsverket,
Krigsförsäkringsnämnden,
Skatteverket,
Forskarskattenämnden,
Skatterättsnämnden,
Kronofogdemyndigheten,
Konjunkturinstitutet,
Finanspolitiska rådet,
allmänna pensionsfonderna,
Spelinspektionen,
Bokföringsnämnden,
Revisorsinspektionen,
Kammarkollegiet,
Statens skaderegleringsnämnd,
Statistiska centralbyrån,
Arbetsgivarverket,
länsstyrelserna,
Statskontoret,
Statens överklagandenämnd,
Statens ansvarsnämnd,
Offentliga sektorns särskilda nämnd,
Trygghetsstiftelsen,
Statens tjänstepensionsverk,
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
Statens servicecenter,
Upphandlingsmyndigheten,
Utbetalningsmyndigheten,
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv,
Statens fastighetsverk,
Fortifikationsverket,
Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
Allmänna reklamationsnämnden,
Fastighetsmäklarinspektionen,
Post- och telestyrelsen,
Myndigheten för digital förvaltning,
Stiftelsen Norrlandsfonden,
Stiftelsen Industrifonden,
Svenska skeppshypotekskassan,
av staten helt eller delvis ägda bolag som inte hör till något annat departement.
7Utbildningsdepartementet
7.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer samt annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet,
uppdragsutbildning inom skolväsendet,
satsningar inom ramen för den nationella samlingen för läraryrket,
folkbildningsfrågor,
utbildning inom yrkeshögskolan och andra utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsyn över,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,
europeisk forskningsinfrastruktur, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
forskning och vetenskaplig verksamhet i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
övergripande forskningspolitiska frågor,
rymdverksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
övergripande Unescofrågor.
7.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer samt annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet,
uppdragsutbildning inom skolväsendet,
utbildning inom yrkeshögskolan,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
forskning som inte hör till något annat departement,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.
7.3Myndigheter m.fl.
Statens skolverk,
Statens skolinspektion,
Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Sameskolstyrelsen,
Skolväsendets överklagandenämnd,
Skolforskningsinstitutet,
huvudmän inom skolväsendet,
enskilda anordnare av annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet,
Myndigheten för yrkeshögskolan,
Folkbildningsrådet,
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna,
Universitetskanslersämbetet,
Universitets- och högskolerådet,
Överklagandenämnden för högskolan,
Högskolans avskiljandenämnd,
Centrala studiestödsnämnden,
Överklagandenämnden för studiestöd,
statliga universitet och högskolor, som inte hör till något annat departement,
bolag knutna till universitet eller högskolor,
Kungl. biblioteket,
Vetenskapsrådet,
Etikprövningsmyndigheten,
Överklagandenämnden för etikprövning,
Polarforskningssekretariatet,
Rymdstyrelsen,
Institutet för rymdfysik,
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning,
Gentekniknämnden,
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,
Kungl. Vetenskapsakademien,
Nobelstiftelsen,
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,
utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något annat departement,
akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något annat departement,
stiftelser för ändamål som departementet eller myndighet som hör till departementet ska tillgodose.
8Klimat- och näringslivsdepartementet
8.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
miljöbalken, bl.a. frågor om naturvård, biologisk mångfald och skydd av naturen, vatten- och luftvård, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet, avfallshantering och kretsloppsfrågor, kemikaliekontroll samt frågor om genteknik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
friluftsliv, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
miljöforskning,
miljöfrågor som kräver särskild samordning,
samordning av det nationella genomförandet av Agenda 2030,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska styrmedel,
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och lagen (1976:997) om vattenförbund, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska undersökningar,
strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
FN:s miljöprogram (UNEP),
statliga investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling och klimatinvesteringsprogram,
geotekniska undersökningar,
de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och andra övergripande näringspolitiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
tillstånd enligt 2 a § andra stycket och 9 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
tillstånd enligt 4 § lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO),
frågor om företag som berör allmänna utvecklingsbetingelser m.m., i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,
näringsfrihet,
konkurrens- och marknadsfrågor,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
åtgärder för att förenkla för företagen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
miljö- och klimatteknik,
industriell design,
mineralfrågor, geologisk undersökning,
behovsmotiverad forskning och utveckling samt utveckling av innovationssystem, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
mätteknisk verksamhet,
mått och vikt, ädelmetallkontroll,
patent, skydd för varumärken och mönster,
turism, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kooperativa frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
elcertifikat och andra energipolitiska styrmedel för energitillförsel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
energianvändning och energieffektivisering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
forskning och innovation inom energiområdet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kommunal energiplanering,
säkerhet inom elenergiområdet,
beredskap inom energiområdet,
el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,
energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
dammsäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
8.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
miljöbalken,
miljöskydd,
miljöinformation,
miljöstyrning,
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor,
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
svensk-norsk vattenrättskonvention,
gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland,
utnyttjande av vattenkraft vid krig,
vattenförbund,
Sveriges ekonomiska zon,
verksamhet i Antarktis,
motorbränslen,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska styrmedel,
strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
ansvar för radiologiska olyckor,
statliga investeringsbidrag till klimatinvesteringsprogram,
allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden,
konkurrensförhållanden i näringsverksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
näringsfrihet,
åtgärder för att förenkla för företagen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
näringspolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
regionala utvecklingsbolag,
mått, vikt, ädelmetallkontroll,
auktorisation av patentombud,
utländska filialer,
elcertifikat och andra energipolitiska styrmedel för energitillförsel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,
elektriska anläggningar, andra anläggningar för energiändamål eller energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
8.3Myndigheter m.fl.
Naturvårdsverket,
Kemikalieinspektionen,
Havs- och vattenmyndigheten,
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning,
Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning,
Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet,
Stockholms internationella miljöinstitut,
Finsk-svenska gränsälvskommissionen,
Strålsäkerhetsmyndigheten,
de lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar,
Kärnavfallsfonden,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
Klimatpolitiska rådet,
Statens geotekniska institut,
Konkurrensverket,
Sveriges geologiska undersökning,
Patent- och registreringsverket,
Patentombudsnämnden,
Bolagsverket,
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,
Verket för innovationssystem,
Tillväxtverket,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,
Oljekrisnämnden,
Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket,
Statens energimyndighet,
Energimarknadsinspektionen.
9Kulturdepartementet
9.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
ersättningar och bidrag till konstnärer,
scenkonst,
bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter,
musik- och kulturskoleverksamhet,
arkitektur, form, design och bildkonst,
bidrag till icke-statliga kulturlokaler,
bidrag till konstnärlig gestaltning,
hemslöjd,
arkiv,
kulturmiljö,
museer,
film och videogram,
dagspress,
radio och television,
stöd till regional kulturverksamhet,
nya medietjänster,
insatser mot skadlig mediepåverkan,
svenska språket,
internationellt kulturellt samarbete,
allt i den mån ovannämnda ärenden inte hör till något annat departement,
förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,
allmänna val och frågor om valdeltagande, förtroendevaldas villkor, medborgarnas inflytande och delaktighet i demokratiska processer samt demokratisk medvetenhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, samt samordning och utveckling av sådana frågor,
det samiska folkets språk och kultur.
9.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
arkivfrågor,
kulturmiljöfrågor,
åldersgränser för film som ska visas offentligt,
radio och television med undantag av lagstiftning om missbruk av yttrandefriheten,
svenska språket,
bibliotek, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
museifrågor,
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet,
nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det samiska folkets språk och kultur.
9.3Myndigheter m.fl.
Statens kulturråd,
Myndigheten för kulturanalys,
Konstnärsnämnden,
Styrelsen för Sveriges författarfond,
Riksteatern,
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,
Kungl. Musikaliska Akademien,
Statens konstråd,
Kungl. Akademien för de fria konsterna,
Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Riksarkivet,
Institutet för språk och folkminnen,
Riksantikvarieämbetet,
Statens historiska museer,
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
Nationalmuseum,
Moderna museet,
Naturhistoriska riksmuseet,
Statens maritima och transporthistoriska museer,
Statens försvarshistoriska museer,
Statens museer för världskultur,
Statens centrum för arkitektur och design,
Statens musikverk,
Stiftelsen Nordiska museet,
Stiftelsen Tekniska museet,
Stiftelsen Skansen,
Stiftelsen Arbetets museum,
regionala museer,
övriga museer som inte hör till något annat departement,
Stiftelsen Svenska Filminstitutet,
stiftelser med kulturella ändamål som departementet eller myndighet som hör till departementet ska tillgodose,
Myndigheten för tillgängliga medier,
Mediemyndigheten,
Forum för levande historia,
Valmyndigheten,
Sametinget,
Kungliga Operan Aktiebolag,
Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag,
Voksenåsen AS.
10Arbetsmarknadsdepartementet
10.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska program och andra arbetsmarknadspolitiska frågor, arbetslöshetsersättning,
arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbetsmarknadspolitiska frågor som gäller personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
arbetsrätt och andra arbetslivsfrågor för arbetsmarknaden i dess helhet, utom när det gäller särskilda bestämmelser om offentlig anställning,
Internationella arbetsorganisationen (ILO),
Europeiska sociala stadgan,
utveckling inom arbetslivsområdet,
Europeiska unionens sammanhållningspolitik avseende Europeiska socialfonden inom Europeiska unionens strukturfonder, samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell nivå, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
rasism och liknande former av fientlighet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
frågor på nationell nivå om situationen för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, samt samordning och utveckling av sådana frågor,
samordning och utveckling av jämställdhetspolitiska frågor,
samordning och utveckling av frågor om utrikes föddas etablering i det svenska samhället och andra frågor som rör utrikes föddas delaktighet i arbets- och samhällslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
bosättning och kommunmottagande av vissa nyanlända invandrare, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
samordning och utveckling av frågor om att minska och motverka utanförskap på nationell, regional och lokal nivå.
10.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning,
arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbetsmarknadspolitiska frågor som gäller personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
förhandlingar, kollektivavtal, facklig verksamhet, medbestämmande, styrelserepresentation för de anställda och andra frågor om kollektiv arbetsrätt,
anställningsskydd, ledighet från anställning, semester och andra frågor om enskilda anställningsavtal, utom när det gäller särskilda bestämmelser om offentlig anställning,
arbetstagares uppfinningar,
arbetstvister,
Europeiska unionens sammanhållningspolitik avseende Europeiska socialfonden inom Europeiska unionens strukturfonder,
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
utrikes föddas etablering i det svenska samhället och andra frågor som rör utrikes föddas delaktighet i arbets- och samhällslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
bosättning och kommunmottagande av vissa nyanlända invandrare, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
10.3Myndigheter m.fl.
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF- rådet),
Arbetsförmedlingen,
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten,
Arbetsmiljöverket,
Arbetsdomstolen,
Medlingsinstitutet,
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor,
ILO-kommittén,
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
Myndigheten för arbetsmiljökunskap,
Diskrimineringsombudsmannen,
Nämnden mot diskriminering,
Jämställdhetsmyndigheten,
Institutet för mänskliga rättigheter.
11Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
11.1Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
skogindustrifrågor,
regional utvecklingspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, och samordning av sådana ärenden,
kommersiell service i gles- och landsbygder,
Europeiska unionens sammanhållningspolitik och strukturfonder samt frågor som rör regional utvecklingsplanering inom Europeiska unionen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
jordbruket och trädgårdsnäringen,
otillbörliga handelsmetoder inom jordbruks- och livsmedelskedjan,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd, växtförädling, växtförädlarrätt, husdjursavel, djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,
foder och animaliska biprodukter,
livsmedel
veterinärväsendet,
yrkesfisket, fritidsfisket, fiskevården,
vattenbruket,
rennäringen,
användning av avgifter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet eller motsvarande äldre bestämmelser när det gäller bygdeavgifter till främjande av rennäringen och fiskeavgifter,
högskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i övrigt avseende areella näringar, landsbygd och livsmedel,
jakt och viltvård,
skogsbruk,
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO),
frågor inom ramen för Europeiska unionens rådsarbetsgrupp för råvaror (PROBA),
bevarandestatus för björn, varg, järv, lo och säl,
järnvägar, spårvägar och tunnelbanor samt järnvägs-, spårvägs- och tunnelbanetrafik,
vägar och vägtrafik,
fordons utrustning och beskaffenhet,
förarbehörighet,
kollektivtrafik och färdtjänst,
tillgång till transporter för personer med funktionshinder,
upphandling av persontrafik,
överlastavgift,
farleder, kanaler och hamnar samt sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg, befäl på handelsfartyg och fiskefartyg, sjökarteverksamhet, lotsning, flyg- och sjöräddning, statens isbrytarverksamhet och, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, anställning och mönstring av sjömän,
Världssjöfartsuniversitetet,
flygplatser, luftfart, marktjänster på flygplatser,
långsiktig infrastrukturplanering för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
forskning och innovation inom transportområdet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
mark och byggnader för Trafikverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
bostadsfinansiering,
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor (UN HABITAT),
stadsmiljöavtal,
stadsutveckling.
11.2Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
skogsindustrifrågor,
regionala utvecklingsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Europeiska unionens sammanhållningspolitik och strukturfonder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, miljö- och strukturstöd till jordbruk, ekologisk produktion i jordbruks- och livsmedelskedjan,
skötsel av jordbruksmark, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
sambruksföreningar,
ägofred,
förvärv av jordbruksfastigheter, i den mån ärenden om sådana förvärv inte hör till något annat departement,
otillbörliga handelsmetoder inom jordbruks- och livsmedelskedjan,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd,
husdjurskontroll, djursjukdomar, djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,
foder och animaliska biprodukter,
livsmedel,
veterinärernas yrkesutövning,
rätt till fiske, bevarande och förvaltning av fiskresurserna, strukturåtgärder för fiskerinäringen, marknadsreglering av fisk och fiskprodukter, vattenbruket,
rennäring,
indragning av ströängar,
jakt och viltvård,
skogsbruk, virkesmätning, allmänningar, kronotorp,
järnvägar, spårvägar och tunnelbana samt järnvägs-, spårvägs- och tunnelbanetrafik,
vägar och vägtrafik,
vägavgifter,
sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg,
flygplatser, luftfart, marktjänster på flygplatser,
utredning av olyckor,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
lagstiftning av civilrättslig natur i transporträttsliga frågor liksom lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott hör dock till Justitiedepartementet,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
planläggning, markanvändning och bebyggelse,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
färdigställandeskydd
11.3Myndigheter m.fl.
Lantbruksråd, lantbruksattachéer,
Skogsstyrelsen,
Statens jordbruksverk, distriktsveterinärorganisationen, regionala djurförsöksetiska nämnderna,
Centrala djurförsöksetiska nämnden,
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Livsmedelsverket,
Stiftelsen JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik,
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,
Svenska FAO-kommittén,
Styrelsen för samefonden,
Trafikverket,
Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Sjöfartsverket,
Luftfartsverket,
Transportstyrelsen,
Trafikanalys,
Boverket,
Lantmäteriet. Förordning (2024:437).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. Genom förordningen upphävs
  3 I fråga om revision för räkenskapsåret 1995/96 ska revisionsförordningen (1985:606) för Regeringskansliet fortfarande tillämpas.
  1. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:80) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

  Omfattning
  ändr. 24, 25, 30 §§; ny 43 a §, rubr. närmast före 43 a §
  Ikraftträder
  1997-04-01

Förordning (1997:174) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

  Omfattning
  ändr. avsn. 2.1 i bil.
  Ikraftträder
  1997-06-01

Förordning (1997:613) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

  Omfattning
  upph. 65 §; ändr. 48, 64 §§, avsn. 2.1, 3.1, 4.3, 5.3, 6.2, 11.3, 12.1, 12.3, 14.3 i bil.; nya 1.2 i bil.
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1998:50) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

  Omfattning
  ändr. 20, 34, 35, 38, 46, 47 §§, avsn. 3.3, 4.3, 5.3, 7.1, 7.2, 8.3, 11.3, 12.3, 13.1, 13.2 i bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1998:1031) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 66 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1217) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-11-01

Förordning (1998:1631) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2, 9, 39. 40 §§, avsn. 2.1-11.3 i bil.; omtryck
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:323) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
upph. 50 §; ändr. 9, 20, 45, 49, 55 §§, avsn. 2.1, 5.3, 7.3, 8.1, 8.3, 9.3, 11.3 i bil.
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1015) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 34, 35, 38 §§, avsn. 1.1, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:13) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 34, 35, 38 §§, avsn. 7.3 i bil.; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2000-03-01

Förordning (2000:390) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. avsn. 2.3, 3.3, 4.3, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.; omtryck
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:895) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 8.3, 9.1, 9.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:279) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 1.1, 2.1, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3 i bil.
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:644) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001. Bestämmelserna i 45 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2001.
Omfattning
ändr. 45 §, ny 50 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:833) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 36, 38 §§, 1.3, 4.3, 5.3, 7.3, 9.3 i bil.; omtryck
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:338) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 20 §, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 7.3, 8.3, 11.3 i bil.
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:1045) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 11, 20, 34, 38, 62, 63 §§, avsn. 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.3, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.; ny 65 §; omtryck
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:1112) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Bestämmelsen i 22 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 september 2003. I fråga om fordringar som har uppkommit genom bistånd enligt lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. gäller alltjämt 22 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 22 §, avsn. 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil, rubr. närmast före 22 §; omtryck
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:562) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. avsn. 5.3, 6.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:1254) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2 §, bil.; ny 26 a §, rubr. närmast före 26 a §; omtryck
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:166) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 9, 34, 38, 40 §§, avsn. 1.1, 1.2, rubr. närmast före 46 §; ny 47 a §
Ikraftträder
2005-04-12

Förordning (2005:583) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 20 §, bil.; omtryck
Ikraftträder
2005-07-15

Förordning (2006:1427) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2, 11 a, 25, 34, 35, 38, 47, 60 §§, bil., rubr. närmast före 11 a §, 60 §; omtryck
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:276) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2007-06-15

Förordning (2007:727) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2007:1294) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 1, 45, 66 §§, avsn. 4.1, 4.2, 4.3, 6.3 i bil.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:66) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 4, 9, 11 a, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 26 a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 43, 46, 47 a, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 65 §§, bil., rubr. närmast före 11 a §; nya 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 11 f §§; omtryck
Ikraftträder
2008-03-31

Förordning (2008:1388) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 26 a §, bil.
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:923) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 20, 43, 49 §§, bil.; omtryck
Ikraftträder
2009-10-01

Förordning (2010:46) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-02-23

Förordning (2010:881) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.; ny 26 b §, rubr. närmast före 26 b §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1750) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2, 10, 20, 26, 28, 49 §§, bil.; ny 21 a §, rubr. närmast före 21 a §; omtryck
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:470) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 26, 28, 54, 55, 56 §§, rubr. närmast före 54 §, bil.
Ikraftträder
2011-06-01

Förordning (2012:72) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 40 §, bil.
Ikraftträder
2012-03-15

Förordning (2013:8) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-03-01

Förordning (2013:793) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 17, 55 §§
Ikraftträder
2013-12-03

Förordning (2013:1128) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 20 §, bil.
Ikraftträder
2014-02-01

Förordning (2014:1042) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2014-09-01

Förordning (2014:1460) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2, 9, 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 26, 34, 36, 38, 40, 48 §§, bil.; omtryck
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:742) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 11 d, 40 §§, bil.
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:396) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
upph. 55 §, rubr. närmast före 53, 55 §§; ändr. 18, 48, 49, 53, 54 §§; ny 49 a §
Ikraftträder
2016-05-16

Förordning (2016:847) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 20 §, bil.
Ikraftträder
2016-09-01

Förordning (2017:17) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-02-27

Förordning (2018:37) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 20 §, bil.
Ikraftträder
2018-03-15

Förordning (2018:249) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
upph. 50 §, rubr. närmast före 50 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:741) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
upph. 47 §; ändr. 19, 23, 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 27, 46 §§, bil.; nya 5 a, 5 b, 5 c, 11 g, 27 a §§, rubr. närmast före 11 g, 26, 27 a §§
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:122) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2 §, bil.
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2019:583) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 9, 11 e, 26 b, 34, 38, 49 a §§, bil., rubr. närmast före 26 b §
Ikraftträder
2019-10-01

Förordning (2019:1281) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 3, 25, 49 a §§, bil., rubr. närmast före 46 §; nya 43 b, 47, 52 a §§, rubr. närmast före 43 b, 52 a §§
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:999) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 5 b, 9, 14, 34, 38, 40, 47 a §§, bil., rubr. närmast före 46 §; ny 14 a §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2021:1059) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 14 a §, bil.
Ikraftträder
2021-11-11

Förordning (2021:1301) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 25 §, bil.; ny 25 a §
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2022:50) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 9, 11 b, 11 c, 11 d §§, bil.
Ikraftträder
2022-02-01

Förordning (2022:612) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 34, 35, 38, 47 a §§, rubr. närmast före 34 §; ny 34 a §
Ikraftträder
2022-06-15

Förordning (2022:877) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2022 i fråga om bilagan och i övrigt den 1 augusti 2022.
Omfattning
ändr. bil.; ny 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
Ikraftträder
2022-06-20

Förordning (2022:1458) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 9, 34, 38 §§
Ikraftträder
2022-11-10

Förordning (2022:1873) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
upph. 11 d, 11 g §§, rubr. närmast före 11 g §; nuvarande 11 a § betecknas 11 d §; ändr. 2, 11 b, 11 c §§, bil.; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2023-01-01

Förordning (2023:597) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 14 a, 24, 28 §§
Ikraftträder
2023-11-20

Förordning (2023:801) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2024-01-01

Förordning (2024:437) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2024-07-01