Upphävd författning

Förordning (1996:226) med instruktion för Statens oljelager

Version: 1996:226

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1996-04-11
Ändring införd
SFS 1996:226
Ikraft
1996-06-01
Upphäver
Förordning (1994:1007) med instruktion för Statens oljelager
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Myndigheten Statens oljelager förvaltar statens civila beredskapslager av olja för krigssituationer och annan statlig egendom som används för lagringen.

2 §  Statens oljelager svarar för

 1. att statens beredskapslager enligt 1 § avvecklas senast den 31 december 1999,
 2. att avvecklingen genomförs med målet att ge det för staten bästa ekonomiska resultatet,
 3. att statens beredskapslager enligt 1 § vidmakthålls under avvecklingsperioden i den omfattning som krävs av beredskapsskäl, och
 4. att en fortsatt ansvarsfull hantering av säkerhets- och miljöfrågor säkras vid anläggningar som finns kvar efter periodens slut.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens oljelager med undantag av 4, 5, 10-14, 17, 22, 27, 28 och 35 §§.

Myndighetens ledning

4 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Organisation

5 §  Vid myndigheten finns ett råd bestående av högst fem personer. Myndighetens organisation i övrigt bestäms av generaldirektören.

Överklagande

6 §  Myndighetens beslut i frågor som rör förvaltningen av statens beredskapslager enligt 1 §, upplåtelse, försäljning eller annan avyttring av sådan egendom får inte överklagas. Myndighetens beslut i övrigt får överklagas hos regeringen, om inte något annat följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

Ändringar

Förordning (1996:226) med instruktion för Statens oljelager

  Ikraftträder
  1996-06-01

Ändring, SFS 1997:1294

  Omfattning
  upph.