Förordning (1996:424) om försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1996-05-23
Ändring införd
SFS 1996:424 i lydelse enligt SFS 1997:1283
Ikraft
1996-07-01
Tidsbegränsad
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas i de kommuner som regeringen beslutar.

2 §  Försöksverksamheten omfattar dels lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen inom ramen för arbetsförmedlingsnämnderna, dels en utvidgad möjlighet att anvisa arbetslivsutveckling.

Arbetsförmedlingsnämnderna

3 §  I en kommun som omfattas av försöksverksamheten skall det finnas en arbetsförmedlingsnämnd. För en sådan nämnd gäller i stället för 34-35 §§ förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket vad som anges i 4-8 §§ denna förordning.

4 §  Arbetsförmedlingsnämndens uppgifter är

 • att ansvara för att målen för den nationella arbetsmarknadspolitiken efterlevs,
 • att pröva möjligheterna till en effektivare användning av tillgängliga resurser,
 • att ge stöd i form av kompetenshöjande och andra insatser för dem som är arbetslösa, samt
 • att initiera och medverka i projekt av pilotkaraktär av betydelse för arbetsmarknadens utveckling i kommunen.

5 §  Regeringen träffar avtal med deltagande kommuner om medfinansiering från kommunernas sida i försöksverksamheten.

6 §  Arbetsförmedlingsnämnden består av en ordförande och det antal ledamöter som länsarbetsnämnden bestämmer. I nämnden skall det finnas företrädare för länsarbetsnämnden, för arbetsförmedlingen, för den eller de kommuner som berörs och för lokala arbetsmarknadsparter. En majoritet av ledamöterna i nämnden skall utses efter förslag av den kommun inom vilken verksamheten bedrivs.

7 §  Arbetsförmedlingsnämnden får inrätta en eller flera samrådsgrupper med företrädare för den allmänna försäkringskassan, berörda myndigheter, institutioner, näringslivsorganisationer och andra intresseorganisationer.

8 §  Arbetsförmedlingsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]Vid omröstning har ordföranden utslagsröst vid lika röstetal.

[S3]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Arbetslivsutveckling

9 §  Regeringen får besluta att arbetslösa i vissa kommuner enligt 3 § får anvisas till arbetslivsutveckling utan att följande bestämmelser i förordningen (1997:1277) om arbetslivsutveckling behöver tillämpas:

 • 2 §, med undantag för vad som där sägs om att arbetslivsutveckling får anvisas först från och med den 1 juli det år de fyller 20 år,
 • 4 § sista meningen, samt
 • 5 och 6 §§. Förordning (1997:1283).

Ändringar

Förordning (1996:424) om försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen

  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:1283) om ändring i förordningen (1996:424) om försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen

Förarbeten
Rskr. 1997/98:125, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:AU1
Omfattning
forts. giltighet; ändr. 9 §
Ikraftträder
1998-01-01