Upphävd författning

Förordning (1997:1277) om arbetslivsutveckling

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Ändring införd
SFS 1997:1277
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om verksamhet för arbetslivsutveckling som länsarbetsnämnden anvisar arbetslösa.

2 §  Arbetslivsutveckling får anvisas arbetslösa från och med den dag de fyller 20 år, om de inte har kunnat få

 1. arbete på den reguljära arbetsmarknaden,
 2. annan utbildning, eller
 3. någon annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Förordning (1998:570).

3 §  Bestämmelser om den som anvisats verksamhet för arbetslivsutveckling finns också i

 • lagen (1997:1266) om arbetslivsutveckling,
 • lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
 • förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring,
 • förordningen (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som

[S2]startar egen näringsverksamhet, och

 • förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

Villkor för en anvisning m.m.

4 §  Länsarbetsnämnden får anvisa en person till arbetslivsutveckling om personen får ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Anvisning får ske först när det är utrett att personen inte kan få arbete på den reguljära arbetsmarknaden och att ingen av de åtgärder som avses i 2 §2 eller 3 kan ordnas för honom eller henne.

5 §  Innan länsarbetsnämnden anvisar någon till arbetslivsutveckling på en arbetsplats, skall nämnden samråda med den sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren.

Anvisningstid

6 §  En anvisning till arbetslivsutveckling får avse högst sex månader. Anvisningstiden får dock förlängas med ytterligare högst sex månader, om det finns särskilda skäl för det. Anvisningstiden får sammanlagt inte överstiga tolv månader.

[S2]Har verksamheten varit förlagd till en arbetsplats, får vid en förlängning av anvisningstiden verksamheten inte förläggas till samma arbetsplats, om inte särskilda skäl talar för det.

7 §  Länsarbetsnämnden skall, när det finns skäl till det, pröva om anvisningen till arbetslivsutveckling kan ersättas av arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller av någon åtgärd enligt 2 §2 eller 3.

Återkallelse m.m. av anvisad plats

8 §  Länsarbetsnämnden skall återkalla anvisningen till arbetslivsutveckling, om

 1. en arbetslöshetskassa avstängt den arbetslöse från rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
 2. den arbetslöse gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet, eller
 3. det i övrigt finns särskilda skäl för det.

[S2]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

9 §  En anvisning till arbetslivsutveckling upphör utan återkallelse när anvisningstiden har löpt ut och beslut om förlängning av anvisningstiden inte har meddelats.

Statsbidrag till anordnare

10 §  Statsbidrag får lämnas till den som i samverkan med länsarbetsnämnden anordnar verksamhet för arbetslivsutveckling. Bidrag får lämnas för de merkostnader som föranleds av verksamheten.

11 §  Bestämmelserna i 19-23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall tillämpas i fråga om statsbidrag enligt 10 §.

Överklagande

12 §  Ett beslut om återkallelse av en anvisning till arbetslivsutveckling enligt 8 § första stycket 2 eller 3 får överklagas hos Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) av den anvisade. Andra beslut får inte överklagas.

Övriga bestämmelser

13 §  Länsarbetsnämnden skall så snart som möjligt lämna uppgift om ett beslut om anvisning till arbetslivsutveckling eller ett beslut om återkallelse av en anvisning. Uppgiften skall lämnas till den arbetslöshetskassa som skall betala ut ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

14 §  När verksamhet som avses i denna förordning bedrivs, skall vad som i följande bestämmelser föreskrivs om arbetsmarknadsutbildning som det lämnas statligt utbildningsbidrag för tillämpas på den som anvisats till verksamheten:

 1. 2 § första stycket 1 förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,
 2. 1 § första stycket 1 förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i viss arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering m.m.,
 3. 1 § förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl., och
 4. 1 § förordningen (AMSFS 1992:5) om ersättning vid ideell skada till elev i arbetsmarknadsutbildning m.m.

15 §  AMS får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:1277) om arbetslivsutveckling

Förarbeten
Rskr. 1997/98:125, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:AU1
Ikraftträder
1998-01-01

Förordning (1998:570) om ändring i förordningen (1997:1277) om arbetslivsutveckling

Förarbeten
Rskr. 1997/98:317, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU27
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1998-07-01

Ändring, SFS 1998:1784

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om de personer som har anvisats och påbörjat verksamhet enligt denna förordning före den 1 januari 1999. Om en person anvisats arbets- platsintroduktion eller arbetslivsutveckling enligt den upphävda förordningen för längre tid än sex månader upphör dock arbetsplats- introduktionen eller arbetslivsutvecklingen senast den 30 juni 1999.
Omfattning
upph.