Upphävd författning

Förordning (1988:342) med instruktion för arkivet för ljud och bild

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-04-28
Ändring införd
SFS 1988:342 i lydelse enligt SFS 1990:995
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1984:580) med instruktion för arkivet för ljud och bild
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Arkivets uppgifter

1 §  Arkivet för ljud och bild har till uppgift att ta emot och förvara sådana exemplar av ljudradio- och televisionsprogram, filmer, fonogram och videogram som enligt lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar skall lämnas till arkivet. Arkivet skall därvid föra det register över ingivna pliktexemplar av videogram som anges i 17 a § första stycket lagen.

[S2]Arkivet får även som deposition eller gåva ta emot eller på annat sätt förvärva andra ljud- eller bildupptagningar än sådana som avses i första stycket samt sådana framställningar i skrift, ljud eller bild som är avsedda att användas tillsammans med upptagningarna. Förordning (1990:995).

2 §  Det åligger arkivet särskilt att

 1. vårda de samlingar som förvaras hos arkivet,
 2. gallra i den utsträckning som behövs samt
 3. hålla samlingarna tillgängliga.

[S2]Samlingarna skall förvaras på ett betryggande sätt.

[S3]Om bevarande och tillhandahållande finns bestämmelser i förordningen (1978:779) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.

[S4]/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på arkivet med undantag av 2, 18--21, 23 och 24 §§.

[S2]/r3/ Arkivets ledning

4 §  Chef för arkivet är en direktör.

[S2]/r3/ Styrelsen

5 §  Arkivets styrelse består av sex ledamöter, direktören medräknad. Direktören är styrelsens ordförande.

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

6 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

7 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av direktören.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av direktören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter.

[S4]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

8 §  Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen.

[S2]Andra tjänster tillsätts av arkivet.

9 §  Andra styrelseledamöter än direktören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]/r3/ Bisysslor

10 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om direktören.

Ändringar

Förordning (1988:342) med instruktion för Arkivet för ljud och bild

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:995) om ändring i förordningen (1988:342) med instruktion för arkivet för ljud och bild

Förarbeten
Prop. 1989/90:70
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1991-01-01

Ändring, SFS 1996:503

  Omfattning
  upph.