Upphävd författning

Förordning (1996:595) med instruktion för Insättningsgarantinämnden

Departement
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1996-06-06
Ändring införd
SFS 1996:595 i lydelse enligt SFS 2002:1237
Ikraft
1996-07-01
Upphäver
Förordning (1993:890) om insättningsgaranti och statligt stöd till banker och andra kreditinstitut
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter och organisation

1 §  Insättningsgarantinämnden har till uppgift att handlägga frågor om insättningsgaranti enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och frågor om investerarskydd enligt lagen (1999:158) om investerarskydd. Förordning (1999:211).

2 §  Insättningsgarantinämnden består av högst sju ledamöter, som utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser en av ledamöterna att vara ordförande och en att vara vice ordförande.

3 §  Vid Insättningsgarantinämnden finns ett kansli som leds av en chef.

[S2]Nämnden anställer den personal som nämnden behöver för att utföra sina uppgifter.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Insättningsgarantinämnden:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S4]17 § om myndighetens organisation,

[S5]18 § om interna föreskrifter,

[S6]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S7]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S8]30 § om ärendeförteckning,

[S9]31 § om myndighetens beslut, och

[S10]35 § om överklagande.

5 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 9 §, 13 § 1-3 och 15 § verksförordningen (1995:1322).

[S2]Nämndens ordförande har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-8 §§verksförordningen.

[S3]Chefen för kansliet har under nämndens ordförande det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 7 och 8 §§verksförordningen.

Samverkan med andra myndigheter m.m.

6 §  Insättningsgarantinämnden skall i frågor som berör Finansinspektionen samråda med den myndigheten.

[S2]Vid samråd enligt första stycket skall nämnden lämna Finansinspektionen de uppgifter som behövs.

7 §  Insättningsgarantinämnden skall samarbeta med behöriga myndigheter och företrädare för ersättningssystem i andra länder. Förordning (1999:211).

Ärendenas handläggning

8 §  Insättningsgarantinämnden är beslutför när mer än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

9 §  Insättningsgarantinämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon annan som tjänstgör hos nämnden att avgöra brådskande ärenden eller ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden. Sådana beslut skall i den utsträckning nämnden bestämmer anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

Bemyndigande

10 a §  Insättningsgarantinämnden skall meddela de föreskrifter som behövs för att beräkna avgiften enligt 29 § lagen (1999:158) om investerarskydd. Förordning (1999:211).

Placering av avgiftsmedel

11 §  Avgifter och andra medel som betalas till Insättningsgarantinämnden skall

 1. redovisas under en inkomsttitel på statsbudgeten med ett belopp motsvarande nämndens förvaltningskostnader för insättningsgarantin och investerarskyddet, och i övrigt
 2. om nämnden inte placerat dem enligt 15 § första stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller 31 § första stycket lagen (1999:158) om investerarskydd, användas till att betala tillbaka eventuella lån i Riksgäldskontoret som nämnden har tagit med stöd av 15 § andra stycket lagen om insättningsgaranti eller 31 § andra stycket lagen om investerarskydd. Förordning (2002:136).

12 §  Insättningsgarantinämnden skall samråda med företrädare för de institut som omfattas av garantin i viktigare frågor om placering av avgifter och andra medel som betalats in till nämnden för insättningsgarantin.

Beslut om utländska instituts filialer i Sverige

13 §  När nämnden fattar sådana beslut som avses i 3 § andra stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och 4 § tredje stycket, 5 § första stycket och 6 § första och andra styckena lagen (1999:158) om investerarskydd, skall nämnden tillförsäkra sig rätt att få sådana uppgifter om institutet och dess verksamhet vid filialen som den behöver. Förordning (1999:211).

Intern revision

14 §  Insättningsgarantinämnden skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) med undantag av 2 § andra stycket.

[S2]Det som anges i 5 och 9-11 §§internrevisionsförordningen om chefen för myndigheten och styrelsen, skall i stället gälla nämnden. Förordning (2006:1237).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:595) med instruktion för Insättningsgarantinämnden

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996, då förordningen (1993:890) om insättningsgaranti och statligt stöd till banker och andra kreditinstitut skall upphöra att gälla.
  2. Bestämmelserna i 7 § den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om avgifter för Bankstödsnämndens förvaltningskostnader för första halvåret 1996 avseende stöd till banker och andra kreditinstitut.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:267, Prop. 1995/96:172, Bet. 1995/96:NU25
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1999:211) om ändring i förordningen (1996:595) med instruktion för Insättningsgarantinämnden

Omfattning
ändr. 1, 7, 11, 13 §§; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
CELEX-nr
397L0009
Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (2002:136) om ändring i förordningen (1996:595) med instruktion för Insättningsgarantinämnden

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2006:1237) om ändring i förordningen (1996:595) med instruktion för Insättningsgarantinämnden

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:1451) om upphävande av förordningen (1996:595) med instruktion för Insättningsgarantinämnden

Omfattning
upph.