Upphävd författning

Förordning (1996:614) med instruktion för Folkhälsoinstitutet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
SFS 1996:614 i lydelse enligt SFS 1999:62
Ikraft
1996-07-01
Upphäver
Förordning (1992:850) med instruktion för Folkhälsoinstitutet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Folkhälsoinstitutet är ett nationellt organ med uppgift att förebygga sjukdomar och annan ohälsa och att främja en god hälsa för alla. Institutets verksamhet syftar till att för alla skapa likvärdiga förutsättningar för god hälsa. Särskild vikt skall fästas vid sådana förhållanden som främjar hälsan hos de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna. Verksamheten skall ha vetenskaplig förankring.

2 §  Verksamheten skall

 1. vara ett stöd för lokalt och regionalt folkhälsoarbete i kommuner och landsting samt i företag, organisationer och utbildningsväsende,
 2. på nationell nivå främja samarbete mellan olika organ för att påverka förhållanden av betydelse för folkhälsan,
 3. utformas i kontakt med alla samhällssektorer som har betydelse för hälsan.

3 §  Institutet skall särskilt

 1. följa utvecklingen av folkhälsan och de förhållanden som berör denna samt ta de initiativ som utvecklingen ger anledning till,
 2. tillsammans med andra berörda förse regeringen med underlag som belyser hälsokonsekvenserna av planerade beslut,
 3. utveckla, ställa samman och sprida kunskap om och erfarenheter av åtgärder som har betydelse för att förbättra folkhälsan,
 4. ta initiativ till försöksverksamhet och utvecklingsarbete, omvandla forskningens resultat till praktisk tillämpning och förmedla kontakt mellan forskare och praktiskt verksamma,
 5. aktivt medverka i det internationella folkhälsoarbetet,
 6. samarbeta med Läkemedelsverket och Statens livsmedelsverk i frågor som rör medel som används för missbruksändamål.

[S2]Folkhälsoinstitutet skall bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av sådana varor som inte utgör läkemedel samt behovet av kontroll av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Om det finns ett sådant behov skall institutet genast anmäla detta till regeringen.

[S3]Folkhälsoinstitutet skall vara nationell enhet för det Europeiska centret för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA). Förordning (1999:62).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Folkhälsoinstitutet med undantag av 4 § andra stycket och 35 §.

Myndighetens ledning

5 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Styrelse

6 §  Folkhälsoinstitutets styrelse består av högst elva personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta om riktlinjer för bidragsgivning.

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Folkhälsoinstitutet.

Överklagande

9 §  Institutets beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).

Ändringar

Förordning (1996:614) med instruktion för Folkhälsoinstitutet

  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1999:62) om ändring i förordningen (1996:614) med instruktion för Folkhälsoinstitutet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-04-01

Ändring, SFS 2001:309

Omfattning
upph.