Lag (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490)

Departement
Finansdepartementet KL
Utfärdad
1996-06-06
Ändring införd
SFS 1996:637 i lydelse enligt SFS 2001:545
Ikraft
1996-07-01
Tidsbegränsad
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ett kommunalt aktiebolag får, i enlighet med bestämmelserna i denna lag, driva verksamhet som avses i 2 kap. 1 § andra stycket yrkestrafiklagen (1998:490) utan att verksamheten har sådan anknytning till kommunen, landstinget eller dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900).

[S2]Verksamheten får drivas endast på uppdrag av en kommun eller ett landsting eller av en trafikhuvudman enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

[S3]Med kommunalt aktiebolag menas ett sådant aktiebolag som avses i 3 kap.16-19 §§kommunallagen. Lag (1998:498).

2 §  Uppdragsverksamheten skall drivas på affärsmässiga grunder.

[S2]Som underlag för uppdragsersättningen skall en ekonomisk kalkyl upprättas. Kalkylen skall innehålla samtliga relevanta direkta och indirekta kostnader samt intäkter.

3 §  I aktiebolagets årsredovisning skall uppdragsverksamheten redovisas särskilt. Upplysningar om intäkterna, kostnaderna och resultatet av uppdragsverksamheten skall lämnas på det sätt som anges i 5 kap. 1 § årsredovisningslagen (1995:1554).

[S2]Av årsredovisningen skall också framgå vilka borgensförbindel- ser och övriga ansvarsförbindelser som kommunen eller landstinget har ingått för bolaget. Lag (2001:544).

4 §  En kommun eller ett landsting får inte stödja uppdragsverksamheten på ett sådant sätt att konkurrensen hämmas eller i övrigt tillämpa annat konkurrensbegränsande förfarande.

5 §  Ett aktiebolag som deltar i försöksverksamheten är skyldigt att till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämna de upplysningar och handlingar som behövs för uppföljning av försöksverksamheten.

Ändringar

Lag (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:242, Prop. 1995/96:167, Bet. 1995/96:KU34
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:743) om ändring i lagen (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom sådan trafik som avses i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:10, Prop. 1996/97:115, Bet. 1997/98:TU3
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:498) om ändring i lagen (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom sådan trafik som avses i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik

Förarbeten
Rskr. 1997/98:192, Prop. 1997/98:63, Bet. 1997/98:TU9
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (2001:544) om ändring i lagen (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:244, Prop. 2000/01:84, Bet. 2000/01:KU24
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:545) om fortsatt giltighet av lagen (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:244, Prop. 2000/01:84, Bet. 2000/01:KU24
Omfattning
forts. giltighet