Upphävd författning

Förordning (1997:1056) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
SFS 1997:1056 i lydelse enligt SFS 2004:1293
Ikraft
1998-01-01
Upphäver
Förordning (1993:669) med instruktion för Brottsförebyggande rådet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Rådets uppgifter

1 §  Brottsförebyggande rådet skall främja brottsförebyggande arbete och ge regeringen och myndigheterna inom rättsväsendet underlag för kriminalpolitiska åtgärder.

2 §  Rådet skall särskilt

  1. initiera och stödja brottsförebyggande insatser inom olika samhällssektorer,
  2. bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för att ge regeringen och myndigheterna inom rättsväsendet underlag för åtgärder och prioriteringar på det kriminalpolitiska området samt utvärdera vidtagna åtgärder,
  3. ansvara för officiell statistik i enlighet med vad som anges i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt följa, analysera och göra prognoser för brottsutvecklingen, och
  4. ge ut rapporter från forsknings-, utvecklings- och informationsprojekt och på andra sätt sammanställa och sprida för rådets verksamhetsområde relevant information om brottsförebyggande åtgärder och kriminalvetenskaplig forskning. Förordning (2001:119).

3 §  Rådet skall i sin verksamhet samarbeta med övriga myndigheter inom rättsväsendet, andra statliga myndigheter, universitet och högskolor samt med kommuner och enskilda organisationer.

[S2]Rådet skall inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

4 §  Rådet skall medverka i kompetensutveckling för anställda inom hela rättsväsendet och i undervisning vid Polishögskolan.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på rådet med undantag av följande bestämmelser:

[S2]4 § andra stycket om styrelseledamöter,

[S3]14 § om styrelsens beslutförhet,

[S4]17 § om bestämmanderätten över myndighetens organisation,

[S5]19 § om personalansvarsnämnd,

[S6]20 § om personalansvarsnämnds beslutförhet,

[S7]30 § om inlämnande till Justitiekanslern av förteckning över inkomna ärenden.

Rådets ledning

6 §  Rådets generaldirektör är chef för myndigheten.

Rådets styrelse

7 §  Rådets styrelse består av högst elva ledamöter, generaldirektören inräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslut för när ordföranden och generaldirektören samt minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1999:144).

8 §  Regeringen utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Organisation

9 §  Till rådet är knutna två rådgivande organ: en vetenskaplig nämnd och en referensgrupp för rättsväsendet.

[S2]I övrigt bestämmer rådet sin egen organisation.

Vetenskapliga nämnden

10 §  Den vetenskapliga nämnden skall ge råd och vägledning i rådets forsknings- och utvecklingsverksamhet och verka för att den bedrivs på vetenskaplig grund. Nämnden skall vidare behandla frågor om metodik och vetenskaplig inriktning i nya forsknings- och utvecklingsprojekt, om etik i projektarbeten och utvärdering m.m. samt verka för forskningssamverkan i kriminalvetenskapliga frågor.

11 §  Den vetenskapliga nämnden består av personer med vetenskaplig erfarenhet från ämnesområden som har betydelse för rådets verksamhet.

[S2]Styrelsen förordnar ledamöter i nämnden. Förordning (2000:30).

Referensgrupp för rättsväsendet

12 §  Referensgruppen för rättsväsendet skall lämna förslag till prioriteringar i rådets forsknings- och utvecklingsarbete samt verka för ökade kontakter mellan praktiskt och vetenskapligt verksamma inom rättsväsendet. Referensgruppen skall också bereda andra frågor inom rådets verksamhetsområde, vilka är av gemensamt intresse för rättsväsendets myndigheter.

13 §  Referensgruppen för rättsväsendet består av generaldirektören samt företrädare för Regeringskansliet, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Kriminalvårdsstyrelsen, Brottsoffermyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Generaldirektören är ordförande i referensgruppen. Förordning (2004:1293).

Personalföreträdare

Ändringar

Förordning (1997:1056) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

    Ikraftträder
    1998-01-01

Förordning (1999:144) om ändring i förordningen (1997:1056) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (2000:30) om ändring i förordningen (1997:1056) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2000-03-01

Förordning (2001:119) om ändring i förordningen (1997:1056) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2004:1293) om ändring i förordningen (1997:1056) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2005-01-01

Ändring, SFS 2005:1033

Omfattning
upph.