Upphävd författning

Lag (1997:1058) om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Departement
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
SFS 1997:1058 i lydelse enligt SFS 2000:1258
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  För de ändamål som anges i denna lag får register föras med hjälp av automatisk databehandling för Tullverkets brottsbekämpande verksamhet i form av

 1. register i underrättelseverksamhet bestående dels av ett gemensamt underrättelseregister, dels av analysregister, och
 2. ett gemensamt spaningsregister.

[S2]Tullverket är registeransvarigt för registren enligt denna lag. Lag (1999:435).

Prop. 1998/99:79: Enligt nuvarande 6 och 15 §§ är Generaltullstyrelsen registeransvarigt för underrättelseregistret och spaningsregistret. Enligt 10 § är den tullmyndighet som inrättar ett analysregister registeransvarigt för detta. Registeransvaret i det allmännas verksamhet har varit kopplat till myndighetsbegreppet. I och med att Tullverket kommer att utgöras av en enda myndighet måste sålunda Tullverket vara registeransvarigt för samtliga register enligt lagen. I ett nytt andra stycke anges därför att ...

Prop. 1997/98:11: Av paragrafen framgår att tullen får föra de register som regleras i lagen med stöd av ADB. Användningsområdet för registren inskränker sig till tullens brottsbekämpande verksamhet. Registerföring i den fiskala verksamheten och revisionsverksamheten faller således utanför lagens tillämpningsområde. De register som tullen för med stöd av tillstånd från Datainspektionen för arbetet i brottsutredningar och förundersökningar omfattas inte heller av lagens bestämmelser. Registren får föras som av register ...

2 §  Vid tillämpning av denna lag eller av en förordning som har utfärdats med stöd av lagen skall registrens integritetskänsliga natur beaktas. Innehållet i registren skall begränsas till uppgifter som är nödvändiga för registrens ändamål.

Prop. 1997/98:11: Registrens innehåll kommer att vara av känslig natur både i integritetshänseende och ur myndighetsperspektiv. Både i den praktiska tillämpningen och när föreskrifter om utlämnande av uppgifter skall ges måste därför hänsyn tas till registrens särskilt känsliga karaktär. Olika kategorier av uppgifter bör så långt som möjligt hållas åtskilda från varandra och uppdelningen i olika register skall ske efter uppgifternas grad av riktighet och tillförlitlighet. Registren skall innehållsmässigt hålla hög ...

3 §  Uppgifter om en person får inte föras in i ett register enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, hälsa, sexuella läggning, politiska åskådning, religiösa tro eller filosofiska övertygelse eller medlemskap i en fackförening.

[S2]Uppgifter om en person i ett register får kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket endast om det är oundgängligen nödvändigt för registrets ändamål. Uppgifter som avses i första stycket får inte användas som sökbegrepp.

Prop. 1997/98:11: Särskilt integritetskänsliga uppgifter som omfattas av skyddet för privatlivet skall som huvudregel inte få registreras. Om det av andra skäl redan förekommer uppgifter om en person, får dock uppgifter av aktuellt slag föras in i registret under förutsättning att de verkligen behövs som komplettering till de övriga registrerade uppgifterna om denna person. Det kan t.ex. röra sig om situationer där brottslig verksamhet med anknytning till visst land eller till viss sammanslutning misstänks och där ...

Register i underrättelseverksamhet

Definitioner

4 §  Med underrättelseverksamhet avses i denna lag verksamhet inom Tullverket som består i att samla och bearbeta information för att klarlägga om brottslig verksamhet har utövats eller kan komma att utövas och som inte utgör förundersökning enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller 23 kap.rättegångsbalken.

[S2]Med allvarlig brottslig verksamhet avses i denna lag verksamhet som innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i två år eller däröver och som Tullverket enligt lag eller förordning har befogenhet att ingripa mot.

[S3]Med särskild undersökning avses i denna lag en undersökning i underrättelseverksamhet som innebär insamling, bearbetning och analys av uppgifter i syfte att ge underlag för beslut om förundersökning eller om särskilda åtgärder för att förebygga, förhindra eller upptäcka brott. Lag (2000:1258).

Prop. 1997/98:11: Bestämmelsen definierar vilken innebörd termen underrättelseverksamhet skall ha i detta sammanhang, dvs. avgränsar inom vilken tullverksamhet register för underrättelseverksamhet får föras. Underrättelseverksamheten är, till skillnad från en förundersökning, inriktad på in-

formationsbearbetning i ett stadium där förutsättningarna för inledande av en förundersökning ...

Underrättelseregistret

5 §  Underrättelseregistret skall användas för att få underlag för särskilda undersökningar avseende allvarlig brottslig verksamhet samt för att underlätta tillgången till allmänna uppgifter med anknytning till underrättelseverksamhet.

Prop. 1997/98:11: Paragrafen anger ändamålet för underrättelseregistret. I underrättelseregistret samlas och systematiseras information om allvarlig brottslig verksamhet för att ge underlag för att inleda en undersökning om viss misstänkt allvarlig brottslig verksamhet eller för att tjäna som underlag för att vidta andra åtgärder mot den förmodade brottsligheten. Underrättelseregister kan också med fördel användas för att samla och sprida strategiska uppgifter om t.ex. smugglingsvägar, brottstrender, åtgärdsförslag ...

6 §  Underrättelseregistret får inrättas av Tullverket och föras som ett gemensamt register för verkets underrättelseverksamhet. Lag (1999:435).

Prop. 1998/99:79: Bestämmelsen om registeransvaret har flyttats till ett nytt andra stycke i 1 §. Ändringarna i övrigt är föranledda av Tullverkets omorganisation.

Prop. 1997/98:11: Underrättelseregistret är avsett att vara en gemensam funktion och gemensamt arbetsverktyg för underrättelseverksamheten. För att fylla denna funktion får registret föras löpande av tullmyndigheterna och utgöra ett permanent register under Generaltullstyrelsens ansvar.

7 §  I underrättelseregistret får det föras in uppgifter som kan hänföras till en enskild person endast om uppgifterna ger anledning att anta att allvarlig brottslig verksamhet utövats eller kan komma att utövas och den som avses med uppgifterna skäligen kan misstänkas för att ha utövat eller komma att utöva den allvarliga brottsliga verksamheten.

[S2]Uppgifter om transportmedel eller varor som kan antas ha samband med allvarlig brottslig verksamhet eller om hjälpmedel som kan antas ha använts i samband med sådan verksamhet får registreras, även om uppgifterna kan hänföras till en enskild person som det inte finns någon misstanke mot. Uppgifterna skall därvid förses med upplysning om att det inte finns någon misstanke mot denne.

Prop. 1997/98:11: I bestämmelsen anges förutsättningarna för att i ett underrättelseregister föra in uppgifter som kan hänföras till en enskild person. Med sådana personuppgifter avses uppgifter som direkt eller indirekt hänför sig till en identifierad eller med uppgifterna identifierbar person. Uppgifter om en person som inte är identifierad eller identifierbar, t.ex. beskrivande uppgifter om en oidentifierad person, omfattas således inte av bestämmelsen. Sådana uppgifter kan föras in i registret om de uppfyller ...

8 §  Till underrättelseregistret får inte uppgifter från något annat personregister inhämtas med hjälp av automatisk databehandling.

Prop. 1997/98:11: I paragrafen förbjuds sådan automatisk samkörning eller sambearbetning som avser inhämtande av uppgifter från andra personregister och som enligt 2 § andra stycket 4. datalagen sskulle kräva tillstånd från Datainspektionen.

Analysregister

9 §  Ett analysregister skall användas i samband med en särskild undersökning avseende allvarlig brottslig verksamhet för att få underlag för beslut om förundersökning eller om särskilda åtgärder för att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Prop. 1997/98:11: I paragrafen anges ändamålet med ett analysregister. Registren är avsedda för användning i en särskild undersökning inom underrättelseverksamheten avseende allvarlig brottslig verksamhet. Ett analysregister skall föras i syfte att ge underlag till en förundersökning eller för att vidta andra operativa brottsbekämpande åtgärder. Registret är ett tillfälligt arbets- eller ärenderegister där uppgifter i utredningsmaterialet samlas, bearbetas och analyseras. Registret skall avslutas när utredningen ...

10 §  Inom Tullverket får Tullverkets huvudkontor eller en tullregion inrätta och föra analysregister när en särskild undersökning har inletts och det finns anledning att anta att allvarlig brottslig verksamhet har utövats eller kan komma att utövas. Lag (1999:435).

Prop. 1998/99:79: I paragrafen regleras förutsättningarna för inrättande och förande av analysregister. Enligt nuvarande lydelse får sådant register inrättas och föras av en tullmyndighet. Med tullmyndighet avses här även Generaltullstyrelsen. Syftet är således att ett analysregister inte skall föras gemensamt för Tullverket. I paragrafens nya lydelse vidmakthålls angivna syfte genom att det anges att analysregister får inrättas och föras av Tullverkets huvudkontor eller av en tullregion.

Bestämmelsen ...

Prop. 1997/98:11: I bestämmelsen ges både Generaltullstyrelsen och de regionala tullmyndigheterna medgivande att föra tillfälliga analysregister. Förutsättningarna för att inrätta sådana register är för det första att det finns anledning att anta att allvarlig brottslig verksamhet utövats eller kommer att utövas. För det andra skall en särskild undersökning avseende den misstänkta brottsligheten ha inletts på myndigheten. Ä r dessa förutsättningar uppfyllda får ett tillfälligt arbetsregister benämnt analysregister ...

11 §  I ett analysregister får föras in uppgifter som kan hänföras till en enskild person endast om uppgifterna har anknytning till den särskilda undersökningen. Uppgifterna om en enskild person som det inte finns någon misstanke mot skall förses med upplysning om detta förhållande.

Prop. 1997/98:11: Ett analysregister får innehålla personuppgifter i den mån de är nödvändiga för och har anknytning till den särskilda undersökningen som alltså skall avse viss avgränsad allvarlig brottslig verksamhet. Det innebär att även uppgifter om andra personer än de som antas vara delaktiga i den aktuella brottsligheten kan registreras om uppgifterna har anknytning till och är nödvändiga i undersökningen. Sådana uppgifter skall förses med upplysning om att personen ifråga inte är misstänkt.

12 §  Ett beslut om att inrätta ett analysregister skall innehålla uppgifter om registrets benämning, den särskilda undersökningens ändamål och när registret skall upphöra samt de föreskrifter i övrigt som behövs för att förebygga otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet. Tullverket skall föra en förteckning över beslut att inrätta analysregister. Ett analysregister behöver inte anmälas till Datainspektionen. Lag (1999:435).

Prop. 1997/98:11: Av paragrafen framgår vidare att Generaltullstyrelsen centralt skall upprätta en förteckning över vilka analysregister som upprättas inom Tullverket. Förteckningen avser att underlätta tillsynen och kontrollen av registren genom att uppgifter om analysregistren samlas på en myndighet och på så vis ger en överblick över användningen av analysregister. Som regel har Datainspektionen att meddela föreskrifter för varje register som inrättas av riksdag eller regering, men för analysregistren som är ...

13 §  Till ett analysregister får uppgifter från andra personregister som förs av Tullverket eller polismyndighet inhämtas med hjälp av automatisk databehandling. Lag (1999:435).

Prop. 1997/98:11: Ä ven uppgifter från andra register som förs av tull- eller polismyndigheter får föras in och bearbetas med uppgifterna analysregistret. Bestämmelsen ger stöd för sådan sambearbetning med hjälp av ADB som annars kräver tillstånd av Datainspektionen enligt 2 § andra stycket 4. datalagen.

Register i spaningsverksamhet

Spaningsregistret

14 §  Spaningsregistret skall användas för att underlätta tillgången till uppgifter med anknytning till brott som förövats eller kan antas ha förövats och som Tullverket har befogenhet att ingripa mot. Lag (1999:435).

Prop. 1997/98:11: Bestämmelsen är en ändamålsbestämmelse för spaningsregistret. Denna saknar motsvarighet i den nuvarande regleringen för SPADIregistret. Det är inte avsett att spaningsregistret skall skilja sig nämnvärt från det nuvarande SPADI-registret som förs med stöd av förordningen (1987:864) om register för Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Enligt principen att register med innehållsmässigt olika tillför-...

15 §  Spaningsregistret får inrättas av Tullverket och föras som ett gemensamt register för verkets spanings- och kontrollverksamhet. Lag (1999:435).

Prop. 1998/99:79: Ändringarna motsvarar de i 6 §.

Prop. 1997/98:11: Bestämmelsen avgränsar inom vilken tullverksamhet spaningsregistret får föras. Spaningsregistret skall på samma sätt som underrättelseregistret vara ett permanent register som förs av tullmyndigheterna för gemensamt bruk och för vilket Generaltullstyrelsen är registeransvarig.

16 §  I spaningsregistret får det föras in uppgifter som kan hänföras till en enskild person endast om den som avses med uppgiften kan misstänkas för att ha förövat brott som avses i 14 § och bara under förutsättning att registreringen är av särskild betydelse för brottsbekämpningen.

[S2]Uppgifter om transportmedel eller varor som kan antas ha samband med brott som avses i 14 § eller om hjälpmedel som kan antas ha använts i samband med sådant brott får registreras, även om uppgifterna kan hänföras till en enskild person som det inte finns någon misstanke mot. Uppgifterna skall därvid förses med upplysning om att det inte finns någon misstanke mot denne.

Prop. 1997/98:11: Bestämmelsen reglerar under vilka förutsättningar personuppgifter och uppgifter om varor, transportmedel och hjälpmedel får registreras

Bestämmelsen har i enlighet med Lagrådets synpunkter utformats för att anknyta till förundersökningsreglerna och den terminologi som används i det sammanhanget och för nå bättre överensstämmelse med underrättelseregistrets regler om registrering av varor, transportmedel och hjälpmedel. Däremot används misstankegraden ”kan misstänkas” istället ...

17 §  Till spaningsregistret får uppgifter som avses i 16 § inhämtas från polismyndighet eller polisregister med hjälp av automatisk databehandling. Detsamma gäller motsvarande uppgifter som Tullverket erhåller enligt en internationell överenskommelse som Sverige tillträtt. Lag (1999:435).

Prop. 1997/98:11: I paragrafen ges tillstånd till att med hjälp av ADB inhämta uppgifter från andra motsvarande register som förs av polisen eller i utlandet under förutsättning att uppgifterna uppfyller kraven som ställs upp i 16 § och det allmänna kravet på nödvändighet i 2 §. Bestämmelsen ger även stöd för viss samkörning eller sambearbetning som annars skulle kräva tillstånd från Datainspektionen enligt 2 § andra stycket 4. datalagen.

Utlämnande av uppgifter ur register

18 §  Personuppgifter i ett register skall på begäran lämnas ut till

 1. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern och Datainspektionen,
 2. regeringen och domstolar, om uppgifterna behövs för prövning av beslut om utlämnande av uppgifter ur ett register,
 3. åklagare, om uppgifterna behövs för en förundersökning eller för prövning av frågan om inledande av en förundersökning.

[S2]Personuppgifter i ett register får lämnas ut till Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter och Kustbevakningen, om uppgifterna kan antas ha betydelse för den brottsbekämpande verksamheten.

[S3]Uppgifter får vidare lämnas ut till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation

 1. i enlighet med förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan de förra och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen, eller
 2. om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt.

Prop. 1997/98:11: I paragrafen regleras förutsättningarna för att lämna ut uppgifter ur registren. Främst skall tillsynsmyndigheterna ha erforderlig tillgång till uppgifterna för sin tillsyn. Bestämmelsen ger emellertid inte någon rätt för den enskilde att få ut uppgifter ur registren. Däremot har den enskilde alltid rätt att överklaga ett avslagsbeslut. Domstolar och regeringen ges en uttrycklig rätt att få till tillgång till registeruppgifter i den mån det behövs för att pröva ett överklagande av beslut om utlämnande ...

19 §  Uppgifter i underrättelseregistret får med hjälp av automatisk databehandling endast tillföras analysregister som förs inom Tullverket. Uppgifter i ett analysregister får inte tillföras andra personregister med hjälp av automatisk databehandling. Uppgifter i spaningsregistret får med hjälp av automatisk databehandling endast tillföras polismyndighet eller polisregister.

Prop. 1997/98:11: Bestämmelsen som är ny i förhållande till lagrådsremissens lagförslag reglerar frågan om registren får samköras eller sambearbetas med andra register genom att uppgifter i registren lämnas ut och överförs till andra register med hjälp av ADB. Underrättelseregistret får endast samköras på detta sätt med tullens analysregister. Uppgifter i analysregister får däremot inte lämnas ut genom samkörning med andra personregister. För spaningsregistret gäller att registret får samköras med andra polisregister ...

Gallring av uppgifter

20 §  Uppgifterna om en person i ett register skall gallras när de inte längre behövs för registrets ändamål och senast vid den tidpunkt som anges i 21-23 §§.

Prop. 1997/98:11: Paragrafen innehåller den grundläggande bestämmelsen om att uppgifter skall gallras ur registren så snart de inte längre behövs för det syfte som registreringen skedde eller i förhållande till registrets ändamål. Det ställer krav på en aktiv vård av registren och att myndigheterna fortlöpande prövar om uppgifterna fortfarande är aktuella och relevanta.

21 §  Uppgifterna i underrättelseregistret skall gallras senast tre år efter det att uppgifter om att en registrerad person skäligen kan misstänkas för att ha utövat eller komma att utöva allvarlig brottslig verksamhet senast infördes. Om en särskild undersökning som rör en registrerad person har inletts, får dock uppgifterna stå kvar till dess att undersökningen har avslutats.

Prop. 1997/98:11: Bestämmelsen begränsar tiden till tre år under vilken en personuppgift längst får kvarstå i underrättelseregistret efter det att den senaste registreringen om personen infördes i registret. Som huvudregel får en personuppgift i ett underrättelseregister alltså inte kvarstå längre än vad som är nödvändigt och inte längre än tre år, om inte uppgifterna kompletterats med nya uppgifter om samma person.

De nya uppgifterna måste i sin tur avse uppgifter om att personen misstänks ha ...

22 §  Uppgifterna i ett analysregister skall gallras senast ett år efter det att beslutet om att inrätta registret fattades. Registret får dock bestå längre tid, om det är av särskild betydelse för att den särskilda undersökningen skall kunna avslutas.

Prop. 1997/98:11: I bestämmelsen begränsas tiden för hur länge ett analysregister får kvarstå. Analysregister är tillfälliga register för användning i en särskild undersökning eller utredning inom underrättelseverksamheten och med tanke på registrens integritetskänsliga innehåll skall dessa inte fortleva längre än absolut nödvändigt. Tiden begränsas därför till längst ett år. I undantagsfall, när en särskild undersökning dragit ut på tiden eller blivit så omfattande att tidsgränsen på ett år inte kan hållas, får ...

23 §  Uppgifterna i ett spaningsregister skall gallras senast när

 1. misstanke som antecknats inte längre finns mot den registrerade,
 2. domstol har meddelat dom eller beslut som har vunnit laga kraft, eller när strafföreläggande har godkänts i anledning av misstanken och det inte finns någon misstanke mot den registrerade om annat brott som får föras in i registret,
 3. åttio år förflutit från det år då den registrerade föddes, eller
 4. den registrerade har avlidit.

Prop. 1997/98:11: Bestämmelsen motsvarar den nu gällande gallringsregeln för SPADIregistret i 4 § förordningen (1987:864) om Tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet. Bestämmelsen har i enlighet med vad Lagrådet rekommenderat omformulerats i förtydligande syfte. Någon saklig ändring är emellertid inte avsedd och det innebär att uppgifterna om en person får vara kvar i registret ...

Särskilda bestämmelser

24 §  Om någon som i tjänsten tar befattning med en uppgift som har lämnats ur register finner anledning att anta att uppgiften är oriktig, skall han genast anmäla detta till Tullverket. Lag (1999:435).

Prop. 1998/99:79: Ändringen i paragrafen är föranledd av att Tullverket kommer att vara registeransvarigt för samtliga register enligt lagen.

Prop. 1997/98:11: Bestämmelsen innehåller upplysning om vart man skall vända sig om man upptäcker felaktiga uppgifter i registren.

25 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter för register som förs med stöd av denna lag.

Prop. 1997/98:11: Regeringen ges genom bestämmelsen behörighet att meddela föreskrifter avseende registrens innehåll och andra regler som kan föranledas av hänsynen till enskilda personers integritetsskydd vid registrering. Såvitt gäller analysregistren skulle det vara tungrott och opraktiskt att Datainspektionen skulle behöva meddela särskilda föreskrifter för varje register. Datainspektionen kommer av regeringen i stället ges rätt att meddela generella föreskrifter för bl.a. kontroll och säkerhet för dessa register.

Ändringar

Lag (1997:1058) om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:74, Prop. 1997/98:11, Bet. 1997/98:SkU8
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1999:435) om ändring i lagen (1997:1058) om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 1, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 24 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2000:1258) om ändring i lagen (1997:1058) om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2001:85

Omfattning
upph.