Upphävd författning

Förordning (1987:864) om tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet

Departement
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1987-08-27
Ändring införd
SFS 1987:864 i lydelse enligt SFS 1996:139
Ikraft
1987-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Med tullverkets brottsregister menas i denna förordning register som tullmyndigheterna för i sin brottsbekämpande verksamhet enligt 10 a § lagen (1965:94) om polisregister m. m.

[S2]Tullverkets brottsregister får föras med hjälp av automatisk databehandling. Förordning (1990:181).

Innehållet i tullverkets brottsregister

2 §  I Tullverkets brottsregister får en tullmyndighet, i den omfattning det behövs för ändamål som anges i 10 a § lagen (1965:94) om polisregister m.m. och under förutsättning att registreringen är av särskild betydelse för den brottsbekämpning som tullmyndigheten skall sköta, föra in uppgifter om den som är misstänkt för brott enligt

[S2]Under förutsättningar som anges i första stycket får i Tullverkets brottsregister även föras in uppgifter om transportmedel och andra varor som misstänks ha samband med brott som där avses. Förordning (1996:139).

3 §  I tullverkets brottsregister får tas in uppgifter från polismyndighet och polisregister, om uppgifternas innehåll motsvarar vad som avses i 2 §. Detsamma gäller motsvarande uppgifter som enligt överenskommelse mellan Sverige och annan stat lämnas från sådan stat. Förordning (1990:181).

Registerföring m. m.

4 §  Uppgift som har tagits in i tullverkets brottsregister skall utgå ur registret, om

 1. misstanke som antecknats inte längre finns,
 2. domstol har meddelat dom eller beslut, som har vunnit laga kraft eller strafföreläggande har godkänts, i fråga om brott enligt 2 § och den tilltalade inte skall vara registrerad som misstänkt,
 3. åttio år förflutit från den registrerades födelseår, eller den registrerade har avlidit,
 4. uppgiften av annan anledning inte behövs för registret. Förordning (1990:181).

5 §  Tullverkets brottsregister med tillhörande handlingar skall behandlas så att obehöriga inte får tillgång till dem. Förordning (1990:181).

Rätt att få uppgifter ur tullverkets brottsregister

6 §  Utdrag av eller upplysning om innehållet i tullverkets brottsregister lämnas på framställning av rikspolisstyrelsen, polismyndigheter och kustbevakningen.

[S2]Utdrag av eller upplysning om innehållet i tullverkets brottsregister får också lämnas, om utdraget eller upplysningen behövs för att fullgöra skyldigheter som Sverige eller svensk tullmyndighet har enligt överenskommelse med främmande stat.

[S3]Utdrag av eller upplysning om innehållet i tullverkets brottsregister lämnas vidare på framställning av datainspektionen för tillsyn enligt datalagen (1973:289). Förordning (1990:181).

7 §  Tullmyndigheter, rikspolisstyrelsen och polismyndigheter får ha terminalåtkomst till tullverkets brottsregister. Ytterligare föreskrifter om terminalåtkomsten får meddelas av generaltullstyrelsen efter samråd med rikspolisstyrelsen. Har myndigheterna olika uppfattning i frågan skall denna hänskjutas till regeringen. Förordning (1990:181).

Särskilda bestämmelser

8 §  Om den som i tjänsten tar befattning med en uppgift som har lämnats ur tullverkets brottsregister finner anledning anta att uppgiften är oriktig, skall han genast anmäla detta till generaltullstyrelsen. Förordning (1990:181).

9 §  Generaltullstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1987:864) om Tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet

  Ikraftträder
  1987-10-01

Förordning (1987:1096) om ändring i tullregisterförordningen (1987:864)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:466) om ändring i tullregisterförordningen (1987:864)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:181) om ändring i tullregisterförordningen (1987:864)

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-8 §§, rubr. närmast före 2, 6 §§
  Ikraftträder
  1990-06-01

Förordning (1990:763) om ändring i förordningen (1987:864) om tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1992:134) om ändring i förordningen (1987:864) om tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1609) om ändring i förordningen (1987:864) om Tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:1561) om ändring i förordningen (1987:864) om Tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1996:139) om ändring i förordningen (1987:864) om Tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1996-07-01

Ändring, SFS 1997:1064

  Omfattning
  upph.