Upphävd författning

Förordning (1995:963) med instruktion för Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom utbildning och kompetensutveckling m.m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-06-15
Ändring införd
SFS 1995:963
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom utbildning och kompetensutveckling m.m. skall fr.o.m den 1 juli 1995 dock längst t.o.m. den 31 december 1999, utgöra svenskt programkontor för de EU-program inom utbildning och kompetensutveckling som regeringen bestämmer.

[S2]Delegationen skall inom sitt verksamhetsområde

 • informera och ge råd,
 • dokumentera och analysera,
 • följa upp, utvärdera, redovisa och sprida resultat,
 • kontrollera användningen av EU-bidrag,
 • handlägga projektansökningar och i förekommande fall besluta om projektbidrag,
 • fullgöra övriga uppgifter som framgår av ett fastställt samlat programdokument (SPD) eller av ett operativt program,
 • ha kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission och institutioner i andra länder.

[S3]Delegationen skall vidare fullgöra de uppgifter inom respektive program som regeringen beslutar särskilt. Förordning (1996:217).

1 a §  Delegationen skall inom ramen för ett fastställt samlat programdokument för mål 4 besluta om stöd från EG:s strukturfonder. I uppgiften ingår att årligen fastställa en fördelning av stödet länsvis och att besluta om stöd för enskilda projekt.

[S2]Delegationen skall följa de särskilda riktlinjer som har meddelats av behörig övervakningskommitté.

[S3]Delegationen skall ta till vara lokal och regional kompetens vid handläggning av ärenden om stöd. Förordning (1996:217).

1 b §  Delegationen skall fatta beslut om stipendier enligt förordningen (1997:581) om interpraktikstipendier. Förordning (1997:587).

1 c §  Delegationen skall administrera Nordiska ministerrådets stipendieprogram NORDPLUS-junior. Förordning (1997:832).

Förhållande till Europeiska gemenskapernas kommission

2 §  Utöver de bidrag som delegationen erhåller genom avtal mellan regeringen och Europeiska gemenskapernas kommission om nationella programkontor kan delegationen begära bidrag från kommissionen för särskilda aktiviteter. Delegationen får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från kommissionen under förutsättning att kostnaderna för dessa kan täckas av befintliga resurser eller genom bidrag från kommissionen.

[S2]Åtaganden gentemot kommissionen som påverkar inriktningen av verksamheten eller innebär nya uppgifter skall underställas regeringen för godkännande.

Sammansättning

3 §  Delegationen består av högst tio ledamöter. En av ledamöterna är ordförande. Delegationen utser vice ordförande inom sig.

Organisation

4 §  Vid delegationen finns ett kansli som leds av en chef. Chefen skall ha en ställföreträdare som tjänstgör i chefens ställe när chefen inte är i tjänst.

[S2]Ställföreträdaren inträder i övrigt i chefens ställe i den utsträckning som chefen bestämmer.

5 §  Vid delegationen finns två nämnder, en för skola och ungdomsfrågor och en för kompetensutveckling. Nämnderna skall biträda delegationen med råd och utlåtanden vid beredningen av projektansökningar i enlighet med bestämmelserna för respektive program. Nämnderna skall också föreslå åtgärder för att samhället skall kunna dra nytta av programmen.

[S2]Regeringen kan vid behov besluta att inrätta ytterligare nämnder.

5 a §  För handläggningen på regional nivå av sådana ärenden som avses i 1 a § skall det finnas samordnare som är anställda hos delegationen. Förordning (1996:217).

Verksförordningens tillämpning

6 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på delegationen:

[S2]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S3]18 § om interna föreskrifter,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:545).

7 §  Delegationen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:545).

Ärendenas handläggning

8 §  Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S3]Delegationens beslut och utlåtanden om projektansökningar skall beredas av en av de nämnder som avses i 5 §.

9 §  Om ett ärende är så brådskande att delegationen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är möjligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet.

[S3]Beslut som har fattats enligt första och andra styckena skall anmälas vid nästa sammanträde med delegationen.

10 §  Delegationen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till någon som är anställd hos delegationen att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av delegationen.

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

11 a §  När det gäller ärenden om stöd för enskilda projekt enligt programdokumentet för mål 4 gäller inte 8-10 §§. Beslut i sådana ärenden fattas av de samordnare som avses i 5 a §.

[S2]Ärenden som avses i första stycket skall beredas i samverkan med regionala kommittéer, som kan bestå av företrädare för berörda myndigheter, institutioner, regionala utvecklingsbolag, näringslivsorganisationer, arbetsmarknadens parter och andra intresseorganisationer. Förordning (1996:217).

Anställningar m.m.

12 §  Ledamöterna i delegationen och i de nämnder som anges i 5 § utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande i delegationen och nämnderna. Förordnandena ges för en bestämd tid.

13 §  Chefen för kansliet och chefens ställföreträdare anställs genom beslut av regeringen. Anställning som chefens ställföreträdare får begränsas att gälla längst till en viss tidpunkt.

Utbetalning av vissa medel

13 a §  Stöd från Europeiska socialfonden utbetalas av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS).

[S2]AMS får lämna över uppgiften att utbetala stöd till länsarbetsnämnd. Förordning (1996:217).

13 b §  Före utbetalningen skall den utbetalande myndigheten kontrollera att stödet är förenligt med gemenskapsreglerna samt stämmer överens med det samlade programdokumentet eller det operativa program på vilket stödbeslutet grundas. Om kontrollen visar att dessa villkor inte är uppfyllda får utbetalning inte ske. Förordning (1996:217).

13 c §  Arbetsmarknadsstyrelsen får efter samråd med delegationen meddela föreskrifter om det underlag som krävs för utbetalning av stöd. Förordning (1996:217).

Överklagande

14 §  Delegationens beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om inte något annat följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

[S2]Delegationens beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1995:963) med instruktion för Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom utbildning och kompetensutveckling m.m.

Ikraftträder
1995-07-01

Förordning (1996:217) om ändring i förordningen (1995:963) med instruktion för Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom utbildning och kompetensutveckling m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §; nya 1 a, 5 a, 11 a, 13 a, 13 b, 13 c §§, rubr. närmast före 13 a §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Förordning (1996:545) om ändring i förordningen (1995:963) med instruktion för Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom utbildning och kompetensutveckling m.m.

  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:587) om ändring i förordningen (1995:963) med instruktion för Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom utbildning och kompetensutveckling m.m.

  Omfattning
  ny 1 b §
  Ikraftträder
  1997-10-01

Förordning (1997:832) om ändring i förordningen (1995:963) med instruktion för Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom utbildning och kompetensutveckling m.m.

  Omfattning
  ny 1 c §
  Ikraftträder
  1997-12-15

Ändring, SFS 1997:1231

  Omfattning
  upph.