Upphävd författning

Förordning (1997:1276) om utbildningsstöd

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Ändring införd
SFS 1997:1276
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Utbildningsstöd får lämnas till en arbetsgivare som själv bekostar utbildning för en arbetstagare och som med anställningsstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd anställer en ersättare för den som deltar i utbildningen.

2 §  Utbildningen skall vara godkänd av länsarbetsnämnden. Den skall syfta till att den anställde skall kunna tillgodogöra sig ny teknik, förbättra användningen av befintlig teknik eller utföra nya arbetsuppgifter.

3 §  Utbildningsstöd får lämnas endast under förutsättning att det till ersättaren lämnas lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller anställningsförmåner som är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal i branschen.

4 §  Utbildningsstöd får, med undantag för vad som anges i 1 §, inte lämnas till arbetsgivare som för samma insats får bidrag med stöd av andra bestämmelser.

5 §  Utbildningsstöd lämnas med högst 40 kronor per utbildningstimme, dock med högst 20 000 kronor per anställd som går i utbildning.

6 §  Bestämmelserna i 19-23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall tillämpas på utbildningsstöd.

7 §  Beslut att inte bevilja utbildningsstöd får inte överklagas. Rätten att överklaga beslut följer i övrigt av 50 och 51 §§ förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:1276) om utbildningsstöd

Förarbeten
Rskr. 1997/98:125, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:AU1
Ikraftträder
1998-01-01

Förordning (2000:631) om upphävande av förordningen (1997:1276) om utbildningsstöd

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för utbildningsstöd som beslutats före den 1 augusti 2000.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:230, Prop. 1999/2000:98, Bet. 1999/2000:AU7
Omfattning
upph.