Upphävd författning

Förordning (1997:1275) om anställningsstöd

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1997-12-18
Ändring införd
SFS 1997:1275 i lydelse enligt SFS 2014:189
Ikraft
1998-01-01
Upphäver
Förordning (1986:414) om rekryteringsstöd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2003:321, 2005:737, 2007:44 och 2010:392 har iakttagits.

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt anställningsstöd. Förordning (1999:717).

2 §  Anställningsstöd lämnas till arbetsgivare i syfte att stimulera anställningar av personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete. Förordning (2008:271).

4 § Har upphävts genom förordning (2006:1553).
4 a § Har upphävts genom förordning (2006:1553).
4 b § Har upphävts genom förordning (2006:1553).
4 c § Har upphävts genom förordning (2006:1553).
5 § Har upphävts genom förordning (2006:1553).

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd för den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin

5 a §  En person får anvisas en anställning med särskilt anställningsstöd om han eller hon sedan sammanlagt sex månader deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

[S2]En person som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin efter att ha deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader, får dock anvisas en anställning med särskilt anställningsstöd från och med inträdet i jobb- och utvecklingsgarantin. Förordning (2011:586).

5 b §  När en anställning med särskilt anställningsstöd har upphört får en ny anvisning till en sådan anställning göras för den som efter anställningens upphörande deltagit i organiserade jobbsökaraktiviteter hos Arbetsförmedlingen under minst tre månader utan att ha fått arbete. En anvisning till en anställning hos en arbetsgivare, som den enskilde tidigare varit anställd hos med särskilt anställningsstöd, får dock göras tidigast sex månader efter det att den tidigare anställningen upphört och under förutsättning att andra insatser inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin inte bedöms tillräckliga. Förordning (2007:920).

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

5 c §  En anställning med särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb får anvisas en person som har fyllt 20 år, är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och inom de senaste 36 månaderna har beviljats

 1. uppehållstillstånd enligt
 2. uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § samma lag.

[S2]Vid tillämpning av första stycket ska det bortses från tid som personen varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets ankomst till familjen.

[S3]En anställning med särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb får även anvisas en person som är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och under de senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Förordning (2014:189).

5 d §  Anvisningen skall avse en anställning på del- eller heltid i vilken ingår inslag av handledning. Förordning (2007:420).

5 e §  För att anvisningen ska få göras måste personen studera, eller ha fått en utfästelse om att få studera, svenska inom ramen för utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap.skollagen (2010:800). Studierna ska gå att kombinera med anställningen. Förordning (2012:102).

6 § Har upphävts genom förordning (2004:221).
6 a § Har upphävts genom förordning (2008:271).
6 b § Har upphävts genom förordning (2008:271).

Förutsättningar för att få anställningsstöd

7 § Har upphävts genom förordning (2013:682).

8 §  Anställningsstöd lämnas endast under förutsättning att arbetsgivaren intygar att lön och andra anställningsförmåner lämnas enligt kollektivavtal eller att de är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal i branschen. Förordning (2007:420).

9 §  Anställningsstöd får inte lämnas till arbetsgivare som på den driftsenhet där den anställde med anställningsstöd avses att bli placerad senare än nio månader före den aktuella anställningen sagt upp anställda på grund av arbetsbrist.

10 §  En förutsättning för att anställningsstöd skall lämnas är att den som har anställning med anställningsstöd inte permitteras av någon annan anledning än att arbetet inte kan bedrivas på grund av väderleksförhållandena eller andra liknande orsaker.

11 §  Anställningsstöd får inte lämnas till arbetsgivare som för samma insats får bidrag med stöd av andra bestämmelser, om inte annat särskilt föreskrivs.

Anställningsformerna

12 §  Anställningsstödet får lämnas såväl för anställningar som gäller tills vidare som för provanställningar och andra tidsbegränsade anställningar. Förordning (2006:1553).

13 §  I fråga om branscher, där arbetet är säsongsbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur, får Arbetsförmedlingen föreskriva att stöd får lämnas endast för anställning som gäller tills vidare eller omfattar en längre tidsperiod än den normala säsongen. Förordning (2007:920).

Anvisningen

14 §  Arbetsförmedlingen anvisar en arbetssökande till en anställning med anställningsstöd. Förordning (2010:392).

15 §  Arbetsförmedlingen ska återkalla en anvisning till ett program om den som anvisats

 1. inte inställer sig den dag han eller hon skulle ha påbörjat programmet och inte heller anmäler giltigt förhinder,
 2. inte kan tillgodogöra sig programmet på ett tillfredsställande sätt,
 3. missköter sig eller stör verksamheten, eller
 4. utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete.

[S2]En anvisning ska också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för återkallelse.

[S3]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart. Förordning (2013:682).

16 § Har upphävts genom förordning (1999:69).

Tid med anställningsstöd

17 § Har upphävts genom förordning (2006:1553).

Särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin

17 a §  Särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin lämnas under högst 12 månader.

[S2]För personer som bedöms ha särskilda behov av en längre tid i anställning med särskilt anställningsstöd för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden får, trots det som sägs i 5 b §, särskilt anställningsstöd lämnas för ytterligare en period om högst 12 månader. Förordning (2013:1168).

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

17 b §  Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas under högst 24 månader. Stöd för anställning som omfattar mer än halvtid får dock inte lämnas för längre tid än 12 månader. Stöd får inte heller lämnas efter det att 36 månader passerat sedan sådant beslut om uppehållstillstånd eller uppehållskort som avses i 5 c § första stycket fattades eller, om beslutet fattades när personen inte befann sig i Sverige, efter det att 36 månader passerat sedan personen första gången folkbokfördes i en kommun.

[S2]En anvisning får göras för högst sex månader i taget. Efter en anvisningsperiod får en ny anvisning göras om förutsättningarna i 5 c-5 e §§ fortfarande är uppfyllda. En ny anvisning får göras även om inga studier inom utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap.skollagen (2010:800) bedrivs eller ska bedrivas, under förutsättning att ett godkänt resultat har uppnåtts för lägst kurs C inom utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning under en tidigare anvisningsperiod.

[S3]Vid beräkning av 36-månadersperioden enligt första stycket ska det bortses från tid som personen varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets ankomst till familjen. Förordning (2012:984).

17 c § Har upphävts genom förordning (2008:271).

Gemensamma bestämmelser

17 d §  När det gäller tidsbegränsade anställningar där arbetsuppgifternas varaktighet är kortare än de tider som anges i 17 a och 17 b §§ ska anställningsstöd lämnas för den tid arbetsuppgifterna varar. Förordning (2008:271).

Anställningsstödets storlek

Särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

18 a §  Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas med 80 procent av lönekostnaden, dock högst 800 kronor per dag. Förordning (2010:2028).

18 b § Har upphävts genom förordning (2008:271).

Gemensamma bestämmelser

19 §  Den lönekostnad som skall läggas till grund för anställningsstöd är

20 §  Anställningsstöd lämnas med ett bestämt belopp per arbetsdag, dock endast för dagar som ingår i den normala veckoarbetstiden hos arbetsgivaren och för vilka arbetsgivaren betalar lön eller sjuklön. Vid deltidsarbete skall stödet minskas i förhållande till arbetstiden.

[S2]När stödet beslutas skall dess storlek i kronor per dag fastställas för hela stödperioden. Förordning (2003:321).

20 a §  Ekonomiskt stöd för kostnader för handledning lämnas till arbetsgivaren eller till den som har kostnaden för handledningen under inledningsvis tre månader med högst 50 kronor per dag. För anställningar där det särskilda anställningsstödet förlängts enligt 17 a § lämnas inte något ekonomiskt stöd för kostnader för handledning.

[S2]För den som anvisats till en anställning med särskilt anställningsstöd och deltar i jobb- och utvecklingsgarantins fas tre lämnas i stället ekonomiskt stöd för kostnader för handledning under tre månader med högst 150 kronor per dag och därefter med högst 100 kronor per dag. För anställningar där det särskilda anställningsstödet förlängts enligt 17 a § lämnas ekonomiskt stöd för kostnader för handledning med högst 100 kronor per dag. Förordning (2013:1168).

20 b § Har upphävts genom förordning (2007:1363).
20 c § Har upphävts genom förordning (2008:1433).

Hur anställningsstödet tillgodoförs arbetsgivaren

20 d §  Anställningsstöd lämnas till arbetsgivaren genom bidrag. Arbetsförmedlingen beräknar och betalar ut bidraget. Det betalas ut månadsvis i efterskott eller på det sätt som Arbetsförmedlingen bestämmer.

[S2]Arbetsgivaren rekvirerar bidraget från Arbetsförmedlingen månadsvis i efterskott efter hand som anställningen består. Detta ska ske inom sextio dagar efter den arbetsmånad som stödet avser. Rekvireras inte hela beloppet inom denna tid förlorar arbetsgivaren rätt till det stödbeloppet.

[S3]Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen medge undantag från skyldigheten att rekvirera beloppet inom sextio dagar. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2007:1363).

Återbetalning och återkrav

21 §  En mottagare av ekonomiskt stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp.

[S2]Om stöd i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett felet. Förordning (2010:392).

21 a §  Om en mottagare av ekonomiskt stöd är återbetalningsskyldig enligt 21 §, ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet. Förordning (2010:392).

21 b §  Vid återkrav enligt 21 a § får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.

[S2]Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

[S3]Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Förordning (2010:392).

21 c §  Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 21 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 21 b § och betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet. Förordning (2010:392).

21 d §  Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för det, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 21 a § eller ett krav på ränta enligt 21 b eller 21 c §. Myndigheten ska i sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2010:392).

21 e §  Vid återkrav enligt 21 a § får Arbetsförmedlingen, vid en senare utbetalning av stöd till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som betalats ut för mycket. Detsamma gäller skyldighet att betala ränta enligt 21 b eller 21 c §. Förordning (2010:392).

Omprövning och överklagande

22 §  Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

[S2]En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet. Förordning (2010:392).

22 a §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 15 och 21 e §§ får dock inte överklagas.

[S2]Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning. Förordning (2010:392).

Övriga bestämmelser

22 b §  Arbetsförmedlingen ska se till att lämnade anställningsstöd används på föreskrivet sätt.

[S2]Den som har fått stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller den Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten och lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Förordning (2010:392).

23 §  Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2010:392).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:1275) om anställningsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998, då förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om anställningar som har påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:125, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:AU1
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:574) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Förarbeten
Rskr. 1997/98:317, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU27
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1793) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsskydd

Förarbeten
Rskr. 1998/99:105, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:AU1
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:69) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
upph. 7, 16 §§; ändr. 4, 17 §§
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (1999:717) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anställningsstöd som beviljats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:249, Prop. 1998/99:100, Bet. 1998/99:FiU27
Omfattning
upph. rubr. närmast före 3 §; nuvarande 5, 6 §§ betecknas 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 § sätts närmast före 8 §; ändr. 1, 3, 4 §§, de nya 6, 7 §§, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§; nya 5, 20 a, 20 b §§, rubr. närmast före 4, 20 a §§
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (1999:1187) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:83, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:AU1
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:629) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anställningsstöd som beviljats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:262, Prop. 1999/2000:100, Bet. 1999/2000:FiU27
Omfattning
ändr. 3, 5, 17, 18, 19, 20, 20 b, 21, 22 §§; nya 5 b, 23 §§
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2000:1364) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om anställningsstöd som beviljats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/02:103, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:AU1
Omfattning
nuvarande 5 b § betecknas 5 a §; ändr. 19 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:235) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
upph. 6 §; ändr. 3, 4, 5, 5 a, 12, 20 b, 22 §§, rubr. närmast före 4 §; nya 6, 17 a, 18 a §§, rubr. närmast före 5, 5 a, 6 §§
Ikraftträder
2002-06-01

Förordning (2002:699) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2002-08-15

Förordning (2002:843) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
ändr. 4, 12 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:321) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Förarbeten
Rskr. 2002/03:200, Prop. 2002/03:44, Bet. 2002/03:AU8
Omfattning
ändr. 5 a, 18, 20 §§; nya 5 b, 20 c §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:993) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
ändr. 20 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:1100) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004. För anställningsstöd enligt 5 § 2 i sin äldre lydelse som beviljats före ikraftträdandet gäller fortfarande 18 § andra stycket i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:70, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:AU1
Omfattning
ändr. 5, 18 §§
Ikraftträder
2004-02-01

Förordning (2004:18) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
ändr. 2, 3, 7 §§, rubr. närmast före 8 § sätts närmast före 7 §; nya 6 a, 6 b, 18 b §§, rubr. närmast före 6 a §
CELEX-nr
32001R0069
Ikraftträder
2004-03-01

Förordning (2004:221) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om anställningsstöd som kombineras med vård- och omsorgsutbildning som beviljats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 6, 17 a, 18 a §§, rubr. närmast före 6 §; ändr. 3, 12 §§
Ikraftträder
2004-06-01

Förordning (2004:624) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Förarbeten
Rskr. 2003/04:274, Prop. 2003/04:100, Bet. 2003/04:FiU21
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:1328) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Förarbeten
Rskr. 2004/05:121, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:AU1
Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2005-02-01

Förordning (2005:11) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraftträder
2005-02-15

Förordning (2005:606) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anvisningar som gjorts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:303, Prop. 2004/05:100, Bet. 2004/05:FiU21
Omfattning
ändr. 4, 5, 17, 18, 21 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:737) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
ändr. 4 a, 6 a §§
Ikraftträder
2005-11-15

Lag (2005:1199) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Förarbeten
Rskr. 2005/06:109, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:AU1
Omfattning
nuvarande 5 b § betecknas 5 e §; ändr. 4 a §, den nya 5 e §, 6 a, 17, 18, 19, 20 c §§; nya 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före 5 b §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:310) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
ändr. 5 b, 17 §; ny 17 a §
Ikraftträder
2006-06-15

Förordning (2006:1096) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
ändr. 4 a §; nya 4 b, 4 c §§
Ikraftträder
2006-10-10

Förordning (2006:1117) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
ändr. 5 b §
Ikraftträder
2006-10-10

Förordning (2006:1553) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Med undantag för 5 d och 17 a §§ gäller äldre bestämmelser fortfarande för anvisningar som gjorts före ikraftträdandet. Särskilt anställningsstöd för någon som anvisats plusjobb lämnas dock under 24 månader. Ekonomiskt stöd får inte lämnas för merkostnader som hänför sig till tid efter den 14 mars 2007 och som föranleds av en anställning med särskilt anställningsstöd i form av plusjobb. Förordning (2007:44).
Förarbeten
Rskr. 2006/07:88, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:AU5
Omfattning
upph. 4, 5, 5 b, 5 c, 5 d, 17 §§, rubr. närmast före 4, 5, 5 b §§; ändr. 3, 6 a, 12, 17 a, 18, 18 b, 19 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:44) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:1553
Ikraftträder
2007-03-15

Förordning (2007:420) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet har en anställning med särskilt anställningsstöd.
 3. Den som efter att ha tagit del av aktivitetsgarantin enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program haft en anställning med särskilt anställningsstöd i form av plusjobb och därefter blivit arbetslös, och inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska erbjudas att ta del av jobb- och utvecklingsgarantin enligt förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. Detta gäller under förutsättning att han eller hon inom sextio dagar från den 1 maj 2008, eller från det att anställningen upphör, anmält sitt intresse av att ta del av garantin till den offentliga arbetsförmedlingen. Förordning (2008:117).
Omfattning
upph. rubr. närmast före 1, 3 §§; nuvarande 5 e § betecknas 5 b §; ändr. 5 a, 5 b, 6 b, 8, 15, 17 a, 18 §§; nya 5 c, 5 d, 5 e, 17 b, 17 d, 18 a §§, rubr. närmast före 5 a, 5 c, 17, a, 17 b, 17 c, 17 d, 18, 18 a, 18 b §§
Ikraftträder
2007-07-02

Förordning (2007:663) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007. De nya bestämmelserna i 20 d § skall dock tillämpas även för sådant särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb som avser arbete i juli 2007.
Omfattning
ändr. 20 a, 20 b, 20 c §§; ny 20 d §
Ikraftträder
2007-08-01

Förordning (2007:920) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. De nya bestämmelserna ska tillämpas även för rekvisitioner av bidrag som inte handlagts slutligt före den 1 januari 2008. Förordning (2007:1363).
Omfattning
nuvarande 22 § betecknas 22 a §; ändr. 3, 5 b, 13, 14, 15, 20 a, 20 b, 20 d, 21, den nya 22 a, 23 §§; ny 22 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1363) om ändring i förordningen (2007:920) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
upph. 20 a, 20 b §§ i 2007:920; ändr. 20 d §, övergångsbest. till 2007:920

Förordning (2008:117) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
ny p 3 övergångsbest. till 2007:420
Ikraftträder
2008-05-01

Förordning (2008:144) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anvisningar som skett före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 15 §; ändr. 5 c, 17 b, 18 a §§
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:271) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anvisningar som har gjorts före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 6 a, 6 b, 17 c, 18 b §§, rubr. närmast före 6 a, 17 c 18 b §§; ändr. 2, 3, 17 d §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1433) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
 2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för stöd som beslutats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 20 c §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:763) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
ändr. 5 c, 17 b §§
Ikraftträder
2009-07-28

Förordning (2009:1600) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
ändr. 5 c, 14 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:259) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
ändr. 5 e, 17 b §§
Ikraftträder
2010-06-28

Förordning (2010:392) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav av belopp som har betalats ut före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:27, Prop. 2008/09:3, Bet. 2008/09:AU5
Omfattning
ändr. 14, 21, 22, 22 a, 23 §§, rubr. närmast före 21 §; nya 15, 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 21 e, 22 b §§, rubr. närmast före 22, 22 b §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:2028) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.
 2. För anvisningar som har gjorts före ikraftträdandet gäller 18, 18 a och 20 a §§ i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 5 a, 17 b, 18, 18 a §§, rubr. närmast före 20 a § sätts närmast före 2 d §; ny 20 a §
Ikraftträder
2011-02-01

Förordning (2011:586) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1531) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.
 2. För anvisningar som har gjorts före ikraftträdandet gäller 20 a § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:88, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:AU2
Omfattning
ändr. 20 a §
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2012:102) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för svenskundervisning för invandrare eller motsvarande utbildning enligt 13 kap.skollagen (1985:1100).
Omfattning
ändr. 5 e, 17 b §§
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:563) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
ändr. 5 c §
Ikraftträder
2012-10-15

Förordning (2012:984) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
ändr. 5 c, 17 b §§
Ikraftträder
2013-02-01

Förordning (2013:682) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
upph. 7 §; ändr. 15 §
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:1168) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
ändr. 17 a, 20 a §§
Ikraftträder
2014-02-01

Förordning (2014:189) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Omfattning
ändr. 5 c §
Ikraftträder
2014-05-01

Ändring, SFS 2015:503

Omfattning
upph.