Upphävd författning

Förordning (1997:1287) om generationsväxling på arbetsmarknaden

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Ändring införd
SFS 1997:1287 i lydelse enligt SFS 1998:569
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde och syfte

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om generationsväxling på arbetsmarknaden.

2 §  Generationsväxling syftar till att genom frivillig avgång av äldre arbetskraft ge yngre personer som är arbetslösa möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Förordning (1998:163).

3 §  Generationsväxling enligt denna förordning får, med undantag för vad som anges i andra stycket, beslutas efter ansökan som kommit in under tiden den 1 januari - den 31 augusti 1998.

[S2]Om arbetstagaren senast den 31 augusti 1998 har fyllt 63 år, får generationsväxling beslutas efter ansökan som kommit in senast den 31 december 1998. Förordning (1998:569).

Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare

4 §  En arbetsgivare och en arbetstagare kan komma överens om att arbetstagaren skall helt eller delvis lämna sin anställning genom generationsväxling enligt denna förordning.

[S2]Som villkor för en sådan överenskommelse gäller att arbetstagaren

 1. har fyllt 63 år, och
 2. har haft en sammanhängande anställning i minst två år omedelbart före generationsväxlingen.

[S3]Överenskommelsen får innebära att arbetsgivaren betalar generationsväxlingsersättning till arbetstagaren utöver ersättningen som betalas av staten enligt 11-13 §§.

Ansökan om generationsväxling

5 §  Ansökan om generationsväxling skall göras hos länsarbetsnämnden. Överenskommelsen enligt 4 § skall fogas till ansökan.

Generationsväxling på arbetsplatsen

6 §  Generationsväxling på arbetsplatsen sker genom att arbetsgivaren nyanställer en eller flera yngre personer som fyllt 20 år men inte 35 år och som anvisas av länsarbetsnämnden.

[S2]Den som nyanställs skall vara långtidsarbetslös. I särskilda fall får nyanställningen avse en person som inte betraktas som långtidsarbetslös på grund av att personen har deltagit i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller under en kortare tid innehaft en anställning. För en person som under en kortare tid innehaft en anställning gäller detta endast under förutsättning att anställningen inte inneburit att personens ställning på arbetsmarknaden stärkts.

[S3]Som ytterligare förutsättningar gäller

 1. att den som nyanställs omedelbart före nyanställningen varit anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under minst tolv månader, och
 2. att personens sysselsättningssituation inte kan lösas på något annat sätt.

[S4]Utan att de i andra och tredje stycket uppställda kraven är uppfyllda får nyanställning ske av en person som ännu inte fyllt 25 år under förutsättning att personen under minst 90 dagar omedelbart före nyanställningen varit anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. Förordning (1998:163).

6 a §  Nyanställningen skall vara en tillsvidareanställning. Om det finns särskilda skäl, får nyanställningen avse även en överenskommen visstidsanställning eller en tidsbegränsad provanställning. Förordning (1998:163).

6 b §  Nyanställningen skall ha minst samma tidsmässiga omfattning som arbetstiden som enligt 4 § första stycket lämnas av arbetstagare genom generationsväxling. Den arbetstid som lämnas får emellertid fyllas upp genom att flera nyanställda arbetar deltid. Förordning (1998:163).

6 c §  Nyanställningen skall göras inom den driftsenhet där den person arbetat som avgår genom generationsväxling. Om det finns särskilda skäl, får länsarbetsnämnden medge att nyanställningen görs inom en annan driftsenhet. Förordning (1998:163).

6 d §  Nyanställningen skall godkännas av länsarbetsnämnden. Förordning (1998:163).

[S2]Anställningen skall godkännas av länsarbetsnämnden.

7 §  Om någon hävdar att han eller hon har företrädesrätt till anställningen enligt 25 eller 25 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd får generationsväxling inte ske.

8 §  Länsarbetsnämnden beslutar om generationsväxling efter att nämnden godkänt nyanställning enligt 6 § och arbetsgivaren träffat överenskommelse enligt 9 §.

Finansieringsbidrag

9 §  Arbetsgivaren skall genom en skriftlig överenskommelse med länsarbetsnämnden åta sig att bidra till statens kostnader för generationsväxlingen genom att till länsarbetsnämnden betala finansieringsbidrag lika länge som generationsväxlingsersättning enligt 11-13 §§ betalas ut till arbetstagaren.

[S2]Bidraget skall uppgå till ett belopp som motsvarar en fjärdedel av ersättningen som staten betalar till arbetstagaren. Belopp som enligt 12 § andra stycket motsvarar delpension skall därvid frånräknas.

10 §  Länsarbetsnämnden skall ta till vara statens rätt när det gäller betalningen av finansieringsbidrag.

Generationsväxlingsersättning till arbetstagare

11 §  Till arbetstagare som lämnar en heltidsanställning genom generationsväxling betalar staten en månatlig ersättning som motsvarar en tolftedel av 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomst som arbetstagaren har haft rätt till omedelbart före avgången och som hänför sig till anställningen ifråga. För den som lämnar en heltidsanställning kan ersättningen under år 1998 uppgå till högst 14 400 kr per månad. Om anställningen inte motsvarar en heltidsanställning, kan ersättningen uppgå till högst ett belopp som återstår av 14 400 kr efter att det beloppet har minskats i samma utsträckning som anställningen i fråga är mindre än en heltidsanställning. Ersättningen till arbetstagare och det högsta beloppet per år skall vara anknuten till basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och omräknas vid förändring av detta.

[S2]Om den arbetstid som lämnas genom generationsväxling inte motsvarar en heltidsanställning, skall en beräknad ersättning för heltid minskas så att ersättningen motsvarar den arbetstid som lämnas.

12 §  Generationsväxlingsersättning lämnas inte för tid för vilken arbetstagaren får hel förtidspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S2]För den som till följd av generationsväxlingen förlorar rätten till delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring skall ersättningen ökas med ett belopp motsvarande delpensionen. Den sammanlagda ersättningen får dock inte överstiga krontalsbeloppet som sägs i 11 § första stycket.

13 §  Generationsväxlingsersättning betalas ut endast om arbetstagaren såvitt gäller den arbetstid som lämnats genom generationsväxlingen inte står till arbetsmarknadens förfogande och inte heller bedriver egen näringsverksamhet. Ersättningen betalas längst till och med månaden före den då arbetstagaren fyller 65 år.

14 §  Om övriga förutsättningar är uppfyllda, betalas generationsväxlingsersättning även om arbetsgivaren inte fullföljer sitt åtagande enligt 9 §.

15 §  Ersättningen till arbetstagare beräknas och betalas ut av den allmänna försäkringskassa där arbetstagaren är inskriven enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten för beslutet. För den som inte är eller inte skall vara inskriven vid någon försäkringskassa skall ersättningen beräknas och betalas ut av den allmänna försäkringskassan i Stockholms län.

Återbetalning och återkrav

16 §  Om någon har fått generationsväxlingsersättning enligt 11- 14 §§ utan att vara berättigad till ersättningen skall den återbetalas.

17 §  Allmänna försäkringskassan beslutar om återkrav. Om det finns särskilda skäl, får försäkringskassan efterge kravet helt eller delvis.

18 §  Förekommer beslut om återkrav, skall länsarbetsnämnden till arbetsgivaren återbetala finansieringsbidraget som avser det återkrävda beloppet.

Överklagande

19 §  Länsarbetsnämndens beslut får överklagas såvitt gäller finansieringsbidrag. Övriga beslut av nämnden får inte överklagas.

[S2]Vid överklagande av länsarbetsnämndens beslut tillämpas bestämmelserna i 50 och 51 §§ i förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket.

[S3]I fråga om allmänna försäkringskassans beslut tillämpas bestämmelserna i 20 kap.10-13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ytterligare föreskrifter

20 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning meddelas såvitt avser

 1. 5, 6, 6 a-6 d, 8-10 och 18 §§, av Arbetsmarknadsstyrelsen,
 2. 11-15 och 17 §§, av Riksförsäkringsverket. Förordning (1998:163).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:1287) om generationsväxling på arbetsmarknaden

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:125, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:AU1
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:163) om ändring i förordningen (1997:1287) om generationsväxling på arbetsmarknaden

  Omfattning
  ändr. 2, 6, 20 §§; nya 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§
  Ikraftträder
  1998-05-15

Förordning (1998:569) om ändring i förordningen (1997:1287) om generationsväxling på arbetsmarknaden

Förarbeten
Rskr. 1997/98:317, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU27
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-09-01

Förordning (2000:632) om upphävande av förordningen (1997:1287) om generationsväxling på arbetsmarknaden

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för fall då generationsväxling beslutats före den 1 augusti 2000.
Omfattning
upph.