Upphävd författning

Förordning (1997:144) om återbetalningsregister

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-04-17
Ändring införd
SFS 1997:144
Ikraft
1997-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  De allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket skall med hjälp av automatisk databehandling föra ett gemensamt personregister för återbetalningsärenden (återbetalningsregister).

2 §  För återbetalningsregistret gäller bestämmelserna i lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister. I denna förordning meddelas vissa ytterligare föreskrifter om registret.

Registerändamål

3 §  Återbetalningsregistret får användas för handläggning av ärenden om återbetalning av sådana förmåner och ersättningar som omfattas av 2 § lagen (1993:747) om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna eller 1 § lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister.

Registerinnehåll

4 §  Uppgifter om ekonomiska och personliga förhållanden enligt 8 § lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister får, med de begränsningar som följer av lagens bestämmelser, registreras i återbetalningsregistret i den utsträckning som behövs för handläggningen av de ärenden som anges i 3 §.

Sambearbetning

5 §  Återbetalningsregistret får, med de begränsningar som följer av bestämmelserna om registerinnehåll, tillföras uppgifter från ett sådant register som anges i övergångsbestämmelsen till lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister.

Utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling

6 §  Uppgifter i återbetalningsregistret får lämnas ut på medium för automatisk databehandling till ett sådant register som avses i 5 §.

Gallring

7 §  Gallring av personuppgifter i återbetalningsregistret skall ske så att uppgifter tas bort ur registret under det femte kalenderåret efter det år de registrerades, om de då inte fortfarande kan ha betydelse för handläggningen av ett ärende enligt 3 §.

[S2]Riksarkivet får efter samråd med Riksförsäkringsverket meddela föreskrifter om undantag från gallring med stöd av 19 § andra stycket lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister.

Verkställighetsföreskrifter

8 §  Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister i fråga om återbetalningsregistret och för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:144) om återbetalningsregister

Ikraftträder
1997-07-01

Ändring, SFS 1998:157

    Övergångsbestämmelse

    De upphävda förordningarna skall dock fortfarande gälla i fråga om sådana register som enligt övergångsbestämmelserna till socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) får föras enligt äldre bestämmelser till utgången av år 1998.
    Omfattning
    upph.