Upphävd författning

Lag (1993:747) om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:747
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Varje lokalkontor inom en allmän försäkringskassa får för de ändamål som anges i 2--6 §§ med hjälp av automatisk databehandling föra ett sjukförsäkringsregister för sitt verksamhetsområde.

[S2]Den försäkringskassa som enligt särskilda bestämmelser prövar frågor om förmåner för sjömän enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring får för samma ändamål föra ett sjukförsäkringsregister över sjömän.

Registerändamål

2 §  Ett sjukförsäkringsregister får användas för försäkringskassans handläggning av ärenden om inskrivning hos försäkringskassan, fastställande av sjukpenninggrundande inkomst samt rätt till och utbetalning av

 1. sjukpenning, sjukpenningtillägg, ersättning för merutgifter vid resor till och från arbetet och rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,
 2. sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd, lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän och motsvarande äldre bestämmelser,
 3. ersättning för kostnader för sjuklön som avses i 16 § lagen (1991:1047) om sjuklön samt ersättning vid tvist om sjuklön enligt 20 § samma lag.

3 §  Ett sjukförsäkringsregister får användas för försäkringskassans handläggning av ärenden om rehabilitering enligt 22 kap.3, 5 och 6 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring.

4 §  Ett sjukförsäkringsregister får användas för försäkringskassans förberedande åtgärder för handläggning av ärenden som avses i 2 och 3 §§.

5 §  Ett sjukförsäkringsregister får användas för försäkringskassans egen och för Riksförsäkringsverkets tillsyn, uppföljning och utvärdering av försäkringskassans verksamhet enligt 2 och 3 §§ och för framställning av statistik över den verksamheten.

6 §  Ett sjukförsäkringsregister får användas för försäkringskassans handläggning av ärenden om försäkring enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön samt enligt lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader.

Registeransvar

7 §  Försäkringskassan är registeransvarig för det eller de sjukförsäkringsregister som förs inom kassans ansvarsområde.

Registerinnehåll

8 §  Ett lokalkontors sjukförsäkringsregister får innehålla uppgifter om den som är försäkrad enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och som genom inskrivning i försäkringskassan tillhör eller har tillhört lokalkontoret.

[S2]Det sjukförsäkringsregister som förs av en försäkringskassa enligt 1 § andra stycket får innehålla uppgifter om sjömän för vilka den försäkringskassan prövar där angivna förmåner.

9 §  Om ett lokalkontor har fått ett uppdrag att pröva frågor om förmåner, ersättningar eller rehabilitering som avses i 2 och 3 §§, får detta lokalkontors sjukförsäkringsregister innehålla uppgifter om den som uppdraget avser. När uppgifterna inte längre behövs där, skall de överlämnas till det lokalkontor som han eller hon genom inskrivning i försäkringskassa hör till. Därefter får i registret bara anges personnummer, namn, försäkringskassans beslut och uppgifter som avses i 14 §3 och 5.

[S2]Bestämmelserna i första stycket skall även tillämpas i fråga om den försäkringskassa som avses i 1 § andra stycket.

10 §  Ett sjukförsäkringsregister får även innehålla uppgifter om den som i andra fall än som avses i 8 och 9 §§ förekommer eller har förekommit i ärende som avses i 2 och 3 §§ hos den som för registret.

11 §  För en person som avses i 8--10 §§ får i ett sjukförsäkringsregister anges följande allmänna ärendeuppgifter:

 1. personnummer och namn,
 2. adress och telefonnummer,
 3. medborgarskap,
 4. folkbokföringsfastighet och folkbokföringsort,
 5. sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid,
 6. karenstid.

12 §  Utöver de allmänna ärendeuppgifterna får i ersättningsärenden som avses i 2 § 1--3 i ett register anges

 1. tidpunkt för sjukanmälan,
 2. sjukperiod,
 3. uppgiven grad av nedsatt arbetsförmåga,
 4. den försäkrades yrke och arbetsuppgifter,
 5. förekomsten av intyg och utlåtande av läkare eller annan intygsgivare,
 6. sjukskrivningsperiod,
 7. arbetsgivares namn, adress, telefonnummer, organisations- eller personnummer, arbetsställe, arbetsställenummer eller fartyg samt näringsgren,
 8. förekomsten av anmälan om skada som avses i 2 § 2 samt tidpunkten då sådan skada inträffat,
 9. sjuklön och sjuklöneperiod,
 10. anledning till att ersättningsärendet avslutats.

13 §  I ärenden om rehabilitering som avses i 3 § får i ett register dessutom anges

 1. förekomsten av rehabiliteringsutredning, ansökan om rehabiliteringsersättning och fastställd rehabiliteringsplan,
 2. förekomsten av annan utredning än rehabiliteringsutredning,
 3. arten av och tidpunkter för föreslagna, planerade eller vidtagna rehabiliteringsåtgärder.

14 §  Utöver de uppgifter som anges i 11--13 §§ får ett sjukförsäkringsregister innehålla uppgifter om

 1. inkomster och andra förhållanden som har betydelse för att bestämma sjukpenninggrundande inkomst, sjukpenning samt de övriga förmåner och ersättningar som avses i 2 §,
 2. förhållanden som har betydelse för utbetalning av förmåner och ersättningar som avses i 2 §,
 3. tidpunkter för andra registrerade förhållanden än dem som avses i 12 § 1, 2, 6, 8 och 9 samt 13 § 3,
 4. försäkringskassans och domstols avgörande såvitt avser utgången och de bestämmelser som har tillämpats samt förekomsten av överklagande av sådant avgörande,
 5. de tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålen med ett register.

15 §  En registrering enligt 11--13 §§ och 14 § 1--3 och 5 får inte innehålla uppgifter om att den som registreringen avser misstänks eller har dömts för brott, avtjänar eller har avtjänat straff, undergår eller har undergått annan påföljd för brott eller är eller har varit föremål för annat tvångsingripande för vård eller omsorg. Detta gäller också uppgifter om diagnos och sjukdomsorsak, omdömen eller andra värderande upplysningar i fråga om den registrerade.

Terminalåtkomst

16 §  Terminalåtkomst till ett sjukförsäkringsregister får endast finnas hos det lokalkontor som enligt 1 § första stycket får föra registret eller, såvitt avser register enligt 1 § andra stycket, den försäkringskassa för vars verksamhet registret förs.

Utlämnande av uppgifter

17 §  Uppgifter i ett lokalkontors sjukförsäkringsregister får lämnas ut på medium för automatisk databehandling till ett annat lokalkontor, om den registrerade genom inskrivning i försäkringskassa hör till det kontoret eller om uppgifterna annars behövs där i ett ärende som avses i 2 och 3 §§ och som gäller den registrerade. Uppgifter i det sjukförsäkringsregister som avses i 1 § andra stycket får under samma förhållanden lämnas ut på sådant medium till ett lokalkontor.

[S2]Uppgifter i ett lokalkontors sjukförsäkringsregister får lämnas ut på medium för automatisk databehandling till den försäkringskassa som avses i 1 § andra stycket, om uppgifterna behövs där i ett ärende som avses i 2 och 3 §§ och som gäller den registrerade.

18 §  Uppgifter som avses i 11 §1 och 2, 12 §1 och 7 såvitt avser arbetsgivares namn och adress samt 14 § 2, 4 och 5 får lämnas ut på medium för automatisk databehandling till Riksförsäkringsverket för verkställighet av försäkringskassans beslut i ärenden som avses i 2 § och för utförande av andra adminstrativa åtgärder i sådana ärenden samt som underlag för försäkringskassans beslut i ärenden om andra ersättningar och förmåner än som avses i 2 §.

[S2]Uppgifter som avses i 11 § 1 och 12 § 8 får lämnas ut på medium för automatisk databehandling till Riksförsäkringsverket för handläggning av ärenden enligt lagen (1957:243) om yrkesskadeförsäkring och motsvarande äldre bestämmelser.

[S3]I övrigt får uppgifter i ett sjukförsäkringsregister endast lämnas ut på medium för automatisk databehandling till den centrala förvaltningen (centralkontoret) hos den försäkringskassa inom vars ansvarsområde registret förs och till Riksförsäkringsverket för tillsyn, uppföljning och utvärdering av sådan verksamhet som avses i 2 och 3 §§ eller för framställning av statistik över den verksamheten.

Sökbegrepp

19 §  I ett sjukförsäkringsregister får som sökbegrepp användas uppgifter som avses i 11 § 1, 2 såvitt avser adress, 4 och 5, 12 § 1, 2, 4, 6, 7, 8 såvitt avser förekomsten av anmälan om skada, 9 och 10, 13 §1 och 3 samt 14 § 4. Uppgifter som avses i 12 § 7 samt 13 §1 och 3 får dock bara användas som sökbegrepp i rehabiliteringsärenden som avses i 3 § samt för uppföljning och utvärdering av sådan verksamhet som avses i 2 och 3 §§ och för framställning av statistik över den verksamheten.

[S2]Som sökbegrepp får dessutom, enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, användas uppgifter som avses i 14 §3 och 5.

Gallring

20 §  Uppgifter som avses i 13 § skall gallras fem år efter utgången av det år då ärendet där uppgiften förekommer har avslutats. Andra uppgifter i ett sjukförsäkringsregister skall gallras tio år efter utgången av det år då ärendet där uppgiften förekommer har avslutats. Detta gäller dock inte för uppgifter som avses i 11 § 1--4 och 6 så länge den försäkrade genom inskrivning skall tillhöra det lokalkontor som för registret eller, såvitt avser register enligt 1 § andra stycket, så länge den försäkrade är sjöman.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i första stycket såvitt gäller bevarandet av ett urval av material för forskningens behov. Sådant material skall överlämnas till en arkivmyndighet.

Information

21 §  Försäkringskassan skall se till att personer som omfattas av ett sjukförsäkringsregister får information om registret. Informationen skall innehålla upplysning om

 1. ändamålen med registret,
 2. de uppgifter som registret får innehålla,
 3. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
 4. rätten att få registerutdrag och rättelse till stånd enligt datalagen (1973:289),
 5. de begränsningar i fråga om terminalåtkomst, utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling, sökbegrepp och bevarande av uppgifter som gäller för registret.

Ändringar

Lag (1993:747) om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna

Förarbeten
Rskr. 1992/93:366, Prop. 1992/93:193, Bet. 1992/93:SfU19
Ikraftträder
1993-07-01

Ändring, SFS 1997:934

  Omfattning
  upph.