Inaktuell version

Hemvärnsförordning (1997:146)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1997-04-10
Ändring införd
SFS 1997
Upphäver
Hemvärnskungörelse (1970:304)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Hemvärnets ändamål

1 §  Hemvärnet har till uppgift att skydda viktiga totalförsvarsanläggningar i hembygden (allmänt hemvärn) och att skydda en myndighets eller ett företags egna anläggningar och verksamhet (driftvärn). Det allmänna hemvärnet får även delta i annan verksamhet där Försvarsmakten medverkar.

[S2]Hemvärnet ingår i Försvarsmakten.

2 §  Tillstånd för myndigheter och företag att organisera driftvärn meddelas av Försvarsmakten.

Hemvärnets personal

3 §  Deltagande i hemvärnet är frivilligt.

4 §  Hemvärnets personal består av hemvärnsmän och personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet samt av anställda vid Försvarsmakten som är krigsplacerade i hemvärnet.

5 §  Försvarsmakten får anta personal till hemvärnet genom att ingå avtal med en person om att han eller hon skall tjänstgöra som hemvärnsman. Innan avtal ingås skall hemortskommunen ha fått tillfälle att yttra sig.

[S2]Avtal om sådan tjänstgöring får ingås med den som har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är lämplig för tjänstgöring i hemvärnet.

[S3]Av avtalet skall framgå tjänstgöringens art, tjänstgöringsskyldighetens omfattning och tjänstgöringstidens längd. Av avtalet skall det vidare framgå att hemvärnsmannen är skyldig att tjänstgöra under hemvärnsberedskap och inte får säga upp avtalet under sådan beredskap.

6 §  Beslut i ärenden om antagning till hemvärnet får inte överklagas.

Hemvärnsberedskap

7 §  Vid höjd beredskap eller annars efter särskilt beslut av regeringen skall hemvärnet inta hemvärnsberedskap. Om Försvarsmakten hos regeringen har gjort framställning om hemvärnsberedskap och landets försvar eller säkerhet kräver att hemvärnet tas i anspråk omedelbart, får Försvarsmakten besluta om hemvärnsberedskap för tiden intill dess att regeringen meddelat beslut i frågan.

Medinflytande

8 §  Medinflytande inom hemvärnet utövas av förtroendevalda. För hela landet utövas medinflytande av rikshemvärnstinget och rikshemvärnsrådet.

[S2]Rikshemvärnstingets syfte är att ge ombuden tillfälle att diskutera frågor av betydelse för hemvärnet.

[S3]Försvarsmakten skall höra rikshemvärnsrådet i viktiga frågor som rör hemvärnet.

9 §  I rikshemvärnstinget skall valda ombud ur hemvärnets personal delta. Rikshemvärnschefen är ordförande vid rikshemvärnstinget. När rikshemvärnschefen har förhinder skall rikshemvärnsrådets vice ordförande vara ersättare.

10 §  Rikshemvärnsrådet består av rikshemvärnschefen, som är ordförande, en ledamot som förordnas av regeringen, ledamöter och ersättare som utses av rikshemvärnstinget och i övrigt ledamöter enligt Försvarsmaktens bestämmande. Rikshemvärnsrådet skall inom sig utse en vice ordförande.

11 §  En kommun har rätt att utse minst en ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen.

Förmåner

12 §  I förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän finns bestämmelser om förmåner till hemvärnsmän vid tjänstgöring enligt denna förordning. Bestämmelser om förmåner för personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet finns i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga.

Verkställighetsföreskrifter

13 §  Föreskrifter om tillämpningen av denna förordning får meddelas av Försvarsmakten.

Ändringar

Hemvärnsförordning (1997:146)

    Ikraftträder
    1997-07-01

Förordning (2005:819) om ändring i hemvärnsförordningen (1997:146)

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2012:334) om ändring i hemvärnsförordningen (1997:146)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-07-16

Förordning (2018:613) om ändring i hemvärnsförordningen (1997:146)

Omfattning
ändr. 4, 5, 12 §§; ny 6 a §
Ikraftträder
2018-07-01