Upphävd författning

Förordning (1997:183) om kartavgift i ärenden om jordbruksstöd

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1997-04-17
Ändring införd
SFS 1997:183 i lydelse enligt SFS 1998:1346
Ikraft
1997-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som ansöker om stöd knutet till viss areal enligt EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd och EG:s förordningar om jordbruksprodukter skall betala en avgift för de kartor som Statens jordbruksverk eller länsstyrelsen tillhandahåller i stödärendet.

[S2]Med EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd och EG:s förordningar om jordbruksprodukter avses förordningarna som omfattas av lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd och lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

1 a §  I denna förordning förstås med ansökan om stöd även ansökan om utbetalning av stöd. Förordning (1997:704).

2 §  Avgiften är tio kronor per hektar mark som enligt ansökan kan komma att läggas till grund för stöd, dock lägst 200 kronor och högst 3 000 kronor.

[S2]Avgiften betalas till länsstyrelsen.

3 §  Länsstyrelsen skall med ledning av de uppgifter som lämnas i ansökningen om stöd fastställa avgiften och förelägga sökanden att betala den inom viss tid. Förordning (1998:1346).

 • RÅ 2003:84:Uttag av kartavgift i ärende om visst jordbruksstöd har ansetts strida mot gemenskapsrätten.
4 § har upphävts genom förordning (1998:20).

5 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om avgiften.

6 §  Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Jordbruksverket.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1131).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:183) om kartavgift i ärenden om jordbruksstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997 och tillämpas första gången i fråga om stöd för år 1998.
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1997:704) om ändring i förordningen (1997:183) om kartavgift i ärenden om jordbruksstöd

  Omfattning
  ändr. 3 §; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Förordning (1998:20) om ändring i förordningen (1997:183) om kartavgift i ärenden om jordbruksstöd

  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1998-02-15

Förordning (1998:1001) om ändring i förordningen (1997:183) om kartavgift i ärenden om jordbruksstöd

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-08-10

Förordning (1998:1131) om ändring i förordningen (1997:183) om kartavgift i ärenden om jordbruksstöd

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1346) om ändring i förordningen (1997:183) om kartavgift i ärenden om jordbruksstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1998 och tillämpas första gången i fråga om stöd för år 1998.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-12-01

Förordning (2000:288) om upphävande av förordningen (1997:183) om kartavgift i ärenden om jordbruksstöd

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter för kartor som lämnats ut under åren 1998 och 1999.
Omfattning
upph.