Lag (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister

Departement
Justitiedepartementet KO
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
SFS 1997:379 i lydelse enligt SFS 2011:1214
Ikraft
1997-12-01
Tidsbegränsad
2012-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna lag finns bestämmelser om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister mellan konsumenter och näringsidkare och om rättegången i sådana fall.

2 §  I en tvist mellan en konsument och en näringsidkare får Konsumentombudsmannen biträda konsumenten såsom ombud vid allmän domstol och Kronofogdemyndigheten om tvisten är av betydelse för rättstillämpningen eller om det annars finns ett allmänt konsumentintresse av att tvisten prövas. Lag (2006:1021).

Prop. 2005/06:105: I en tvist mellan en konsument och en näringsidkare får Konsumentombudsmannen biträda konsumenten såsom ombud vid allmän domstol och kronofogdemyndighet om tvisten är av betydelse för rättstillämpningen eller om det annars finns ett allmänt konsumentintresse av att tvisten prövas.

Paragrafen innehåller den grundläggande bestämmelsen om Konsumentombudsmannens (KO) medverkan i tvister.

Förslaget innebär jämfört med paragrafens tidigare lydelse en utvidgning ...

3 §  Under den tid som Konsumentombudsmannen är ombud enligt denna lag skall konsumenten få de förmåner som avses i 16- 20 §§rättshjälpslagen (1996:1619). Kostnaderna för dessa förmåner skall stanna på staten.

[S2]Konsumentombudsmannen beslutar om sådan utredning som avses i 17 § rättshjälpslagen samt om ersättning till den som medverkat vid utredningen.

4 §  Om Konsumentombudsmannen enligt denna lag biträder en konsument vid talan i allmän domstol skall bestämmelserna om tvistemål om mindre värden i 1 kap. 3 d §, 10 kap. 8 a § och 18 kap. 8 a §rättegångsbalken inte tillämpas.

5 §  Om konsumenten enligt bestämmelserna i 18 kap. rättegångs- balken är skyldig att ersätta näringsidkaren dennes rättegångskostnader skall staten i stället för konsumenten förpliktas betala dessa kostnader. Staten svarar dock inte för näringsidkarens kostnader som uppstått efter det att Konsu- mentombudsmannen upphört att vara ombud och näringsidkaren underrättats om detta.

[S2]Om näringsidkaren genom handlande som avses i 18 kap. 6 § rättegångsbalken föranlett uppskov i målet eller på annat sätt vållat kostnad för Konsumentombudsmannen är näringsidkaren skyldig att ersätta staten sådan kostnad.

6 §  Om en konsument har beviljats rättshjälp enligt rätts- hjälpslagen (1996:1619) skall rättshjälpen upphöra om Konsu- mentombudsmannen beslutar att biträda konsumenten. Konsumenten skall i sådant fall endast betala rättshjälpsavgift.

7 §  Konsumentombudsmannens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 december 1997 och gäller till utgången av december månad 2011. Lag (2011:1214).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:259, Prop. 1996/97:104, Bet. 1996/97:LU21
  Ikraftträder
  1997-12-01

Lag (2002:443) om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister

Förarbeten
Rskr. 2001/02:275, Prop. 2001/02:113, Bet. 2001/02:LU21
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångs.best.

Lag (2004:1314) om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister

Förarbeten
Rskr. 2004/05:119, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:NU1
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1997:379

Lag (2006:726) om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:1021) om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister

Förarbeten
Rskr. 2005/06:377, Prop. 2005/06:105, Bet. 2005/06:LU33
Omfattning
ändr. 2 §, ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2011:1214) om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister

Förarbeten
Rskr. 2011/12:30, Prop. 2010/11:164, Bet. 2011/12:CU4
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1997:379
Ikraftträder
2011-12-31