Upphävd författning

Teleförordning (1997:399)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
SFS 1997:399 i lydelse enligt SFS 2002:486
Ikraft
1997-07-01
Upphäver
Teleförordning (1993:598)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller televerksamhet och abonnentupplysning. Förordning (2002:283).

Tillstånd och tillsyn m.m.

2 §  Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt telelagen (1993:597) och prövar frågor om tillstånd och utövar tillsyn enligt den lagen.

[S2]Post- och telestyrelsen skall för Sveriges del pröva frågor och fullgöra de uppgifter som åligger den nationella regleringsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2887/2000 av den 18 december 2000 om tillträde till accessnät. Förordning (2001:1)

3 §  Post- och telestyrelsen skall hos Europeiska gemenskapernas kommission anmäla de företag som bedriver televerksamhet och har ett betydande inflytande på den svenska marknaden.

4 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter enligt telelagen (1993:597) om

 1. undantag från anmälningsplikten enligt 5 §,
 2. sådan upplysningsskyldighet som avses i 10 § för den som inom ett allmänt tillgängligt telenät bedriver televerksamhet som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 5 § den lagen,
 3. de sakliga grunder som skall tillämpas vid prövning enligt 14 § första och andra stycket,
 4. det sätt på vilket tillståndsvillkor enligt 15 § skall fullgöras,
 5. sådana krav som avses i 18-21 och 39 a §§,
 6. i vilken utsträckning krav enligt 23, 39 och 40 §§ skall fullgöras och det sätt på vilket detta skall ske,
 7. att den som har en dominerande ställning på den svenska marknaden enligt 24 § skall redovisa viss del av den verksamhet som berörs av tillståndet avskild från annan verksamhet,
 8. krav och information enligt 26 §, och
 9. uppgifter enligt 29 §.

[S2]Föreskrifter om krav enligt 39 och 40 §§telelagen för den som tillhandahåller telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt skall träda i kraft senast den 1 januari 2000.

[S3]Föreskrifter om tillståndsvillkor enligt 15 § andra stycket och om krav enligt 39 och 39 a §§telelagen meddelas efter samråd med Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen. Förordning (2001:169).

5 §  Post- och telestyrelsen skall efter det att en ansökan om tillstånd eller förhandsbesked enligt telelagen (1993:597) har kommit in till myndigheten inom sex veckor eller, om ärendet är särskilt omfattande eller om det annars finns särskilda skäl, fyra månader därefter underrätta den sökande om myndighetens beslut med anledning av ansökan.

[S2]Skall tillstånd meddelas efter en allmän inbjudan till ansökan enligt 14 § telelagen får sådan underrättelse lämnas senast åtta månader efter det att den första ansökan kom in till myndigheten. Förordning (1999:572).

5 a §  I ärenden enligt 14 § telelagen (1993:597) skall bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen (1986:223) om rätt för part att få del av uppgifter inte tillämpas på uppgifter som rör endast någon annan sökande.

[S2]De uppgifter som en sökande har lämnat in i ett sådant ärende får läggas till grund för Post- och telestyrelsens beslut endast i den mån de har lämnats in

 1. före ansökningstidens utgång, och
 2. efter denna tids utgång på anmodan av Post- och telestyrelsen.

[S3]Post- och telestyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet i sådana ärenden. Förordning (2001:785).

6 §  När Post- och telestyrelsen ingriper enligt telelagen (1993:597) mot ett företag som har anmält verksamhet enligt 5 § den lagen och som inte uppfyller de krav som är förenade med sådan verksamhet eller inte uppfyller föreskrifter som meddelats enligt lagen skall företaget föreläggas att åtgärda överträdelserna inom en månad från det företaget fick del av beslutet. Detta gäller om det inte rör sig om upprepade överträdelser.

[S2]Om rättelse görs skall Post- och telestyrelsen inom två månader från delgivningen av beslutet antingen upphäva eller ändra beslutet och ange skälen för detta. Om rättelse inte görs skall myndigheten inom samma tid fastställa beslutet och ange skälen för detta. Det berörda företaget skall underrättas om detta beslut inom en vecka. Förordning (1999:572).

7 §  Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för frågor om anmälningsplikt, tillstånd och tillsyn enligt telelagen (1993:597).

Samtrafik

8 §  Post- och telestyrelsen skall säkerställa att en beskrivning av kostnadsredovisningen enligt 23 § första stycket 5 telelagen (1993:597) görs tillgänglig på begäran. Beskrivningen skall visa de huvudkategorier där kostnader har förts samman och de principer som används för att fördela kostnader till samtrafik. En redogörelse för efterlevnaden av redovisningskravet skall offentliggöras varje år. Förordning (1999:572).

9 §  Post- och telestyrelsen skall fastställa regler för förfarandet vid myndighetens medverkan i medling om samtrafik samt upplåtelse och sammankoppling av nätkapacitet enligt telelagen (1993:597).

10 §  Post- och telestyrelsen skall med anledning av en ansökan som avses i 60 § andra stycket telelagen (1993:597) meddela beslut inom sex månader. Förordning (1999:572).

11 §  Pågår tvist om samtrafikvillkor samtidigt i Sverige och i en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet mellan samma parter, skall Post- och telestyrelsen, om någon part begär det, komma överens om en gemensam lösning av tvisten med motsvarande myndighet i den andra staten. Detta skall ske inom sex månader från begäran.

12 §  Post- och telestyrelsen får meddela verkställighetsföreskrifter till 32-36 §§telelagen (1993:597). Förordning (1999:572).

Nummerplanering

13 §  Post- och telestyrelsen fastställer nummerplaner och meddelar föreskrifter om planerna och deras användning.

[S2]Nummerplaner och ändringar i planerna skall offentliggöras. Hänvisning till offentliggörandet skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Upphandling

14 §  Post- och telestyrelsen får besluta att enskilda och myndigheter skall tillförsäkras tillgång till teletjänster eller nätkapacitet genom statlig upphandling.

15 § har upphävts genom förordning (1999:839).

Erkännande av teleoperatör

16 §  Post- och telestyrelsen beslutar i fråga om erkännande av teleoperatörer enligt den internationella telekonventionen och får meddela de föreskrifter som behövs för sådana erkännanden.

Totalförsvarets behov av telekommunikationer

17 §  Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av telekommunikationer som avses i 65 § andra stycket telelagen (1993:597).

[S2]I föreskriftsverksamhet som avser den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av telekommunikationer skall Post- och telestyrelsen fästa särskild uppmärksamhet vid frågor om prioriterade teleabonnemang och krigsabonnentplaner.

[S3]Innan föreskrifter som avser den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av telekommunikationer meddelas skall Post- och telestyrelsen samråda med Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten. Förordning (2002:486).

18 § har upphävts genom förordning (1999:839).
19 § har upphävts genom förordning (1999:839).
20 § har upphävts genom förordning (1999:839).
21 § har upphävts genom förordning (1999:839).

Behandling av personuppgifter m.m.

22 §  Följande uppgifter som gäller ett särskilt telemeddelande får behandlas till dess en fordran är betald eller preskriberad om de varit nödvändiga för fakturering av en abonnent eller för betalning av samtrafikavgifter, nämligen

 1. abonnentens teleadress,
 2. den anropades teleadress,
 3. samtalets art,
 4. samtalets starttidpunkt och längd eller den överförda datamängden,
 5. datum för samtalsanropet,
 6. det totala antalet enheter som skall debiteras för en redovisningsperiod,
 7. andra uppgifter om eller i samband med betalningen, såsom förskottsbetalning, avbetalning, betalningspåminnelse och avstängning,
 8. typ av utrustning och abonnentutrustningens nummer eller annan identifikation. Förordning (1999:572).

23 §  Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om hur uppgifter som avses i 66 § telelagen (1993:597) skall lämnas ut. Förordning (2002:283).

Nummerpresentation m.m.

24 §  Med nummerpresentation avses i denna förordning en teletjänst i ett allmänt tillgängligt telenät som medger presentation av det anropande telefonnumret. Förordning (1999:572).

25 §  En anropande abonnent skall ha möjlighet att enkelt och kostnadsfritt varaktigt skyddas mot nummerpresentation. En anropande användare skall ha möjlighet att på motsvarande sätt förhindra nummerpresentation vid enstaka samtal. Förordning (1999:572).

26 §  En anropad abonnent skall ha möjlighet att på ett enkelt sätt avvisa ett inkommande samtal, där telefonnumret presenteras innan samtalet etableras, om den anropande användaren har använt skydd mot nummerpresentation. Förordning (1999:572).

27 §  En anropad abonnent skall ha möjlighet att enkelt och kostnadsfritt

 1. vid rimligt utnyttjande använda skydd mot nummerpresentation vid inkommande samtal, och
 2. använda skydd mot presentation av den anropade abonnentens telefonnummer. Förordning (1999:572).

28 §  Den som tillhandahåller nummerpresentation och presentation av ett anropat telefonnummer samt skydd mot dessa tjänster skall upplysa allmänheten om de möjligheter som framgår av 25-27 §§.

Automatisk omstyrning

29 §  En abonnent skall ha möjlighet att enkelt och kostnadsfritt förhindra ett inkommande samtal som automatiskt styrts om genom medflyttning, vidarekoppling eller annan liknande tjänst. Förordning (1999:572).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Teleförordning (1997:399)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997. Genom förordningen upphävs teleförordningen (1993:598).
  2. Regeringen fastställer senast vid ikraftträdandet storleken på det samlade avgiftsuttaget för år 1997 för finansiering av åtgärder som avses i 18 §.
  3. Post- och telestyrelsen fastställer senast den 1 augusti 1997 vilka som för året har ett sådant inflytande som avses i 18 §.
  CELEX-nr
  397L0013
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1998:487) om ändring i teleförordningen (1997:399)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:572) om ändring i teleförordningen (1997:399)

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 18 §§; nya 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 §§, rubr. närmst före nya 22, 24, 29 §§
CELEX-nr
397L0066
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:574) om ändring i förordning (1998:487) om ändring i teleförordningen (1997:399)

Omfattning
upph. 1998:487

Förordning (1999:839) om ändring i teleförordningen (1997:399)

Omfattning
upph. 15, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 15 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1450) om ändring i teleförordningen (1997:399)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:1) om ändring i teleförordningen (1997:399)

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32000R2887
Ikraftträder
2001-02-01

Förordning (2001:169) om ändring i teleförordningen (1997:399)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:785) om ändring i teleförordningen (1997:399)

Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
2001-12-04

Förordning (2002:283) om ändring i teleförordningen (1997:399)

Omfattning
ändr. 1, 23 §§
Ikraftträder
2002-06-01

Förordning (2002:486) om ändring i teleförordningen (1997:399)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2002-07-01

Ändring, SFS 2003:396

Omfattning
upph.