Upphävd författning

Teleförordning (1993:598)

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:598 i lydelse enligt SFS 1996:417
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Teleförordning (1985:765)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller televerksamhet.

Upphandling

2 §  Post- och telestyrelsen får besluta att enskilda och myndigheter skall tillförsäkras tillgång till teletjänster eller fasta teleförbindelser genom statlig upphandling. Förordning (1995:466).

Tillstånd och tillsyn m.m.

3 §  Post- och telestyrelsen är tillståndsmyndighet enligt telelagen (1993:597) och prövar frågor om tillstånd och utövar tillsyn enligt den lagen. Förordning (1995:466).

4 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. anmälningsplikt för den som inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahåller teletjänster som inte omfattas av tillståndsplikt enligt 5 § telelagen (1993:597),
 2. de sakliga grunder som skall tillämpas vid prövning enligt 12 § första och andra stycket telelagen (1993:597),
 3. tillståndsvillkor enligt 13 § telelagen (1993:597), och
 4. sådana krav som avses i 15 och 16 §§telelagen (1993:597).

[S2]Föreskrifter om tillståndsvillkor enligt 13 § tredje stycket telelagen (1993:597) meddelas efter samråd med Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen. Förordning (1996:417).

5 §  Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för prövningen av frågor om tillstånd och tillsynen enligt telelagen (1993:597). Förordning (1995:466).

Samtrafik

6 §  Post- och telestyrelsen får meddela verkställighetsföreskrifter till 20 § telelagen (1993:597). Förordning (1995:466).

Nummerplanering

7 §  Post- och telestyrelsen fastställer de nummerplaner som behövs och får ta initiativ till att ändra sådana planer.

[S2]Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter för nummerplanerna. Förordning (1995:466).

Avgifter

8 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet för den som

 1. bedriver televerksamhet,
 2. ansöker om tillstånd att bedriva televerksamhet, eller
 3. ansöker om förhandsbesked enligt 7 § telelagen (1993:597) att betala avgift för dess verksamhet enligt den lagen och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Särskild avgift får tas ut för kostnaderna att behandla ansökningar om tillstånd och förhandsbesked.

[S2]Post- och telestyrelsen får helt eller delvis medge befrielse från avgiftsskyldighet om det finns särskilda skäl till det. Förordning (1995:466).

Erkännande av teleoperatör

9 §  Post- och telestyrelsen beslutar i fråga om erkännande av teleoperatörer enligt den internationella telekonventionen och får meddela de föreskrifter som behövs för sådana erkännanden. Förordning (1995:466).

Totalförsvarets behov av telekommunikationer

10 §  Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av telekommunikationer som avses i 38 § andra stycket telelagen (1993:597).

[S2]I föreskriftsverksamhet som avser den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av telekommunikationer skall Post- och telestyrelsen fästa särskild uppmärksamhet vid frågor om prioriterade teleabonnemang och krigsabonnentplaner.

[S3]Innan föreskrifter som avser den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av telekommunikationer meddelas skall Telestyrelsen samråda med Försvarsmakten och Överstyrelsen för civil beredskap. Förordning (1995:466).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Teleförordning (1993:598)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Genom förordningen upphävs teleförordningen (1985:765).
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:443, Prop. 1992/93:200, Bet. 1992/93:TU30
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:181) om ändring i teleförordningen (1993:598)

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:466) om ändring i teleförordningen (1993:598)

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1995-06-01

Förordning (1996:417) om ändring i teleförordningen (1993:598)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1996-07-01

Ändring, SFS 1997:399

  Omfattning
  upph.