Förordning (1997:40) med instruktion för Delegationen för främjande av miljöanpassad teknik

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-01-30
Ändring införd
SFS 1997:40 i lydelse enligt SFS 1999:1384
Ikraft
1997-03-01
Tidsbegränsad
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Delegationen för främjande av miljöanpassad teknik har till uppgift att, inom de medelsramar som regeringen särskilt bestämmer, stimulera till utveckling, upphandling och introduktion av miljöanpassade produkter, processer och teknik som syftar till en ekologiskt hållbar utveckling. Vidare skall delegationen inom sitt verksamhetsområde verka för exportfrämjande insatser för miljöanpassade produkter och teknik. Förordning (1999:1384).

2 §  I samband med teknikupphandling kan delegationen, med de begränsningar som följer av 4 §, besluta om att stöd får lämnas som bidrag till beställaren, eller om det finns särskilda skäl, till den som tillverkar eller levererar den miljöanpassade produkten, processen eller tekniken. Stödet får lämnas för samtliga led i teknikupphandlingsförfarandet. Förordning (1999:1384).

3 §  Delegationen får även besluta om stöd för rådgivning och utbildning om miljöanpassade produkter, processer och teknik som syftar till en ekologiskt hållbar utveckling.

4 §  Det sammanlagda stöd som lämnas till ett och samma företag under en följd av tre år får inte överstiga det högsta belopp som enligt Europeiska kommissionens meddelande om försumbart stöd2 kan utgöra försumbart stöd. Andra stöd som företaget fått inom reglerna för försumbart stöd måste därvid beaktas. Delegationen skall upplysa företaget om ovanstående och erinra om det beviljade stödets karaktär.

[S2]Exportstöd får inte lämnas till ett företag eller annan vinstdrivande verksamhet. Förordning (1999:1384).

Sammansättning

5 §  Delegationen består av högst tolv ledamöter, varav en är ordförande. Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Organisation

6 §  En sekretariatsfunktion skall knytas till delegationen. Delegationen utser den eller de personer som skall anställas i sekretariatet. Delegationens kansligöromål utförs av Närings- och teknikutvecklingsverket mot ersättning. Delegationen får också anställa personal för de projekt som delegationen beslutar om.

7 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på delegationen:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]18 § om interna föreskrifter,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut, och

[S8]35 § om överklagande.

8 §  Delegationen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

9 §  Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

10 §  Ärenden avgörs efter föredragning.

11 §  Delegationen får överlåta åt ordföranden att på delegationens vägnar pröva frågor av liten betydelse.

12 §  Vid delegationens sammanträde skall protokoll föras.

Överklagande m.m.

13 §  Delegationens beslut om stöd får inte överklagas.

14 §  Ersättning till ledamöterna i delegationen betalas enligt förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Ändringar

Förordning (1997:40) med instruktion för Delegationen för främjande av miljöanpassad teknik

    Förarbeten
    Rskr. 1995/96:307, Prop. 1995/96:222, Bet. 1995/96:FiU15
    Ikraftträder
    1997-03-01

Förordning (1998:1534) om fortsatt giltighet av förordningen (1997:40) med instruktion för Delegationen för främjande av miljöanpassad teknik

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1384) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1997:40) med instruktion för Delegationen för främjande av miljöanpassad teknik, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2000-01-01