Inaktuell version

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-11-13
Ändring införd
SFS 1997 i lydelse enligt SFS 2004:626
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om arbetslöshetskassor enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

2 §  Vad som i följande bestämmelser sägs om medlemmar skall i fråga om den kompletterande kassan gälla de anslutna: 4 § om skyldighet att lämna uppgift om antalet medlemmar, 5 § om skyldighet att lämna uppgifter om medlemmar som får ersättning, 9 § om finansierings- och utjämningsavgift samt 13-15 §§ om utjämningsbidrag.

Skyldighet att lämna uppgifter

3 §  En anmälan enligt 9 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor skall innehålla en försäkran att styrelseledamöter, kassaföreståndare, suppleanter, firmatecknare och revisorer inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. I fråga om en revisor skall anmälan även innehålla en försäkran att revisorn inte är underkastad näringsförbud.

4 §  En arbetslöshetskassa skall senast den 15 januari varje år till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna uppgift om antalet medlemmar i kassan vid utgången av det senast förflutna verksamhetsåret. I övrigt skall kassan hålla inspektionen underrättad om verksamheten på det sätt som inspektionen bestämmer. Förordning (2003:1109).

5 §  En arbetslöshetskassa skall i enlighet med vad Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen närmare föreskriver lämna uppgifter om de medlemmar som får ersättning. Uppgift skall lämnas om

 • personnummer, postnumret i postadressen och arbetslöshetskassans beteckning samt, i förekommande fall, beteckningen på den avdelning hos kassan som medlemmen tillhör,
 • år och veckonummer för början på den aktuella ersättningsperioden,
 • uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,
 • beräknad normalarbetstid och arbetsutbudet i timmar per vecka,
 • antalet dagar med ersättning och karens,
 • antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden efter utbetalningstillfället,
 • utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser.

[S2]En arbetslöshetskassa skall vidare för en person som första gången kvalificerat sig för rätt till ersättning lämna uppgift om detta skett med stöd av huvudregeln i 12 § första stycket 1 lagen om arbetslöshetsförsäkring, alternativregeln i 12 § första stycket 2 eller med stöd av studerandevillkoret enligt 18 § samma lag. Uppgift skall också lämnas

 • om medlemmen regelbundet utför deltidsarbete,
 • om 35 § första eller andra stycket lagen om arbetslöshetsförsäkring tilllämpas,
 • om dagpenning lämnas i form av grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning och uppgift om ersättningens storlek,
 • om arbetsvillkoret i den aktuella ersättningsperioden till någon del uppfyllts med sådan jämställd tid som anges i 19 § lagen om arbetslöshetsförsäkring,
 • om en medlem som har mindre än 70 ersättningsdagar kvar av ersättningsperioden av kassan bedöms komma att uppfylla villkoren för en ny ersättningsperiod,
 • om personen har beslut om bisyssla, det antal timmar per vecka bisysslan omfattar samt inkomsten per vecka av bisysslan,
 • om personen bedriver studier under den period som arbetslöshetsersättning lämnas. Förordning (2003:1109).

6 §  Styrelsen för en arbetslöshetskassa skall till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna in en styrkt kopia av protokoll som förts vid alla sammanträden med styrelsen. Det skall varje gång göras inom en månad efter det att ett sammanträde har hållits. Förordning (2003:1109).

7 §  En arbetslöshetskassa skall omedelbart lämna Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen en kortfattad redogörelse för kassans beslut i fall som avses i 43-45 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Detsamma gäller även i andra fall där rätten till ersättning har ifrågasatts och därför blivit föremål för särskild prövning samt i övriga fall då utbetalad ersättning återbetalats eller skall återbetalas till arbetslöshetskassan. Inspektionen får befria en kassa från denna skyldighet. Förordning (2003:1109).

Utbetalning av statsbidrag

8 §  Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) betalar ut statsbidrag till arbetslöshetskassan i omedelbar anslutning till kassans utbetalning av ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. AMS skall därvid hålla inne en så stor del av statsbidraget som motsvarar det skatteavdrag som skall göras på utbetalad ersättning. Förordning (2003:1109).

Finansierings- och utjämningsavgift

9 §  Finansieringsavgift enligt 48 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor skall varje månad betalas av en arbetslöshetskassa med ett belopp som per medlem motsvarar 131 procent av den under den gångna månaden genomsnittligt utbetalade ersättningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen delat med tolv.

10 §  Utjämningsavgift enligt 48 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor skall av en arbetslöshetskassa betalas före den 1 februari varje år.

11 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall till en arbetslöshetskassa lämna uppgift om storleken av de avgifter enligt 9 och 10 §§ som kassan skall betala vid varje betalningstillfälle. Förordning (2003:1109).

12 §  Avgifter enligt 9 och 10 §§ skall betalas genom insättning på konto som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämmer. Förordning (2003:1109).

Utjämningsbidrag

13 §  Utjämningsbidrag skall lämnas till en arbetslöshetskassa

 1. dels om arbetslösheten för kassans medlemmar, räknad i utbetalade ersättningsdagar per medlem och år, med mer än 10 procent översteg genomsnittet för samtliga arbetslöshetskassor under det senast förflutna verksamhetsåret,
 2. dels om kassan vid utgången av det senast förflutna verksamhetsåret hade färre än 10 000 medlemmar och en medlemsavgift som översteg 70 procent av den gällande högsta dagpenningen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

14 §  Bidrag enligt 13 § 1 lämnas med ett visst belopp för varje medlem som fanns i kassan vid utgången av det senast förflutna verksamhetsåret. Beloppet motsvarar 2 procent av den gällande högsta dagpenningen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring multiplicerat med den del av antalet ersättningsdagar per medlem i kassan under det senast förflutna verksamhetsåret, som med mer än 10 procent överstigit det för samtliga arbetslöshetskassor genomsnittliga antalet ersättningsdagar per medlem.

15 §  Bidrag enligt 13 § 2 lämnas med hälften av skillnaden mellan 70 procent av den gällande högsta dagpenningen och kassans verkliga kostnad per medlem under det senast förflutna verksamhetsåret.

16 §  Om inbetalade utjämningsavgifter inte uppgår till vad som skall lämnas i utjämningsbidrag, skall bidraget minskas med en procentandel som är lika stor för samtliga bidragsberättigade arbetslöshetskassor.

17 §  Om det belopp som för ett visst verksamhetsår lämnas i utjämningsbidrag understiger de för året betalade utjämningsavgifterna, skall överskottet återbetalas till arbetslöshetskassorna i förhållande till inbetalade avgifter.

18 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen prövar ärenden om utjämningsbidrag. Förordning (2003:1109).

19 §  När utjämningsbidrag beräknas enligt denna förordning skall halva ersättningsdagar läggas samman till hela dagar.

Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan

19 a §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, efter förslag från den kompletterande arbetslöshetskassan, meddela föreskrifter om storleken på den avgift som kassan skall ta ut enligt 87 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Förordning (2004:626).

Övriga bestämmelser

20 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen prövar ärenden om undantag från kravet på bosättning i Sverige i fall som avses i 17 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Förordning (2003:1109).

21 §  Arvode och annan ersättning till den av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen utsedda ledamoten eller suppleanten i en arbetslöshetskassas styrelse fastställs av inspektionen. Förordning (2003:1109).

22 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela närmare föreskrifter om arbetslöshetskassans löpande bokföring och årsredovisning. Om det finns särskilda skäl, får föreskrifterna avvika från vad som följer av bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554). Förordning (2003:1109).

23 §  AMS får meddela föreskrifter för verkställigheten av 93 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och 8 § denna förordning som rör utbetalning av statsbidrag. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela övriga föreskrifter för verkställigheten av lagen om arbetslöshetskassor, lagen (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och denna förordning. Förordning (2003:1109).

Ändringar

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:1160) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2003:1109) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:626) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraftträder
2004-10-04

Förordning (2006:1561) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
upph. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 2, 4, 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §; ny 11 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:888) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 8, 23 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:40) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 11 a §
Ikraftträder
2008-03-15

Förordning (2008:59) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-04-07

Förordning (2008:409) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 9, 10, 11 a §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2009:915) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 9, 10, 11 a §§
Ikraftträder
2009-08-05

Förordning (2009:1435) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 2 §; ny 7 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:542) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:202) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 23 §; nya 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:681) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:937) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
upph. 10, 11 a §§; ändr. 2, 11, 12 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2018:257) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 2, 5, 7 §§
Ikraftträder
2018-05-25