Upphävd författning

Förordning (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1997-11-20
Ändring införd
SFS 1997:903 i lydelse enligt SFS 2014:1153
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-13

Register

1 §  Polismyndigheten får behandla personuppgifter i ett register över förelägganden av ordningsbot för de ändamål som anges i 2 §. Förordning (2014:1153).

1 a §  I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

 1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),
 2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
 3. ett EU-organ, eller
 4. ett EU-informationssystem.

[S2]Om det i de författningar som anges i första stycket finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna förordning och personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2013:345).

Registrets ändamål

2 §  Registret får användas i ärenden om föreläggande av ordningsbot för handläggning, uppbörd och underrättelser till myndigheter samt för tillsyn, planering, uppföljning och framställning av statistik.

Personuppgiftsansvarig

3 §  Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för registret. Tullverket är personuppgiftsansvarig för uppgifter i de ärenden som handläggs av myndigheten. Förordning (2014:1153).

Direktåtkomst

4 §  Säkerhetspolisen får ha direktåtkomst till registret. Tullverket och Kustbevakningen får ha direktåtkomst till uppgifter i de ärenden i registret som handläggs hos respektive myndighet. Förordning (2014:1153).

Registerinnehåll

5 §  Registret får innehålla uppgifter om

 1. fysiska personers namn, adress, personnummer eller samordningsnummer, kön, medborgarskap, folkbokföringsort och körkortsinnehav,
 2. den brottsliga gärningen,
 3. omständigheter vid brottstillfället i fall som avses i 16 § 4 körkortslagen (1977:477),
 4. förelagd ordningsbot,
 5. beslagtagen egendom,
 6. särskild rättsverkan,
 7. godkännande,
 8. rådrum enligt 48 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken,
 9. rättelseförfarande,
 10. beslut av polisman, åklagare, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman och domstol,
 11. uppbörd,
 12. underrättelser, och
 13. ärendets handläggning i övrigt.

[S2]Registret får även innehålla tekniska och administrativa uppgifter. Förordning (2006:500).

6 §  Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om innehållet i registret, efter samråd med Tullverket och Kustbevakningen. Förordning (2014:1153).

Sambearbetning av uppgifter

7 §  Till registret får även lämnas uppgifter om namn, adress och körkortsinnehav från det register som förs med stöd av 7 kap. 11 § körkortsförordningen (1998:980). Till registret får även lämnas uppgifter från postgirot om betalningar i ärenden om föreläggande av ordningsbot. Förordning (1999:1140).

8 §  Uppgifter i registret får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Brottsförebyggande rådet för rättsstatistiken och till Kronofogdemyndigheten för aktualisering av utsöknings- och indrivningsdatabasen som förs med stöd av lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Uppgifter i registret får i övrigt lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast om det följer av någon författning eller om regeringen medger det. Förordning (2014:1153).

Sökbegrepp

9 §  Som sökbegrepp får inte användas uppgifter om saken, sakkod, adress, kön, medborgarskap eller folkbokföringsort.

[S2]För tillsyn, planering, uppföljning och framställning av statistik får dock även uppgifter om saken och sakkod användas som sökbegrepp.

Gallring

10 §  Uppgifter i registret skall gallras senast sex år efter det kalenderår föreläggandet utfärdades.

Rättelse och skadestånd

11 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas på motsvarande sätt vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2014:1153).

Ändringar

Förordning (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:985) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:1140) om ändring i förordningen (1997:903) om register över föreläggande av ordningsbot

Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 7, 8 §§ rubr. närmast före 3, 4 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:635) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2003:991) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2006:85) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:500) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:783) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2013:345) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Omfattning
ändr. 1 a, 11 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2014:1153) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 6, 8, 11 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2019:442) om upphävande av förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Omfattning
upph.