Inaktuell version

Förordning (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-11-20
Ändring införd
SFS 1997 i lydelse enligt SFS 2010:554
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Allmänt

1 §  Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen.

2 §  En myndighet skall betala premier för sina anställdas förmåner enligt den statliga tjänstepensioneringen, grupplivförsäkringen och personskadeförsäkringen samt, såvitt gäller pensionsersättning och särskild pensionsersättning, enligt det statliga trygghetsavtalet.

3 §  Premierna bestäms enligt grunder som fastställs av Statens tjänstepensionsverk.

[S2]Premierna ska också täcka kostnaderna för administration av förmånerna.

[S3]I premien för grupplivförsäkring ska det ingå ett belopp motsvarande särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt på grupplivförsäkring. Beloppet ska uppgå till den andel av premien, utan pålägg enligt detta och föregående stycke, som skatten ska utgöra av skatteunderlaget enligt 5 § samma lag.

[S4]Till premierna för tjänstepensionering, pensionsersättning och särskild pensionsersättning ska det läggas belopp motsvarande särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader. Beloppen ska uppgå till den andel av dessa premier som skatten ska utgöra av skatteunderlaget enligt 1 § samma lag. Förordning (2010:554).

Beräkning och betalning av premier

4 §  Statens tjänstepensionsverk ska senast vid utgången av november månad lämna myndigheterna en prognos över premierna för det kommande året. Förordning (2010:554).

5 §  Statens tjänstepensionsverk ska fastställa premierna månadsvis. Dessa beräknas som individuellt beräknade premier för de personer som omfattas av respektive förmån. Förordning (2010:554).

6 §  Premierna ska betalas senast vid utgången av månaden efter den månad under vilken förmånen intjänats. Ändras de uppgifter på vilken premien grundas, ska reglering av premien ske senast vid utgången av månaden efter den månad Statens tjänstepensionsverk fått del av de ändrade uppgifterna.

[S2]Första stycket gäller inte om det av ett pensionsavtal följer att myndigheten ska betala kostnaden för en pension med en engångspremie.

[S3]Kostnaden för särskild pensionsersättning ska betalas med en engångspremie. Premien ska betalas när anställningen upphör, av den myndighet där den som kan få rätt till särskild pensionsersättning är anställd.

[S4]Om en anställd i samband med eller sedan anställningen har upphört får en förbättring av sina intjänade förmåner, ska myndigheten betala för denna förbättring med en engångspremie.

[S5]Premier ska betalas till Statens tjänstepensionsverk. Förordning (2010:554).

7 § Har upphävts genom förordning (2004:379).
8 § Har upphävts genom förordning (2004:379).

Förmåner för vilka premier inte skall betalas

9 §  Om en myndighet enligt särskilda föreskrifter skall svara för kostnaderna för en utbetald förmån, skall premier enligt 2-5 §§ inte betalas för förmånen. Sådana föreskrifter finns bland annat i förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner, i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning och i förordningen (SAVFS 1990:3 A1) om utbetalningen av personskadeersättning. Förordning (2004:379).

10 § Har upphävts genom förordning (2010:554).

Administrationsavgift då premie inte ska betalas för förmånen

11 §  I de fall som avses i 9 § ska myndigheten betala en särskild avgift till Statens tjänstepensionsverk för administration av förmånerna. Avgiften bestäms av regeringen. Förordning (2010:554).

12 §  Bestämmelserna i denna förordning med undantag för 3 § fjärde stycket tillämpas också på de icke-statliga arbetsgivare som har anställda som är anslutna till statens avtalsförsäkringar enligt 2 §. Förordning (1999:1172).

Överklagande

13 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:1101).

Verkställighetsföreskrifter

14 §  Statens tjänstepensionsverk får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2010:554).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Bestämmelserna i 10 § tillämpas dock först från och med år 1999 och bestämmelserna i 8 § andra stycket först på premier för år 2000. Förordning (1998:1331).
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg och förordningen (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser. De upphävda förordningarna skall dock tillämpas på pensionsavgifter och lönekostnadspålägg som avser tid före den 1 januari 1998. I fråga om bestämmande av engångsavgifter tillämpas denna förordning i stället för motsvarande bestämmelser i förordningen om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser.
  3. För arbetsgivare med anställda, som i särskilda regeringsbeslut före ikraftträdandet av förordningen erhållit rätt till förmåner enligt den statliga tjänstepensioneringen, grupplivförsäkringen eller personskadeförsäkringen eller rätt till pensionsersättning enligt det statliga trygghetsavtalet, skall förordningens bestämmelser om premier tillämpas i stället för vad som föreskrivs i besluten om lönekostnadspålägg eller avgifter för dessa förmåner.
  4. Den procentsats som fastställts för beräkning enligt 5 § första meningen av preliminära premier för år 1998 skall även användas för beräkning av preliminära premier för år 1999. Om ingen procentsats fastställts för år 1998 för en viss myndighet eller arbetsgivare eller om det finns särskilda skäl, beslutar Nämnden för statens avtalsförsäkringar om hur premien skall beräknas. Förordning (1998:1331).
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1101) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Omfattning
ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1331) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 §§, 1 p övergångsbest.; ny 4 p övergångsbest.
Ikraftträder
1998-12-01

Förordning (1998:1817) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas om uppsägning skett före ikraftträdandet. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas om anställningen skall upphöra efter den 1 januari 2000.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:742) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Omfattning
ändr. 4 §; ny 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraftträder
1999-10-15

Förordning (1999:1172) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1017) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:242) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:870) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:61) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 januari 2003.
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2004:379) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004 i fråga om 4 § och i övrigt den 1 januari 2005.
 2. Från och med den 1 juli 2010 ska vad som sägs i den äldre lydelsen av 3, 5, 6, 8 och 10 §§ om Nämnden för statens avtalsförsäkringar i stället gälla Statens tjänstepensionsverk. Förordning (2010:554).
 3. Den äldre lydelsen av 4-9 §§ skall fortfarande tillämpas i fråga om premier som avser tid före ikraftträdandet.
 4. Den äldre lydelsen av 4-9 §§ skall fortfarande tillämpas för premier som avser personer för vilka pensionsavtal som trätt i kraft före den 1 januari 2003 eller pensionsbestämmelser som hänvisar till sådant avtal är tillämpliga.
Omfattning
upph. 7, 8 §§; ändr. 3, 4, 5, 6, 9, 10 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2010:554) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Omfattning
upph. 10 §, rubr. närmast 10 §, ändr. 3, 4, 5, 6, 11, 14 §§, rubr. närmast före 11, 14 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:379
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2014:1445) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01