Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-12-17
Ändring införd
SFS 1990:1427 i lydelse enligt SFS 2019:786
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Till staten betalas skatt på premie för grupplivförsäkring och för utgivet belopp som motsvarar ersättning på grund av sådan försäkring enligt bestämmelserna i denna lag.

2 §  Skattskyldiga är svenska försäkringsföretag, svenska tjänstepensionsföretag, utländska försäkringsföretag i fråga om verksamhet som drivs här i landet, arbetsgivare och näringsidkare. Lag (2019:786).

Prop. 2018/19:161: I paragrafen anges vilka som är skattskyldiga till särskild premieskatt för grupplivförsäkring. Ändringen innebär att svenska tjänstepensionsföretag, vid sidan av svenska försäkringsföretag, utländska försäkringsföretag i fråga om verksamhet som drivs här i landet, arbetsgivare och näringsidkare, ska vara skattskyldiga till särskild premieskatt för grupplivförsäkring.

Övervägandena finns i avsnitt 5.4. ...

3 §  Försäkrings- och tjänstepensionsföretag är skattskyldiga för premie för grupplivförsäkring i den utsträckning förmånen av försäkringen enligt 11 kap. 19 § eller 15 kap. 9 §inkomstskattelagen (1999:1229) inte ska tas upp som intäkt eller premien enligt 16 kap. 25 § samma lag ska dras av.

[S2]Staten är skattskyldig för belopp som utan att försäkring tecknats betalas ut i ersättning enligt avtal som motsvarar försäkringsavtal som avses i första stycket.

[S3]En annan arbetsgivare än staten är skattskyldig för belopp som utan att försäkring tecknats betalas ut i ersättning, i den utsträckning ersättningen utges enligt villkor och med belopp som i huvudsak motsvarar utbetalning av staten enligt andra stycket.

[S4]Arbetsgivare och näringsidkare är skattskyldiga för premie för grupplivförsäkring som meddelats i en utomlands bedriven försäkringsrörelse i den utsträckning betalning av premie på motsvarande försäkring till ett svenskt försäkrings- eller tjänstepensionsföretag hade föranlett skattskyldighet för det svenska försäkrings- eller tjänstepensionsföretaget enligt första stycket. Lag (2019:786).

Prop. 2018/19:161: Paragrafen innehåller bestämmelser om när skatteplikt för premie för grupplivförsäkring eller för utgivet belopp som motsvarar ersättning på grund av sådan försäkring föreligger. Ändringen i första och fjärde stycket är en följd av att svenska tjänstepensionsföretag ska vara skattskyldiga till särskild premieskatt för grupplivförsäkring enligt ändringen i 1 §.

Ändringen i första stycket innebär att tjänstepensionsföretag – i likhet med försäkringsföretag ...

4 §  För skattskyldiga som avses i 3 § första stycket inträder skattskyldighet när premie tas emot. Beskattningsunderlaget utgörs av 95 procent av mottagen premie. Skatten uppgår till 45,00 procent av underlaget.

[S2]Har ett försäkrings- eller tjänstepensionsföretag för ett visst år tagit ut för hög preliminär premie för försäkring som avses i 3 § första stycket, ska beskattningsunderlaget för nästföljande år sättas ned med belopp som motsvarar för högt uttagen premie. Lag (2019:786).

Prop. 2018/19:161: Paragrafen innehåller bestämmelser om när skatteplikt för premie för grupplivförsäkring inträder, hur beskattningsunderlaget ska beräknas och skattesatsen. Ändringen i andra stycket är en följd av att svenska tjänstepensionsföretag ska vara skattskyldiga till särskild premieskatt för grupplivförsäkring enligt ändringen i 1 §. Ändringen innebär att om ett tjänstepensionsföretag för ett visst år har tagit ut för hög preliminär premie för försäkring som avses i 3 § första stycket, ska beskattningsunderlaget ...

5 §  För skattskyldiga som avses i 3 § andra och tredje styckena inträder skatteplikt vid utbetalning som där sägs.

[S2]Beskattningsunderlaget utgörs av utbetalt belopp. Skatten uppgår till 81,83 procent av underlaget. Lag (1997:942).

6 §  För skattskyldiga som avses i 3 § fjärde stycket inträder skatteplikt vid betalning av premie. Beskattningsunderlaget utgörs av 95 procent av betald premie. Skatten uppgår till 81,83 procent av underlaget. Lag (1997:942).

8 § Har upphävts genom lag (2002:413).

9 §  Beskattningsmyndigheten får, om det behövs med hänsyn till uppbörden av skatt enligt denna lag, medge att en skattskyldig får tillämpa en annan redovisningsperiod än vad som anges i 26 kap. 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1340).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas
  1. för skattskyldiga som avses i 3 § första stycket på premie som mottas och avser tid efter ikraftträdandet,
  2. för skattskyldiga som avses i 3 § andra och tredje styckena på belopp som utbetalas och avser tid efter ikraftträdandet,
  3. för skattskyldiga som avses i 3 § fjärde stycket på premie som betalas och avser tid efter ikraftträdandet.
  Med avvikelse från vad som sägs i 2 kap. 3 § första stycket lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall den första redovisningsperioden för skatt enligt de nya föreskrifterna omfatta tiden den 1 januari--den 30 juni 1991.
  Förarbeten
  Rskr. 1990/91:106, Prop. 1990/91:54
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1992:1494) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas
  1. för skattskyldiga som avses i 3 § första stycket på premie som mottas och avser tid efter ikraftträdandet,
  2. för skattskyldiga som avses i 3 § andra och tredje styckena på belopp som utbetalas och avser tid efter ikraftträdandet,
  3. för skattskyldiga som avses i 3 § fjärde stycket på premie som betalas och av ser tid efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:50, Bet. 1992/93:FiU1
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:490) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:1925) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas
  1. för skattskyldiga som avses i 3 § första stycket på premie som mottas och avser tid efter ikraftträdandet,
  2. för skattskyldiga som avses i 3 § andra och tredje styckena på belopp som utbetalas och avser tid efter ikraftträdandet,
  3. för skattskyldiga som avses i 3 § fjärde stycket på premie som betalas och avser tid efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:149, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:1070) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. Den nya bestämmelsen i 4 § tillämpas på premie som mottas och avser tid efter utgången av år 1997. För premie som mottas under år 1997 och avser detta år tas särskild premieskatt ut med 44,17 procent.
  3. Den nya bestämmelsen i 5 § tillämpas på belopp som utbetalas och avser tid efter utgången av år 1997. På belopp som utbetalas under år 1997 och avser detta år tas särskild premieskatt ut med 79,11 procent.
  4. Den nya bestämmelsen i 6 § tillämpas på premie som betalas och avser tid efter utgången av år 1997. För premie som betalas under år 1997 och avser detta år tas särskild premieskatt ut med 79,11 procent.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:22, Prop. 1995/96:209, Bet. 1996/97:SfU4
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:942) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
  2. Den nya bestämmelsen i 4 § tillämpas på premie som mottas och avser tid efter utgången av år 1997.
  3. Den nya bestämmelsen i 5 § tillämpas på belopp som utbetalas och avser tid efter utgången av år 1997.
  4. Den nya bestämmelsen i 6 § tillämpas på premie som betalas och avser tid efter utgången av år 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:35, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FiU1
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1999:1269) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången i fråga om 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2002:413) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
upph. 8 §; ändr. 7, 9 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2011:1340) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2019:786) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2019/20:46, Prop. 2018/19:161, Bet. 2019/20:SkU5
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2019-12-15