Inaktuell version

Förordning (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1998-09-17
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2000:649
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Svenska institutet i Alexandria har till uppgift att främja ökade kontakter mellan Sverige och övriga länder i Europa samt Egypten och övriga länder i Mellanösternregionen.

2 §  Institutet skall i sin verksamhet behandla frågor som är av betydelse för den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen inom regionen eller för förhållandet mellan länderna i regionen och omvärlden, eller som bidrar till ökad ömsesidig förståelse inom kulturens och religionens områden.

3 §  Institutet skall främja Europa-Medelhavspartnerskapet inom Europeiska unionen.

4 §  Institutet skall främja de av riksdagen fastställda målen för internationellt utvecklingssamarbete.

Institutets förhållande till andra myndigheter och organisationer

5 §  Institutet skall sträva efter att etablera och vidmakthålla goda kontakter med myndigheter, institutioner, organisationer och enskilda i Sverige och i Europa i övrigt, i Egypten och i regionen i övrigt liksom med Europeiska unionens institutioner.

6 §  Institutet får, inom ramen för de riktlinjer som anges i 1- 4 §§, utföra uppdrag och tillhandahålla varor och tjänster.

[S2]Institutet får ta ut avgifter för varor och tjänster samt för uppdrag åt andra än regeringen. Institutet bestämmer avgifternas storlek.

Institutets ledning och organisation

7 §  Direktören är chef för institutet.

8 §  Vid institutet finns en styrelse. Styrelsen består av ordföranden, direktören och högst sju andra ledamöter.

9 §  Till styrelsens och direktörens förfogande finns ett vetenskapligt råd.

Arbetsordning

10 §  Institutet beslutar om sin arbetsordning inom ramen för de föreskrifter som Regeringskansliet meddelar.

Direktörens ansvar och uppgifter

11 §  Direktören ansvarar för institutets verksamhet.

12 §  Direktören skall se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och att den utvecklas och anpassas till de krav som ställs på den.

13 §  Direktören skall

  1. planera verksamheten,
  2. övervaka och bidra till att verksamhetsplanerna följs,
  3. följa upp verksamheten och analysera resultatet.

[S2]Direktören skall sträva efter att skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kunskaper, färdigheter och erfarenheter samt fördela arbetsuppgifterna inom myndigheten så att var och en får uppgifter som är avpassade för honom eller henne.

[S3]Direktören skall se till att de anställda är väl förtrogna med målen för myndighetens verksamhet. Han eller hon skall regelbundet informera personalen om förhållanden som rör myndighetens verksamhet och organisation.

14 §  Direktören skall hålla styrelsen informerad om verksamheten.

15 §  Direktören skall till Utrikesdepartementet anmäla förhållanden som kan vara av betydelse för prövning av frågan om en utsänd tjänsteman av säkerhetsskäl bör omstationeras.

Styrelsens och det vetenskapliga rådets ansvar och uppgifter

16 §  Styrelsen skall

  1. besluta om institutets budgetunderlag med verksamhetsplan och resultatredovisning med verksamhetsberättelse,
  2. pröva om institutets verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten,
  3. biträda direktören och föreslå honom eller henne de åtgärder som styrelsen finner motiverade.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2000:649).

17 §  Det vetenskapliga rådet biträder styrelsen och direktören dels med förslag till aktiviteter, dels vid utvärderingen av olika aktiviteter och av verksamheten i sin helhet.

Ärendenas handläggning

18 §  Direktören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av direktören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

19 §  Innan direktören avgör viktigare ärenden, skall styrelsen ges tillfälle att yttra sig.

[S2]Om ett ärende är så brådskande att ett yttrande inte hinner inhämtas, får direktören avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Institutets beslut

20 §  För varje beslut skall det finnas en handling som visar

  • dagen för beslutet,
  • beslutets innehåll,
  • vem som har fattat beslutet.

Anställningar m.m.

21 §  Direktören utses av regeringen för en bestämd tid.

22 §  Regeringen utser ordföranden i styrelsen för en bestämd tid. Andra styrelseledamöter än ordföranden och direktören utses av Regeringskansliet för en bestämd tid.

23 §  Regeringskansliet utser ordföranden och ledamöterna i det vetenskapliga rådet för en bestämd tid.

Arkiv

24 §  Vid institutet skall det finnas ett arkiv. Bestämmelser om myndigheters arkiv finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446).

Andra uppdrag

25 §  Den som tjänstgör vid institutet får inte utan tillstånd ta emot en befattning eller ett uppdrag av en utländsk regering eller en internationell organisation.

[S2]Tillstånd enligt första stycket meddelas av Regeringskansliet beträffande utsänd personal och av institutet beträffande lokalanställd personal.

Överklagande

26 §  Andra beslut av institutet än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos Regeringskansliet, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller andra föreskrifter.

[S2]Regeringskansliets beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

Ikraftträder
1998-11-01

Förordning (2000:649) om ändring i förordningen (1998:1217) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2006:1070) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

Omfattning
ändr. 9, 17, 23 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2015:43) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

Omfattning
upph. 8, 16, 19, 22 §§, rubr. närmast före 16 §; ändr. 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 26 §§; ny 20 a, rubr. närmast före 17, 20 a §§
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2018:977) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

Omfattning
ändr. 20 a §
Ikraftträder
2018-07-01