Förordning (1998:1218) med instruktion för Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1998-09-17
Ändring införd
SFS 1998:1218 i lydelse enligt SFS 2019:1317
Ikraft
1998-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Uppgifter

1 §  Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika har till uppgift att främja ökade kontakter mellan å ena sidan Sverige och övriga länder i Europa och å andra sidan länder i Mellanöstern och Nordafrika. Förordning (2019:1317).

2 §  Institutet skall i sin verksamhet behandla frågor som är av betydelse för den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen inom regionen eller för förhållandet mellan länderna i regionen och omvärlden, eller som bidrar till ökad ömsesidig förståelse inom kulturens och religionens områden.

3 §  Institutet skall främja Europa-Medelhavspartnerskapet inom Europeiska unionen.

4 §  Institutet ska främja det av riksdagen fastställda målet för internationellt bistånd. Förordning (2019:1317).

Institutets förhållande till andra myndigheter och organisationer

5 §  Institutet ska sträva efter att etablera och vidmakthålla goda kontakter med myndigheter, institutioner, organisationer och enskilda i Sverige och i Europa i övrigt samt i Mellanöstern och Nordafrika liksom med Europeiska unionens institutioner. Förordning (2019:1317).

6 §  Institutet får, inom ramen för de riktlinjer som anges i 1- 4 §§, utföra uppdrag och tillhandahålla varor och tjänster.

[S2]Institutet får ta ut avgifter för varor och tjänster samt för uppdrag åt andra än regeringen. Institutet bestämmer avgifternas storlek.

Institutets ledning och organisation

7 §  Direktören är chef för institutet.

8 § Har upphävts genom förordning (2015:43).

9 §  Till direktörens förfogande finns en rådgivande kommitté. Förordning (2015:43).

Arbetsordning

10 §  Institutet beslutar om sin arbetsordning inom ramen för de föreskrifter som Regeringskansliet meddelar.

Direktörens ansvar och uppgifter

11 §  Direktören ansvarar för institutets verksamhet.

12 §  Direktören ska efter samråd med Regeringskansliet och med beaktande av tilldelade resurser fastställa en verksamhetsplan för institutet, samt följa upp verksamheten och analysera resultatet. Förordning (2015:43).

13 §  Direktören ska

  1. se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och att den utvecklas och anpassas till de krav som ställs på den,
  2. säkerställa att de anställda är väl förtrogna med målen för institutets verksamhet,
  3. regelbundet informera personalen om förhållanden som rör institutets verksamhet och organisation, och
  4. främja goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla medarbetarnas kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Förordning (2015:43).

14 §  Direktören ska hålla Regeringskansliet informerat om verksamheten. Förordning (2015:43).

15 §  Direktören ska till Regeringskansliet anmäla förhållanden som av säkerhetsskäl eller andra skäl kan vara av betydelse för en utsänd eller lokalt anställd tjänstemans tjänstbarhet vid institutet. Förordning (2015:43).

16 § Har upphävts genom förordning (2015:43).

Den rådgivande kommitténs uppgifter

17 §  Den rådgivande kommittén ger direktören förslag till aktiviteter. Kommittén kan också medverka vid utvärderingen av olika aktiviteter och av verksamheten i dess helhet. Förordning (2015:43).

Ärendenas handläggning

18 §  I frågor som ska avgöras av institutet beslutar direktören.

[S2]Om inte något annat är föreskrivet får direktören överlåta åt andra tjänstemän vid institutet att avgöra ärenden som inte är av det slaget att de behöver prövas av direktören. Förordning (2015:43).

19 § Har upphävts genom förordning (2015:43).

Institutets beslut

20 §  För varje beslut av institutet ska det finnas en handling som visar dagen för beslutet, beslutets innehåll och vem som har fattat beslutet. Beslut som inte dokumenteras i någon annan form ska tas in i en särskild protokollsbok eller motsvarande. Förordning (2015:43).

Institutets tillgänglighet

20 a §  Institutet ska vara tillgängligt för kontakter med enskilda.

[S2]I 7 § förvaltningslagen (2017:900) och i föreskrifter som Regeringskansliet har meddelat finns bestämmelser om myndighetens tillgänglighet. Institutets öppettider får anpassas till lokala förhållanden när det gäller veckans arbetsdagar och helgdagar.

[S3]Institutet får efter beslut av Regeringskansliet stängas under en begränsad tid för semester eller tjänsteresa eller av någon annan sådan orsak.

[S4]När institutet är stängt ska allmänheten hänvisas till en utlandsmyndighet eller till Utrikesdepartementet. I 7 § andra stycket förvaltningslagen finns bestämmelser om att myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap.tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar. Förordning (2018:977).

Anställningar m.m.

21 §  Direktören utses av regeringen för en bestämd tid.

22 § Har upphävts genom förordning (2015:43).

23 §  Regeringskansliet utser ordföranden och ledamöterna i den rådgivande kommittén för en bestämd tid. Förordning (2006:1070).

Arkiv

24 §  Vid institutet skall det finnas ett arkiv. Bestämmelser om myndigheters arkiv finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446).

Andra uppdrag

25 §  Den som tjänstgör vid institutet får inte utan tillstånd ta emot en befattning eller ett uppdrag av en utländsk regering eller en internationell organisation.

[S2]Tillstånd enligt första stycket meddelas av Regeringskansliet beträffande utsänd personal och av institutet beträffande lokalanställd personal.

Överklagande

26 §  Beslut av institutet får överklagas till Regeringskansliet.

[S2]Regeringskansliets beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.

[S3]Institutets beslut i administrativa ärenden får inte överklagas. Förordning (2015:43).

Ändringar

Förordning (1998:1218) med instruktion för Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika

Ikraftträder
1998-11-01

Förordning (2000:649) om ändring i förordningen (1998:1217) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2006:1070) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

Omfattning
ändr. 9, 17, 23 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2015:43) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

Omfattning
upph. 8, 16, 19, 22 §§, rubr. närmast före 16 §; ändr. 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 26 §§; ny 20 a, rubr. närmast före 17, 20 a §§
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2018:977) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

Omfattning
ändr. 20 a §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:1317) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 4, 5 §§
Ikraftträder
2020-01-01