Inaktuell version

Lag (1998:492) om biluthyrning

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2002:581
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller yrkesmässig uthyrning av bilar och terrängmotorfordon utan förare för kortare tid än ett år.

2 §  Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2001:573).

Tillståndsplikt

3 §  Tillstånd krävs för att driva en uthyrningsrörelse.

Prövningsmyndigheter

4 §  Frågor om tillstånd till uthyrningsrörelse prövas

 1. om sökanden eller innehavaren är en fysisk person, av länsstyrelsen i det län där personen är folkbokförd,
 2. om sökanden eller innehavaren är en juridisk person, av länsstyrelsen i det län där företagets ledning finns.

[S2]Om sökanden eller innehavaren är en fysisk person som inte är folkbokförd i Sverige eller en juridisk person där företagets ledning finns utanför Sverige, prövas frågor om tillstånd av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Närmare bestämmelser om tillstånd

5 §  Ett tillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl, får det begränsas till viss tid.

[S2]Ett tillstånd får förenas med villkor, om det finns särskilda skäl. Villkor får meddelas såväl i samband med att ett tillstånd ges som senare under tillståndstiden.

6 §  Tillstånd till uthyrningsrörelse får ges endast till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden, vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt samt andra omständigheter av betydelse bedöms vara lämplig att driva verksamheten.

7 §  Hos juridiska personer som har tillstånd till uthyrningsrörelse skall det finnas en eller flera personer som har särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regler och god branschsed samt med tillgodoseende av trafiksäkerhetens krav. En eller flera ansvariga skall också finnas för uthyrningsrörelser som bedrivs i Sverige av utomlands bosatta näringsidkare.

[S2]Tillståndshavaren utser den eller de som skall vara ansvariga. Ansvariga skall vara bosatta i Sverige.

8 §  I fråga om juridiska personer och utomlands bosatta näringsidkare skall prövningen enligt 6 § avse den eller de som är ansvariga för uthyrningsrörelsen.

[S2]Därutöver skall, utom när det gäller yrkeskunnande, prövningen i fråga om en juridisk person eller en utomlands bosatt näringsidkare avse den juridiska personen respektive näringsidkaren samt följande personer:

 1. Den verkställande direktören och annan som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juridiska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, och
 3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.

[S3]Som närstående till en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant anses den som enligt 4 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672) är att anse som närstående till gäldenären.

9 §  Om någon av dem som anges i 8 § byts ut eller om det tillkommer någon sådan person, skall den nya personens lämplighet prövas.

10 §  Om tillståndshavaren dör, övergår tillståndet på dödsboet. Om tillståndshavaren försätts i konkurs, övergår tillståndet på konkursboet. Tillståndet gäller, om inte prövningsmyndigheten på grund av särskilda skäl medger längre giltighetstid, under högst sex månader räknat från dödsfallet eller konkursbeslutet.

[S2]För verksamheten skall det finnas en föreståndare som har godkänts av prövningsmyndigheten. I fråga om denne skall 6 § tillämpas.

[S3]Om det inte har anmälts en föreståndare till prövningsmyndigheten inom en månad efter dödsfallet eller konkursbeslutet, upphör tillståndet. Detsamma gäller om föreståndaren inte godkänns och det inte anmäls en annan föreståndare inom den tid som prövningsmyndigheten bestämmer. Om inte heller den andre föreståndaren godkänns, upphör tillståndet att gälla tre veckor efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

Återkallelse av tillstånd

11 §  Om det i uthyrningsrörelsen eller i någon annan näringsverksamhet som tillståndshavaren driver har förekommit allvarliga missförhållanden eller om annars förutsättningarna för tillstånd enligt 6 § inte längre föreligger, skall tillståndet återkallas av prövningsmyndigheten.

[S2]Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas, kan i stället varning meddelas.

12 §  Ett tillstånd till uthyrningsrörelse skall återkallas, om det vid prövning enligt 9 § framgår att någon av dem som prövningen avser är olämplig.

13 §  Ett ärende som avses i 11 eller 12 § får inte avgöras utan att tillståndshavaren har getts skälig tid att byta ut den vars lämplighet prövas. Om inte heller den nya personen godkänns skall tillståndet återkallas.

14 §  Ett tillstånd som inte används skall återkallas, om inte särskilda skäl talar emot det.

15 §  Ett beslut om återkallelse eller varning skall delges den som beslutet rör.

Närmare bestämmelser om uthyrningen

16 §  I en uthyrningsrörelse får ett fordon inte lämnas ut till någon annan person som förare än den som kan visa att han har behörighet att föra fordonet.

17 §  En buss som är inrättad för fler än sjutton personer inklusive föraren får endast lämnas ut till den som innehar

 1. ett sådant bevis på yrkeskompetens som avses i artikel 5.2 andra stycket c i rådets förordning (EEG) nr 3820/85 av den 20 december 1985 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter2 och som inte är äldre än fem år, eller
 2. ett intyg om minst ett års tjänstgöring som förare av buss i yrkesmässig trafik eller motsvarande erfarenhet under de senaste fem åren (körvaneintyg).

18 §  Ett fordon som med stöd av fordonslagen (2002:574) är registreringsbesiktigat för taxitrafik får inte hyras ut till någon annan än den som har tillstånd till sådan trafik. Lag (2002:581).

Tillsyn

19 §  Prövningsmyndigheten utövar tillsyn över att tillståndshavaren bedriver verksamheten enligt gällande bestämmelser.

Straffbestämmelser

20 §  Den som uppsåtligen driver uthyrningsrörelse enligt denna lag utan tillstånd döms till böter eller fängelse i högst ett år.

[S2]En tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som har meddelats i tillståndet döms till böter.

21 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 16, 17 eller 18 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Överklagande

22 §  En prövningsmyndighets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

23 §  Prövningsmyndigheten får föra talan även till förmån för den enskilda parten.

Verkställighet

24 §  Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

Bemyndiganden

25 §  Regeringen får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från denna lag. Undantag får förenas med villkor. Regeringen får också meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag. Detsamma gäller i fråga om registrering av tillståndsinnehav.

[S2]Regeringen får överlåta de nämnda befogenheterna åt förvaltningsmyndighet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:492) om biluthyrning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 då lagen (1979:561) om biluthyrning skall upphöra att gälla.
 2. Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser skall gälla som motsvarande tillstånd enligt den nya lagen.
 3. Om det i ett tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser har föreskrivits att tillståndet gäller endast under viss tid, skall föreskriften fortfarande gälla. Även övriga villkor och begränsningar som har föreskrivits i ett tillstånd skall fortfarande gälla.
 4. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts med en bestämmelse i denna lag, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:192, Prop. 1997/98:63, Bet. 1997/98:TU9
CELEX-nr
385R3820
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (2001:573) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2002:581) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordon som har registreringsbesiktigats för taxitrafik före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:280, Prop. 2001/02:130, Bet. 2001/02:TU13
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2003-05-01

Lag (2007:1158) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning

Förarbeten
Rskr. 2007/08:38, Prop. 2007/08:10, Bet. 2007/08:TU3
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2008-09-10

Lag (2009:1358) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009/10:20, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
ändr. 4, 10, 11, 19, 22, 23 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1359) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009/10:20, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:1563) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning

Förarbeten
Rskr. 2010/11:59, Prop. 2010/11:30, Bet. 2010/11:TU6
Omfattning
ny 26 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2013:317) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning

Förarbeten
Rskr. 2012/13:227, Prop. 2012/13:83, Bet. 2012/13:TU15
Omfattning
ändr. 7 §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2013-07-01