Förordning (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:641 i lydelse enligt SFS 2014:1154
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  På begäran av Statens institutionsstyrelse skall socialnämnden lämna de uppgifter som behövs för att den som har dömts till sluten ungdomsvård skall kunna anvisas plats och erhålla lämplig vård.

2 §  En dömd som har förelagts att själv inställa sig vid ett särskilt ungdomshem för att undergå påföljd är berättigad till ersättning av allmänna medel för nödvändiga resekostnader med anledning av det, om dessa kostnader överstiger 50 kronor. Ersättningen för sådana kostnader betalas enligt de grunder som gäller för tjänstemän vid tjänsteresa inom landet med färdmedel i reguljärtrafik. Kostnaden för resa med tåg ersätts dock högst med det belopp som motsvarar avgiften för en plats i 2 klass, inberäknat avgiften i förekommande fall för en sovplats.

3 §  Om den dömde har förelagts att själv inställa sig vid ett särskilt ungdomshem, har han eller hon rätt att få en rekvisition av biljett för resa med allmänt kommunikationsmedel. Rekvisition utfärdas av ungdomshemmet eller av Polismyndigheten. Har Polismyndigheten utfärdat en sådan rekvisition, ska en anteckning om det göras på det föreläggande som avses i 9 § första stycket lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård.

[S2]Har den dömde själv betalat kostnaden för resan eller är den dömde berättigad till ersättning för resekostnader som inte täcks enligt första stycket, får Statens institutionsstyrelse ge den dömde ersättning enligt de grunder som anges i 2 §. Förordning (2014:1154).

4 §  Den dömde skall så snart som möjligt underrättas om verkställighetens innebörd.

5 §  En verkställighetsplan ska grundas på en utredning om den dömdes behov av stöd och kontroll samt inriktas på åtgärder som kan främja den dömdes anpassning i samhället och förbereda den dömde för tillvaron utanför det särskilda ungdomshemmet. Planen ska avse vistelsen vid och utslussningen ur det särskilda ungdomshemmet. Vid utformningen av verkställighetsplanen ska hänsyn tas till verkställighetstidens längd och den dömdes motivation till förändring.

[S2]Verkställighetsplanen ska upprättas efter samråd med socialnämnden i den dömdes hemort och, när det är möjligt, tillsammans med den dömde. En förälder eller annan vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det bedöms som lämpligt.

[S3]Verkställighetsplanen ska följas upp fortlöpande och ändras när det finns anledning till det. Förordning (2011:854).

6 §  För den som undergår sluten ungdomsvård skall en journal föras.

7 §  Om den dömde drabbas av en allvarlig sjukdom eller av ett allvarligt olycksfall skall den dömdes anhöriga underrättas genast, om inte synnerliga skäl talar mot det.

8 §  Egendom som omhändertagits med stöd av 15 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård skall förtecknas. Förteckningen skall skrivas under av den som har verkställt omhändertagandet. Egendomen skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, omhändertas på betryggande sätt.

9 §  Uppgifter om den dömde som tas fram vid elektronisk övervakning enligt 18 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård får bevaras i högst tre månader. När uppgifterna inte längre får bevaras, ska de omedelbart förstöras. Förordning (2011:854).

Ändringar

Förordning (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2011:854) om ändring i förordningen (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §; ny 9 §
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2014:1154) om ändring i förordningen (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-01-01