lagen.nu

Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:126
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-05-15

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag avser verkställighet av sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken. Verkställigheten av sluten ungdomsvård skall ske vid sådana särskilda ungdomshem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Lag (2006:898).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:898

2 § Verkställigheten av sluten ungdomsvård skall utformas så att den dömdes anpassning i samhället främjas och att de skadliga följderna av frihetsberövandet motverkas.

3 § Statens institutionsstyrelse ansvarar för verkställigheten. Verkställigheten ska planläggas och genomföras efter samråd med socialnämnden i den dömdes hemort. En individuellt utformad verkställighetsplan ska upprättas för den dömde. Lag (2011:735).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:735

Intagning m.m.

4 § Verkställigheten inleds genom att den dömde tas in i ett sådant särskilt ungdomshem som avses i 1 §.

5 § Verkställigheten får inledas om den dömde inte inom föreskriven tid har överklagat domen när det gäller påföljden. Detta gäller även om åklagare eller målsägande har överklagat domen.

6 § Verkställigheten får inledas omedelbart, om den dömde före överklagandetidens utgång förklarar att han eller hon avstår från att överklaga domen när det gäller påföljden och medger att påföljden får verkställas (nöjdförklaring).

Nöjdförklaring får lämnas inför

Nöjdförklaring enligt andra stycket 1 eller 2 får lämnas även inför en annan tjänsteman vid ett häkte eller ett särskilt ungdomshem som har förordnats att ta emot en sådan förklaring.

En tjänsteman som avses i andra stycket 1 eller 2 eller tredje stycket ska så snart det kan ske upplysa den dömde om att han eller hon har rätt att lämna en sådan förklaring samt om när och hur det kan ske. En sådan tjänsteman är vidare skyldig att den dag, då nöjdförklaring först kan lämnas, fråga om den dömde vill lämna en sådan förklaring. Lag (2014:623).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:623

7 § När nöjdförklaring lämnas skall ett vittne närvara. Den som har tagit emot förklaringen skall göra en anteckning om det på domen eller på rättens bevis om målets utgång, såvitt rör den dömde (domsbevis). Anteckningen skall undertecknas av mottagaren, den dömde och vittnet.

8 § En nöjdförklaring gäller endast om den dömde har haft betänketid till andra dagen efter den dag då domen avkunnades för honom eller henne vid rätten eller på annat sätt delgavs honom eller henne och om den som ska ta emot förklaringen har tillgång till domen eller domsbevis. Den dömde ska ges tillfälle att under betänketiden samråda med sin försvarare.

En nöjdförklaring som har lämnats enligt denna lag får inte tas tillbaka. Har den dömde överklagat domen när det gäller påföljden, ska överklagandet anses återkallat genom nöjdförklaringen.

Lämnar den dömde nöjdförklaring inför en sådan tjänsteman som avses i 6 § andra stycket 1 eller 2 eller tredje stycket, ska tjänstemannen omedelbart se till att domen verkställs. Lämnar den dömde nöjdförklaring inför Polismyndigheten, ska den som tar emot förklaringen se till att den dömde förpassas till det särskilda ungdomshem där verkställigheten ska äga rum. Lag (2014:623).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:623

9 § När domen får verkställas ska Statens institutionsstyrelse förelägga den dömde att senast en viss dag inställa sig vid det särskilda ungdomshem som styrelsen bestämmer. Statens institutionsstyrelse ska se till att intagning sker så snart som möjligt efter det att domen får verkställas.

Om den dömde inte rättar sig efter eller inte kan nås av ett föreläggande enligt första stycket, ska Polismyndigheten på begäran av Statens institutionsstyrelse förpassa honom eller henne till ungdomshemmet.

Den dömde får i väntan på förpassning förvaras i häkte eller i polisarrest, om det är nödvändigt för att förpassningen ska kunna genomföras. Lag (2014:623).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:623

10 § Är den dömde, när domen får verkställas, häktad eller intagen på ett särskilt ungdomshem med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, skall häktet eller det särskilda ungdomshemmet omedelbart se till att domen verkställs och att den dömde omedelbart förpassas till det särskilda ungdomshem som Statens institutionsstyrelse bestämmer.

10 a § Om någon har dömts till sluten ungdomsvård eller om rätten, med tillämpning av 34 kap. 3 § brottsbalken, har beslutat att sådan påföljd ska avse ytterligare brott, ska, i fråga om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande som verkställighet av påföljden, 19 a–c §§ lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. tillämpas på motsvarande sätt. Lag (2016:495).

10 b § Förekommer till verkställighet på en gång en dom på sluten ungdomsvård i minst två år och en dom på böter eller förvandlingsstraff för böter som har meddelats innan den förstnämnda påföljden har börjat verkställas, ska utdömd sluten ungdomsvård träda i stället för den andra påföljden. Lag (2016:495).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:495

11 § I fråga om beräkning av den tid som verkställigheten skall pågå, skall 19, 21-23 och 25 §§ lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. tillämpas på motsvarande sätt.

Så snart domen på sluten ungdomsvård har börjat verkställas, skall Statens institutionsstyrelse fastställa dagen för verkställighetens slut. Styrelsen skall fastställa en ny sådan slutdag om omständigheterna ger anledning till det.

11 a § Har upphävts genom lag (2010:625).

Genomförande av verkställigheten

12 § Den dömde skall ges nödvändig vård och behandling och ges tillfälle till utbildning, aktiviteter, förströelse, fysisk träning och vistelse utomhus.

13 § Den dömde får hindras att lämna det särskilda ungdomshemmet och i övrigt underkastas den begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig för att verkställigheten skall kunna genomföras. Den dömde får också hindras att disponera sitt pass. Den dömdes rörelsefrihet får även inskränkas, när det behövs av hänsyn till andra intagnas eller personalens säkerhet. Lag (2005:658).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:658

14 § Verkställigheten skall inledas på en låsbar enhet. Så snart förhållandena medger det, skall den dömde ges möjlighet till vistelse under öppnare former.

Frågan om den dömde kan ges möjlighet till vistelse under öppnare former skall prövas fortlöpande, dock minst en gång varannan månad.

Om det krävs med hänsyn till den dömdes speciella behov av vård, hans eller hennes säkerhet eller övriga intagnas säkerhet får en dömd som vårdas på en låsbar enhet hindras från att träffa andra intagna (vård i enskildhet). En fråga om vård i enskildhet skall prövas fortlöpande och alltid omprövas inom sju dagar från senaste prövning. Lag (2003:419).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:419

15 § Vad som sägs i 16, 17, 19 och 20 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga skall gälla även för den som är föremål för verkställighet av sluten ungdomsvård.

16 § Den dömde har rätt att ringa och ta emot telefonsamtal och ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Den dömde får dock förvägras telefonsamtal och besök, om det kan äventyra säkerheten vid det särskilda ungdomshemmet eller kan motverka hans anpassning i samhället eller annars vara till skada för honom eller någon annan.

17 § Om det är särskilt påkallat av att den dömde uppträder våldsamt eller är så påverkad av berusningsmedel att han eller hon inte kan hållas till ordningen, får den dömde hållas i avskildhet under förutsättning att han eller hon står under fortlöpande uppsikt av personalen. Den dömde får dock inte hållas i sådan avskildhet längre tid än som är absolut nödvändigt och inte i något fall under längre tid än 24 timmar i följd. Lag (2003:419).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:419

17 a § Den dömde är, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl, skyldig att efter uppmaning lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, om det kan misstänkas att den dömde är påverkad av något sådant medel eller någon sådan vara. Lag (2011:735).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:735

18 § Den dömde ska tillåtas att vistas utanför det särskilda ungdomshemmet i den utsträckning som kravet på samhällsskydd medger, om det bedöms lämpligt för att främja hans eller hennes anpassning i samhället eller det finns andra särskilda skäl. Ett tillstånd att vistas utanför det särskilda ungdomshemmet ska förenas med de villkor som behövs.

Vid vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet får elektroniska hjälpmedel användas för att kontrollera villkor som ställts om var den dömde ska befinna sig.

Tid för vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet enligt första stycket ska räknas in i verkställighetstiden. Lag (2011:735).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:735

18 a § Under den senare delen av verkställigheten ska den dömde genom konkreta åtgärder förberedas för ett liv i frihet. Lag (2011:735).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1314, 2001:480

18 b § En kontroll- eller tvångsåtgärd enligt denna lag får användas endast om den står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Lag (2011:735).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:735

Bestämmelser om hälso- och sjukvård

19 § Om den dömde behöver hälso- och sjukvård, skall han vårdas enligt de anvisningar som ges av läkare. Kan nödvändig undersökning och behandling inte lämpligen genomföras vid det särskilda ungdomshemmet, bör den allmänna sjukvården anlitas. Om det behövs, får den dömde föras över till ett allmänt sjukhus. Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är verksam vid ett särskilt ungdomshem kännedom om att den dömde har en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom, skall den som förestår vården vid hemmet underrättas, om det inte står klart att det inte finns risk för smittspridning. Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård ges i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Om det finns anledning till det, skall den som enligt första stycket vistas utanför det särskilda ungdomshemmet stå under bevakning eller vara underkastad särskilda föreskrifter. Tiden för sådan vistelse skall räknas in i verkställighetstiden.

I fråga om behandlingen av den som har förts över till en sådan sjukvårdsinrättning som avses i 6 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård för frivillig psykiatrisk vård, tillämpas föreskrifterna i 18-24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård samt bestämmelsen i 8 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk vård om befogenhet för Statens institutionsstyrelse att besluta om särskilda restriktioner. Lag (2006:252).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:188, 2006:252

Handräckning av Polismyndigheten och Kriminalvården

20 § Polismyndigheten ska på begäran av den som förestår vården vid ett särskilt ungdomshem lämna hjälp för att söka efter och hämta tillbaka den som dömts till sluten ungdomsvård om den dömde avvikit. Kriminalvården ska på begäran av den som förestår vården vid ett sådant hem lämna hjälp med transport vid förflyttning av den dömde.

En begäran enligt första stycket får göras endast om

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:623, 2017:126

20 a § Kriminalvården ska vid en transport enligt 20 § tillämpa följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):

4 kap. 4 § om kroppsvisitation,

4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och

8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndigheten. Lag (2017:126).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:126

20 b § Den som begär hjälp enligt 20 § ska utan hinder av sekretess lämna den verkställande myndigheten de uppgifter om den dömde som behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden. Lag (2017:126).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:126

20 c § Den dömde får tas i förvar, om det är nödvändigt för att en transport enligt 20 § ska kunna genomföras. Lag (2017:126).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:126

Underrättelse till målsägande

21 § Om den dömde undergår sluten ungdomsvård för ett brott som har riktat sig mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, ska målsäganden tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om följande:

  • 1. vid vilket särskilt ungdomshem den dömde befinner sig,
  • 2. när den dömde friges,
  • 3. om den dömde förflyttas,
  • 4. om den dömde vistas utanför det särskilda ungdomshemmet, och
  • 5. om den dömde rymmer.

Underrättelse om en planerad vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet behöver inte lämnas, när en underrättelse på grund av beslutad bevakning eller andra förhållanden framstår som uppenbart obehövlig. Detsamma gäller när en underrättelse på goda grunder kan antas allvarligt äventyra den dömdes egen säkerhet.

Underrättelse till målsägande om frigivning ska lämnas i lämplig tid före frigivningen. I andra fall ska underrättelsen lämnas så tidigt som möjligt. Underrättelsen ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Underrättelsen ska innehålla information om de regler som gäller för meddelande av kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud. Lag (2011:491).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:935, 2011:491

Övriga bestämmelser

22 § Beslut enligt denna lag fattas av Statens institutionsstyrelse. I frågor som avses i 14 och 18 §§ ska Statens institutionsstyrelse höra socialnämnden i den dömdes hemort om det inte är uppenbart obehövligt.

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat förordnas. Lag (2011:735).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:735

23 § Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag i särskilda fall får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:603

Officiell version (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:603

Lag (2000:179) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Omfattning
ny 10 a §
Ikraft
2000-10-01
SFS-nummer
2000:179
Rubrik
Lag (2000:179) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Lag (2001:480) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Omfattning
ny 18 a §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:480
Rubrik
Lag (2001:480) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Lag (2003:419) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Omfattning
ändr. 14, 17 §§
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:419
Rubrik
Lag (2003:419) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Lag (2004:188) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:188
Rubrik
Lag (2004:188) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Lag (2005:489) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275
Omfattning
ny 11 a §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:489
Rubrik
Lag (2005:489) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Lag (2005:658) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:119, bet. 2004/05:JuU27, rskr. 2004/05:290
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2005-10-01
SFS-nummer
2005:658
Rubrik
Lag (2005:658) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Lag (2006:252) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:63, bet. 2005/06:SoU14, rskr. 2005/06:195
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:252
Rubrik
Lag (2006:252) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Lag (2006:898) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:898
Rubrik
Lag (2006:898) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Lag (2006:935) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:166, bet. 2005/06:JuU19, rskr. 2005/06:293
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2006-11-15
SFS-nummer
2006:935
Rubrik
Lag (2006:935) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Lag (2007:1314) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52
Omfattning
ändr. 18 a §
Ikraft
2008-04-01
SFS-nummer
2007:1314
Rubrik
Lag (2007:1314) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Lag (2010:625) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Omfattning
upph. 11 a §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2010:625
Rubrik
Lag (2010:625) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Lag (2011:491) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2011-10-01
SFS-nummer
2011:491
Rubrik
Lag (2011:491) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Lag (2011:735) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:107, bet. 2010/11:JuU25, rskr. 2010/11:284
Omfattning
nuvarande 18 a § betecknas 17 a §;ändr. 3, 18, 22 §§, nya 17 a §;nya 18 a, 18 b §
Ikraft
2011-08-01
SFS-nummer
2011:735
Rubrik
Lag (2011:735) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Lag (2011:1172) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Omfattning
ändr. 10 a §
Ikraft
2012-10-16
SFS-nummer
2011:1172
Rubrik
Lag (2011:1172) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Förordning (2012:579) om ikraftträdande av lagen (2011:1172) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Officiell version (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2011:1172
SFS-nummer
2012:579
Rubrik
Förordning (2012:579) om ikraftträdande av lagen (2011:1172) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Lag (2014:623) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 6, 8, 9 §§, rubr. närmast före 20 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:623
Rubrik
Lag (2014:623) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Lag (2015:100) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Omfattning
ändr. 10 a §
Ikraft
2015-04-01
SFS-nummer
2015:100
Rubrik
Lag (2015:100) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Lag (2016:495) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:151, bet. 2015/16:JuU30, rskr. 2015/16:241
Omfattning
ändr. 10 a §;ny 10 b §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:495
Rubrik
Lag (2016:495) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Lag (2017:126) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Omfattning
ändr. 20 §, rubr. närmast före 20 §;nya 20 a, 20 b, 20 c §§
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:126
Rubrik
Lag (2017:126) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation