Inaktuell version

Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2006:190
Upphäver
Förordning (1993:191) om tillämpning av lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Myndigheternas ansvar

1 §  De centrala förvaltningsmyndigheterna har var och en inom sitt verksamhetsområde uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden. Boverket har uppsikten över hushållningen med de mark- och vattenområden som omfattas av bestämmelserna i 4 kap.miljöbalken. Boverket skall enligt förordningen (2004:1258) med instruktion för Boverket verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av 3 och 4 kap. och 6 kap.19-21 §§miljöbalken. Boverket har dessutom allmän uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden. Länsstyrelsen har uppsikt inom länet över hushållningen med mark- och vattenområden.

[S2]De centrala förvaltningsmyndigheterna skall i samverkan med länsstyrelserna följa utvecklingen av frågor om hushållningen med mark- och vattenområden. Myndigheterna skall lägga tyngdpunkten i denna verksamhet på frågor som har stor betydelse i ett nationellt perspektiv eller som Sverige enligt internationella åtaganden skall följa utvecklingen av. Förordning (2006:190).

Underlag om riksintressen m. m.

2 §  Följande centrala förvaltningsmyndigheter skall efter samråd med Boverket, andra berörda centrala förvaltningsmyndigheter och berörda länsstyrelser i skriftlig form lämna uppgifter till länsstyrelserna om områden som myndigheten bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap.miljöbalken.

Områden av riksintresse för rennäringen (3 kap. 5 §)Statens jordbruksverk
Områden av riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5 §)Fiskeriverket
Områden av riksintresse för naturvården och friluftslivet (3 kap. 6 §)Naturvårdsverket
Områden av riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6 §)Riksantikvarieämbetet
Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse (3 kap. 7)Sveriges geologiska undersökning
Områden av riksintresse för vissa anläggningar (3 kap. 8 §) - industriell produktionVerket för näringslivsutveckling
- energiproduktion och energidistributionStatens energimyndighet
- slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfallStatens kärnkraftinspektion
- kommunikationerVägverket Banverket Sjöfartsverket Luftfartsstyrelsen Post- och telestyrelsen, i frågor om kommunikationer inom respektive verksamhetsområde
- vattenförsörjning, avfallshantering Områden av riksintresse för totalförsvarets anläggningar (3 kap. 9 §)Naturvårdsverket Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten, i frågor om anläggningar inom respektive myndighets ansvarsområde
Förordning (2004:1126).

3 §  Länsstyrelserna skall ta de initiativ som behövs för att bestämmelserna i 3 och 4 kap.miljöbalken skall beaktas i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar och i tidiga skeden av planerings- och beslutsprocesserna. Länsstyrelserna skall därvid särskilt verka för att riksintressen tas till vara vid prövning av mål och ärenden enligt de lagar och bestämmelser som anges i 1 kap. 2 § miljöbalken. Av plan- och bygglagen (1987:10) framgår att länsstyrelsen skall verka för att riksintressen tas till vara även i kommunala planer enligt den lagen.

[S2]Länsstyrelsens arbete skall grundas på underlag från de centrala förvaltningsmyndigheter som anges i 2 § denna förordning om sådant finns eller i annat fall på det underlag länsstyrelsen bedömer lämpligt.

4 §  Länsstyrelserna skall underrätta Boverket och berörda centrala förvaltningsmyndigheter om länsstyrelsen anser att

  1. ett ytterligare mark- eller vattenområde bör anges som riksintresse enligt 3 kap.miljöbalken, eller
  2. klassificeringen eller avgränsningen i stort av ett område som riksintresse enligt 3 kap.miljöbalken bör omprövas.

Regionplan och översiktsplan som bedömningsunderlag

5 §  Den myndighet, som skall tillämpa bestämmelserna i 3 och 4 kap.miljöbalken i ett ärende, skall i beslutet ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande regionplanen eller kommunala översiktsplanen.

  • MÖD 2009:4:Tillstånd till gruppstation med vindkraftverk ----- Fråga om betydelse för prövningen av att lokaliseringen av en gruppstation med vindkraftverk stred mot en av kommunen antagen vindkraftspolicy, men inte mot översiktsplanen. Miljööverdomstolen konstaterade att en översiktsplan är ett viktigt dokument vid lokaliseringsprövningen, men att kommunens allmänna vindkraftspolicy i princip inte har större tyngd än ett yttrande från kommunen.
  • MÖD 2008:41:Tillstånd till vindkraftverk ----- En kommunal översiktsplan har ansetts utgöra en av flera omständigheter som en domstol har att beakta vid tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken. Miljööverdomstolen (MÖD) har tidigare slagit fast att en aktuell och välunderbyggd översiktsplan har stor betydelse när det gäller bedömningen av vad som kan anses vara en lämplig plats för en tillståndspliktig verksamhet (MÖD 2005:66). Om det framkommer nya omständigheter som förändrar de faktiska förutsättningarna för ett givet tillstånd kan detta utgöra grund för ändring i högre instans. Ett under ärendets handläggning ändrat politiskt ställningstagande i en översiktsplan bör dock inte i sig medföra att en högre instans ska undanröja ett i underinstansen givet tillstånd. En företagare måste ha en rimlig möjlighet att förutsäga vilka risker han tar när han inleder ett nytt tillståndspliktigt projekt. Kommunen hade inte själv överklagat tillståndsdomen eller redovisat några konkreta planer för det aktuella områdets användning under överskådlig tid. Miljödomstolens dom fastställdes.
  • MÖD 2005:66:Tillstånd till vindkraftverk-----Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) har en aktuell och väl underbyggd översiktsplan stor betydelse när de gäller att bedöma vad som är en lämplig lokalisering av tillståndspliktig verksamhet. Under målets handläggning i MÖD hade kommunen antagit en ny översiktsplan i vilken redovisades ett område som lämpligt för vindkraft. I planen angavs också att stor restriktivitet skulle gälla för vindkraftsutbyggnad i övrigt. MÖD fann att eftersom det aktuella området var det enda som kommunen pekat ut som en lämplig plats för vindkraft var bolagets utredning tillräcklig för att kunna bedöma lokaliseringen. Sammantaget fann MÖD att det allmänna intresset att bygga ut vindkraft för att främja en hållbar utveckling (se 1 kap. 1 § miljöbalken) talade för att bifalla bolagets ansökan vid prövning enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Eftersom de motstående intressena inte var av sådan styrka att de utgjorde hinder för en etablering bifölls bolagets ansökan om tillstånd.

Underrättelse till regeringen i vissa fall

6 §  Länsstyrelserna och de centrala förvaltningsmyndigheterna skall vid uppsikten inom sina verksamhetsområden göra regeringen uppmärksam på om urvalet av områden av riksintresse enligt 4 kap.miljöbalken behöver regleras närmare.

7 §  En anmälan som en statlig myndighet lämnar till regeringen enligt 6 kap. 13 § andra stycket miljöbalken skall innehålla uppgift om vilken samverkan som behövs mellan staten och den eller de berörda kommunerna för att kommunerna i sin planering enligt plan- och bygglagen (1987:10) skall

  1. tillgodose ett intresse som rör hushållningen med mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap.miljöbalken, eller
  2. skapa förutsättningar för att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap.miljöbalken uppfylls.

Ändringar

Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden

Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:1140) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:524) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2004:1126) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:190) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-05-01

Förordning (2008:232) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7 §§
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:1194) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:166) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2010:140) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:780) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2011:367) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:624) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:909) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2013-02-01

Förordning (2015:401) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 1 a, 1 b §§
Ikraftträder
2015-07-15

Förordning (2016:996) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:970) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden

Omfattning
ändr. 1 a §, 7 §
Ikraftträder
2018-01-01