Upphävd författning

Förordning (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-12-16
Ändring införd
SFS 1999:1424 i lydelse enligt SFS 2004:649
Ikraft
2000-01-01
Upphäver
Förordning (1995:1325) med instruktion för beslutsgrupper
Förordning (1998:579) om vissa stöd från EG:s strukturfonder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller förvaltningen av EG:s strukturfonder för att genomföra program för strukturfondsmålen 1, 2 och 3 samt gemenskapsinitiativen Leader+, Equal, Urban och Interreg III.

[S2]I fråga om strukturstöd från Fonden för fiskets utveckling och strukturstöd från utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (Jordbruksfonden) tillämpas förordningen endast på stöd inom mål 1.

[S3]Med strukturstöd från Jordbruksfondens utvecklingssektion avses i denna förordning stöd för åtgärder enligt avdelning II kapitel I, II, III och VII i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden. Förordning (2001:705).

Förvaltningsmyndighet

2 §  Med förvaltningsmyndighet avses i denna förordning den myndighet som förvaltar en stödform enligt rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna2. Med stödform avses samlade programdokument samt program för gemenskapsinitiativ.

3 §  Förvaltningsmyndigheten skall gentemot Europeiska gemenskapernas kommission ansvara för att förvaltningen och genomförandet sker effektivt och korrekt.

4 §  Förvaltningsmyndigheten skall inom ramen för programdokumentet aktivt verka för att programmet genomförs och att de mål som anges i dokumentet uppnås. Vidare skall förvaltningsmyndigheten ha kontakter med Europeiska gemenskapernas kommission och med institutioner i andra länder.

Utbetalande myndighet

5 §  Med utbetalande myndighet avses enligt rådets förordning 1260/1999 den myndighet som rekvirerar medel från Europeiska gemenskapernas kommission, tar emot betalningar från kommissionen samt betalar ut stöd.

Organisationsfrågor m.m.

Mål 1 och 2 samt gemenskapsinitiativet Urban

6 §  Länsstyrelserna i Jämtlands och Norrbottens län skall vara förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter för mål 1 med undantag av vad som framgår av 10 och 11 §§. Länsstyrelserna i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län skall vara förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter för mål 2. Länsstyrelsen i Örebro län skall vara förvaltningsmyndighet och utbetalande myndighet för gemenskapsinitiativet Urban.

[S2]Frågor om stöd skall prövas av förvaltningsmyndigheterna med undantag av vad som framgår av 10 och 11 §§.

[S3]Frågor om stöd inom insatsområdet för samerna inom mål 1 skall dock prövas av Sametinget.

[S4]Bestämmelser om strukturfondsdelegationer vid länsstyrelserna finns i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion. Förordning (2002:958).

7 §  När frågan om stöd prövas skall förvaltningsmyndigheten kontrollera att stödet är förenligt med programdokumentet och gemenskapsreglerna. Innan stöd betalas ut skall den utbetalande myndigheten kontrollera att kostnaderna är stödberättigande.

[S2]Om kontrollen visar att kostnaderna inte är stödberättigande, skall den utbetalande myndigheten besluta att inte betala ut motsvarande del av stödet och ange skälen för sitt beslut. Förordning (2001:705).

8 §  En ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedrivas. I län med ett samverkansorgan eller ett regionalt självstyrelseorgan skall ansökan i stället ges in till detta organ, om den avser annat stöd än stöd från Jordbruksfondens utvecklingssektion eller Fonden för fiskets utveckling. Ansökan inom insatsområdet för samerna skall ges in till sametinget. Ansökan inom gemenskapsinitiativet Urban skall ges in till Göteborgs kommun. Förordning (2003:1049).

Mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal

9 §  Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige skall vara förvaltningsmyndighet för mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal. Arbetsmarknadsstyrelsen skall vara utbetalande myndighet.

[S2]Frågor om stöd skall prövas av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige.

[S3]Bestämmelser om Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige finns i förordningen (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige. Bestämmelser om Arbetsmarknadsstyrelsen finns i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket. Förordning (2002:958).

Strukturstöd från Jordbruksfondens utvecklingssektion

10 §  Förvaltningsmyndigheterna för mål 1 skall vara förvaltningsmyndigheter för strukturstöd från Jordbruksfondens utvecklingssektion. Statens jordbruksverk skall vara utbetalande myndighet.

[S2]Frågor om strukturstöd från Jordbruksfondens utvecklingssektion skall prövas av länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedrivas. Förordning (2000:285).

Strukturstöd från Fonden för fiskets utveckling

11 §  Förvaltningsmyndigheterna för mål 1 skall vara förvaltningsmyndighet för strukturstöd från Fonden för fiskets utveckling. Fiskeriverket skall vara utbetalande myndighet.

[S2]Frågor om stöd prövas av Fiskeriverket eller länsstyrelsen enligt den fördelning som anges i 4 kap. 3 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Förordning (2001:705).

Stöd från gemenskapsinitiativet Leader+

12 §  Glesbygdsverket skall vara förvaltningsmyndighet för gemenskapsinitiativet Leader+. Statens jordbruksverk skall vara utbetalande myndighet.

[S2]En ansökan om stöd från Leader+ ges in till LAG-gruppen (local action groups) i det område där verksamheten skall bedrivas. Frågor om stöd prövas av Statens jordbruksverk efter beredning av LAG-gruppen. När frågan om stöd prövas skall Statens jordbruksverk kontrollera att stödet är förenligt med programdokumentet och gemenskapsreglerna.

[S3]Bestämmelserna i 7 § om kontroll vid utbetalning skall tillämpas. Förordning (2001:705).

Stöd från gemenskapsinitiativet Interreg III A och B

12 a §  Länsstyrelsen i Västerbottens län skall vara förvaltningsmyndighet och utbetalande myndighet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken - MittSkandia och Interreg III B Norra periferin.

[S2]Länsstyrelsen i Jämtlands län skall vara förvaltningsmyndighet och utbetalande myndighet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Sverige-Norge.

[S3]Verket för näringslivsutveckling skall vara utbetalande myndighet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Öresund. Förordning (2001:705).

12 b §  En ansökan om stöd inom gemenskapsinitiativet Interreg III skall ges in till styrkommittén för respektive program.

[S2]Frågor om stöd från gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia och Interreg III B Norra periferin prövas av Länsstyrelsen i Västerbottens län. Frågor om stöd från gemenskapsinitiativet Interreg III A Sverige-Norge prövas av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

[S3]För att stöd skall kunna beviljas ett projekt måste styrkommittén för det aktuella Interreg-programmet ha förordat finansieringen av projektet.

[S4]Vid utbetalning av stöd från gemenskapsintiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia, Sverige-Norge och Öresund samt Interreg III B Norra periferin skall bestämmelserna i 7 § tillämpas. Förordning (2003:1049).

12 c §  Bestämmelser om styrkommittéer vid länsstyrelserna i Västerbottens och Jämtlands län finns i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion. Förordning (2002:958).

Särskilda bestämmelser om utbetalning av stöd enligt 9-11 §§ och av stöd från insatsområdet för samerna

13 §  De myndigheter som prövar frågor om stöd enligt denna förordning men som inte är utbetalande myndigheter skall kontrollera att stödet är förenligt med programdokumentet och gemenskapsreglerna. Dessa myndigheter skall även i beslutet upplysa om att beslutet kan komma att omprövas om den utbetalande myndigheten finner att stödet inte är förenligt med gemenskapsreglerna eller beslutet om stöd eller att det inte stämmer överens med programdokumentet.

14 §  Innan ett stöd betalas ut skall den utbetalande myndigheten kontrollera att utbetalningen är förenlig med beslutet om stöd och gemenskapsreglerna samt att det stämmer överens med programdokumentet.

[S2]Om kontrollen visar att utbetalning skulle strida mot beslutet om stöd eller mot gemenskapsreglerna eller inte stämmer överens med det programdokument på vilket stödbeslutet grundas, skall den utbetalande myndigheten besluta att inte betala ut stödet och ange skälen för sitt beslut. Den utbetalande myndigheten skall därefter sända tillbaka stödärendet till den myndighet som prövar frågan om stöd som därefter skall ompröva sitt beslut om stöd.

Förskott

14 a §  Den myndighet som har beslutat om stöd får, om det finns särskilda skäl och efter prövning av projektets ekonomiska bärkraft, även besluta om förskott på stödet. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en allmännyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av stödmottagaren.

[S2]Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 100 000 kronor. Förordning (2003:1049).

Ärendenas handläggning

15 §  Alla myndigheter som prövar frågor om stöd enligt denna förordning skall i beslutet upplysa om vilka förutsättningar som gäller för beslutet och vilka kostnader som är stödberättigande.

16 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden av enklare slag inte behöver föredras för avgörande.

Övervakningskommitté

17 §  För varje program skall det finnas en övervakningskommitté vars uppgifter framgår av rådets förordning (EG) nr 1260/1999.

[S2]För beslut av en övervakningskommitté krävs enhällighet.

[S3]Ledamöter och ersättare i en övervakningskommitté utses av Regeringskansliet för bestämd tid. Förordning (2004:649).

Upphävande av beslut

18 §  Om beslut om stöd har fattats på grund av oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift från sökanden eller om denne brutit mot de villkor som gäller för stödet, får den myndighet som prövar frågan om stöd häva beslutet helt eller delvis. Om ett stödbeslut upphävs sedan stöd har betalats ut till följd av beslutet får den myndighet som prövar frågan om stöd kräva att stödet betalas tillbaka helt eller delvis. Återbetalning skall krävas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

Återbetalningsskyldighet

19 §  En mottagare av stöd är återbetalningsskyldig för belopp som tagits emot i strid med beslutet om stöd, gemenskapsreglerna eller programdokumentet. Om det är oskäligt att återkräva hela beloppet, får den myndighet som prövar frågan om stöd sätta ned det belopp som återkrävs.

Ränta

20 §  Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta skall återbetalas, skall ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).

[S2]Den myndighet som har beslutat om återkrav får sätta ned räntekravet om det finns särskilda skäl.

Tillsyn och kontroll

21 §  Tillsynen och kontrollen av efterlevnaden av gemenskapsreglerna om stöd från EG:s strukturfonder och de program på vilka stöden grundas utövas av de utbetalande myndigheterna. När det gäller strukturstöd från Jordbruksfondens utvecklingssektion utövas den närmare tillsynen och kontrollen inom länet av den myndighet som prövar frågor om stöd. Förordning (2000:285).

21 a §  Internrevisionen vid Arbetsmarknadsstyrelsen skall för mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal utfärda sådana deklarationer om att en stödform avslutats som framgår av artikel 38.1 f i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonder och av artikel 15-17 i kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 av den 2 mars 2001 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande förvaltnings- och kontrollsystemen för stöd som beviljas inom ramen för strukturfonderna.

[S2]För mål 1 och 2 samt för gemenskapsinitiativen Interreg III A Kvarken-MittSkandia, Interreg III A Sverige-Norge, Interreg III B Norra periferin, Leader + och Urban II liksom för strukturstöd till fiskerinäringen utanför mål 1 skall internrevisionen vid Länsstyrelsen i Gävleborgs län utfärda sådana deklarationer som avses i första stycket. Förordning (2003:1049).

Ytterligare föreskrifter

22 §  Förvaltningsmyndigheterna får meddela föreskrifter om villkor för rapportering och uppföljning. Förvaltningsmyndigheterna får vidare, med undantag för vad som gäller enligt 23 §, meddela föreskrifter om handläggning av stödärenden och återkrav. Utbetalande myndigheter får meddela föreskrifter om det underlag som krävs för utbetalning av stöd och om allmänna villkor för utbetalning.

[S2]När det gäller föreskrifter för strukturstöd från Fonden för fiskets utveckling skall förvaltningsmyndigheten först samråda med Fiskeriverket och Statens jordbruksverk.

[S3]När det gäller gemenskapsinitiativet Leader+ får den utbetalande myndigheten meddela föreskrifter om ansökan om stöd, handläggningen av stödärenden, det underlag som krävs för utbetalning av stöd, återkrav och allmänna villkor för utbetalning. Förordning (2001:705).

23 §  I fråga om strukturstöd från Jordbruksfondens utvecklingssektion får Statens jordbruksverk efter samråd med förvaltningsmyndigheterna för mål 1 meddela ytterligare föreskrifter om stöd och kontroll samt föreskrifter för länsstyrelsens handläggning av stödärenden, om det underlag som krävs för utbetalning av stöd och om återkrav.

[S2]I fråga om strukturstöd från Fonden för fiskets utveckling får Fiskeriverket efter samråd med förvaltningsmyndigheterna för mål 1 meddela ytterligare föreskrifter om stöd samt föreskrifter för länsstyrelsens handläggning av stödärenden, om det underlag som krävs för utbetalning av stöd och om återkrav. Förordning (2000:285).

Överklagande

24 §  Utbetalande myndighets beslut enligt 7 § andra stycket och 14 § samt beslut om upphävande av stödbeslut enligt 18 § får överklagas.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Särskilda bestämmelser om överklagande av beslut om strukturstöd från Fonden för fiskets utveckling och från Jordbruksfondens utvecklingssektion finns i 25 och 26 §§. Förordning (2001:705).

25 §  Länsstyrelsens beslut om strukturstöd från Jordbruksfondens utvecklingssektion får överklagas hos Statens jordbruksverk. Andra beslut om stöd för åtgärder enligt avdelning II kapitel III i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 än beslut enligt 14 och 18-20 §§ får dock inte överklagas.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2001:705).

26 §  Länsstyrelsens beslut om stöd från Fonden för fiskets utveckling får överklagas hos Fiskeriverket. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1325) med instruktion för beslutsgrupper och förordningen (1998:579) om vissa stöd från EG:s strukturfonder. De upphävda bestämmelserna gäller dock fortfarande för att avsluta programperioden 1995- 1999 med de ändringar som anges i 3 och 4.
  3. I beslutsgruppens, eller motsvarande beslutfunktions ställe prövas frågorna av den tidigare ordföranden eller efter dennes bemyndigande huvudsekreteraren i beslutsgruppen eller beslutsfunktionen, för respektive strukturfondsprogram i mål 2, 5 b och 6 samt gemenskapsinitiativen Interreg (svensk-norska, Nordkalotten, Kvarken-Mitt-Skandia), SME, Leader+, Konver och Urban. Beslut skall fattas efter samråd i behövlig omfattning med andra berörda organ. För Intereg II A Öresund ansvarar Verket för näringslivsutveckling och AMS i samråd med Öresundskommittén för avslutandet av programmet. Förordning (2000:1143).
  4. Berörda länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, samverkansorganen i Gotlands län och Kalmar län eller andra motsvarande funktioner, som fullgjort uppgift som sekretariat eller huvudsekretariat för en beslutsgrupp, motsvarande beslutfunktion eller svarat för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittéer skall lämna behövligt bistånd för fullgörandet av uppgifter som rör avslutandet av programmen enligt 3. Om ordföranden eller huvudsekreteraren inte längre fullgör dessa uppgifter, prövas frågorna i stället av ovan nämnda huvudansvarigt organ. Förordning (2002:958).
CELEX-nr
399R1260
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:285) om ändring i förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder

Omfattning
ändr. 1, 6, 8, 10, 17, 21, 23 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2000-06-15

Förordning (2000:1143) om ändring i förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder

Omfattning
ändr. 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:705) om ändring i förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder

Omfattning
ändr. 1, 7, 8, 11, 12, 22, 24, 25 §§; nya 12 a, 12 b, 12 c §§
CELEX-nr
31999R1257
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2002:958) om ändring i förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder

Omfattning
ändr. 6, 8, 9, 12 c §§, 4 p övergångsbest.; ny 21 a §
CELEX-nr
32001R0438
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:1049) om ändring i förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder

Omfattning
ändr. 8, 12 b, 21 a §§; ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:649) om ändring i förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2004-09-01

Ändring, SFS 2007:14

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser programperioden 2000-2006 och för att avsluta denna programperiod.
Omfattning
upph.