Upphävd författning

Förordning (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2001-07-05
Ändring införd
SFS 2001:623 i lydelse enligt SFS 2007:422
Ikraft
2002-01-01
Upphäver
Förordning (1999:1423) med instruktion för Arbetsmarknadsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2007:86 har iakttagits.

Arbetsmarknadsverket

1 §  Arbetsmarknadsverket omfattar Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och en länsarbetsnämnd i varje län. Den offentliga arbetsförmedlingen finns hos AMS och länsarbetsnämnderna.

[S2]AMS är central förvaltningsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor och chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna. Förordning (2005:603).

2 §  Arbetsmarknadsverket har de uppgifter som framgår av förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

3 §  Enligt lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län fullgör Länsstyrelsen i Gotlands län under tiden den 1 januari 1998-den 31 december 2010 de uppgifter som länsarbetsnämnden skall utföra. Vad som i lag eller annan författning sägs om länsarbetsnämnden skall under den tiden i stället avse länsstyrelsen.

[S2]Under tiden den 1 januari 1998-den 31 december 2010 tillämpas för Gotlands län inte 1 § första meningen och andra stycket, 9 § andra stycket, 11, 28-30 §§, 31 § fjärde stycket, 32, 39-44, 46, 48 och 49 §§ i denna förordning. Förordning (2006:1134).

Internrevision

3 a §  Arbetsmarknadsverket skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

[S2]Det som anges i 5 och 9-11 §§internrevisionsförordningen om chefen för myndigheten och styrelsen, skall gälla chefen och styrelsen för AMS. Förordning (2006:1251).

AMS

Uppgifter

4 §  AMS skall särskilt

 1. leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska verksamheten inom landet och se till att den bedrivs effektivt,
 2. sätta upp mål och riktlinjer för verksamheten inom respektive länsarbetsnämnd,
 3. fördela de ekonomiska och andra resurser som står till Arbetsmarknadsverkets förfogande,
 4. följa upp och utvärdera resultatet av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, och
 5. meddela de internadministrativa föreskrifter och andra beslut som behövs för att uppnå samordning, rationaliseringar och enhetlighet inom Arbetsmarknadsverket.

5 § Har upphävts genom förordning (2006:1251).

5 a §  Om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen funnit brister vid sin granskning av

 • handläggningen och rutinerna för handläggning av ärenden hos arbetsförmedlingen som påverkar rätten till arbetslöshetsersättning,
 • handläggningen och rutinerna för handläggning av ärenden hos arbetsförmedlingen om återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program, eller
 • utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna,

[S2]skall AMS till regeringen och inspektionen redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av inspektionens granskning. Förordning (2003:1111).

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) tillämpas på AMS med undantag av 2-5, 12, 17, 21-25 och 32-35 §§.

[S2]Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11 och 13 §§verksförordningen (1995:1322).

AMS ledning

7 §  AMS leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten.

[S2]Styrelsen består av en ordförande och generaldirektören samt högst nio andra ledamöter. Bland ledamöterna skall det finnas personer med särskild insikt i förhållandena på arbetsmarknaden. Styrelsen utser vice ordförande.

[S3]Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Förordning (2006:938).

8 §  Generaldirektören skall ha en ställföreträdare som tjänstgör i generaldirektörens ställe när denne inte är i tjänst.

[S2]Ställföreträdaren inträder i övrigt i generaldirektörens ställe i den utsträckning som generaldirektören bestämmer. Förordning (2003:571).

Organisation

9 §  Inom AMS finns en personalansvarsnämnd, en rådgivande nämnd, en kulturarbetsdelegation, en central delegation för arbetslivsinriktad rehabilitering (centrala AR-delegationen) och enheter för offentlig arbetsförmedling.

[S2]Vid AMS eller vid viss länsarbetsnämnd får det efter AMS bestämmande finnas avdelningar, kontor eller enheter för verksamhet som rör minst två länsarbetsnämnder.

[S3]I övrigt bestämmer AMS sin egen organisation. Förordning (2005:603).

Personalföreträdare

Personalansvarsnämnden

11 §  Personalansvarsnämnden vid AMS prövar frågor som avses i 19 § verksförordningen (1995:1322) för anställda inom Arbetsmarknadsverket.

Den rådgivande nämnden

12 §  Hos AMS finns en rådgivande nämnd för samverkan med representanter för arbetsgivare och arbetstagare i frågor om den offentliga arbetsförmedlingens organisation och verksamhet samt vid utarbetandet av riktlinjer för dess fortsatta utveckling.

13 §  Nämnden består av en ordförande och det antal ledamöter som AMS bestämmer. Ledamöterna, förutom ordföranden, skall till lika antal representera arbetsgivare och arbetstagare.

14 § Har upphävts genom förordning (2007:50).
15 § Har upphävts genom förordning (2007:50).

Kulturarbetsdelegationen

16 §  Hos AMS finns en kulturarbetsdelegation. Den är rådgivande och skall följa utvecklingen samt överväga åtgärder som kan förbättra förhållandena på kulturarbetsmarknaden. AMS får överlämna åt delegationen att besluta i frågor som rör kulturarbetare.

17 §  Delegationen består av en ordförande och det antal ledamöter som AMS bestämmer.

[S2]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Centrala AR-delegationen

18 §  Hos AMS finns en central delegation för arbetslivsinriktad rehabilitering (centrala AR-delegationen).

[S2]Delegationen är rådgivande och skall särskilt

 • följa och stödja utvecklingen av anställningsfrämjande insatser för personer med funktionshinder,
 • verka för en samordning av statliga, kommunala och andra insatser som görs för att ta till vara arbetsförmågan hos personer med funktionshinder, och
 • sprida information om personer med funktionshinder och deras levnadsförhållanden.

[S3]AMS får överlämna åt delegationen att besluta i frågor inom delegationens verksamhetsområde.

19 §  Delegationen består av en ordförande och det antal ledamöter som AMS bestämmer.

[S2]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Ärendenas handläggning

20 §  Styrelsen avgör ärenden som inte skall avgöras av delegationerna eller personalansvarsnämnden.

[S2]Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till generaldirektören att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

[S3]Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till länsarbetsdirektören att avgöra arbetsmarknadspolitiska frågor inom länet.

[S4]Generaldirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden som avses i andra stycket. Detta gäller dock inte föreskrifter. Förordning (2007:50).

21 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

22 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 20 § andra eller fjärde stycket inte behöver föredras.

Anställningar

23 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra anställningar beslutas av AMS. Förordning (2003:571).

24 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordföranden i styrelsen.

25 §  Ordförande och andra ledamöter i den rådgivande nämnden utses av AMS för en bestämd tid. Andra ledamöter i nämnden än ordföranden utses efter samråd med representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

[S2]Ordförande och andra ledamöter i delegationerna utses av AMS för en bestämd tid.

Länsarbetsnämnden

Uppgifter

26 §  Länsarbetsnämnden är, under AMS, länsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor.

27 §  Länsarbetsnämnden skall särskilt

 1. leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i länet och se till att den bedrivs effektivt, och
 2. enligt AMS föreskrifter hjälpa AMS i dess verksamhet i totalförsvaret.

Verksförordningens tillämpning

28 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på länsarbetsnämnden:

[S2]6-8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S3]18 § om myndighetens organisation,

[S4]23 § om ställföreträdare,

[S5]24 och 25 §§ om ärendens avgörande,

[S6]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S7]29 § om inhämtande av uppgifter och tillsyn,

[S8]31 § om myndighetens beslut. Förordning (2007:50).

Länsarbetsnämndens ledning

29 §  Länsarbetsnämnden leds av länsarbetsdirektören som är chef för myndigheten.

[S2]Länsarbetsdirektören rapporterar till AMS generaldirektör.

30 § Har upphävts genom förordning (2007:50).

Organisation

31 §  Vid länsarbetsnämnden finns en regional delegation för arbetslivsinriktad rehabilitering (regionala AR-delegationen).

[S2]Vid länsarbetsnämnden bör dessutom finnas en arbetsmarknadsnämnd i varje kommun, om inte länsarbetsnämnden och Kommunförbundets länsförbund kommer överens om annat.

[S3]Vid länsarbetsnämnden finns även offentlig arbetsförmedling och, vid vissa länsarbetsnämnder efter AMS bestämmande, bl.a. verksamhet med kulturarbetsförmedling, sjöarbetsförmedling och vissa särskilda resurser för arbetslivsinriktad rehabilitering.

[S4]Vid länsarbetsnämnden kan också enligt 9 § andra stycket finnas verksamhet som rör minst två länsarbetsnämnder.

[S5]Länsarbetsnämnden fastställer i övrigt den närmare organisationen av den verksamhet som uppdragits åt länsarbetsnämnden. Förordning (2005:603).

Personalföreträdare

32 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på länsarbetsnämnden.

[S2]En personalföreträdare skall ingå i en arbetsmarknadsnämnd. Denne har rätt att närvara och yttra sig vid all handläggning i nämnden. I övrigt gäller personalföreträdarförordningen i tillämpliga delar.

Samverkan med arbetsgivare och arbetstagare

33 §  Länsarbetsnämnden skall då så är lämpligt samråda med och begära in synpunkter från företrädare för arbetsgivare respektive arbetstagare.

Regionala AR-delegationen

34 §  Hos länsarbetsnämnden finns en regional delegation för arbetslivsinriktad rehabilitering (regionala AR-delegationen).

[S2]Delegationen är rådgivande och skall särskilt

 • följa och stödja utvecklingen av anställningsfrämjande insatser för personer med funktionshinder i länet, och
 • verka för en samordning av statliga, kommunala och andra insatser som görs inom länet för att ta till vara arbetsförmågan hos personer med funktionshinder.

[S3]Länsarbetsnämnden får överlämna åt delegationen att besluta i frågor inom delegationens verksamhetsområde.

35 §  Delegationen består av en ordförande och det antal ledamöter som länsarbetsnämnden bestämmer. I delegationen skall det finnas företrädare för arbetsmarknadens parter och handikapporganisationer.

[S2]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Arbetsmarknadsnämnden

36 §  Arbetsmarknadsnämnden är ett samarbetsorgan med uppgift att medverka till att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten inom ramen för den statliga arbetsmarknadspolitiken utformas utifrån lokala förutsättningar och behov.

[S2]Länsarbetsnämnden skall överlåta åt arbetsmarknadsnämnden att besluta i frågor som nämnden lämpligen bör pröva. En sådan överlåtelse skall framför allt avse frågor där ett utökat ansvar för arbetsmarknadsnämnden påtagligt ökar förutsättningarna för en lokal anpassning av verksamheten.

37 §  Arbetsmarknadsnämnden består av en ordförande och det antal andra ledamöter som länsarbetsnämnden bestämmer. I nämnden skall det finnas företrädare för länsarbetsnämnden, arbetsförmedlingen, den eller de kommuner som berörs, det lokala näringslivet och lokala arbetstagarorganisationer. Ordföranden skall besitta goda kunskaper om den nationella arbetsmarknadspolitiken och den lokala arbetsmarknaden. Bland de ledamöter som företräder den eller de kommuner som berörs skall det finnas personer med insikt om bland annat sociala frågor, arbetsmarknad och utbildning. Bland ledamöterna bör det vidare finnas kunskap om Försäkringskassans område.

[S2]En majoritet av ledamöterna i nämnden, däribland ordföranden, skall utses på förslag av den eller de kommuner som berörs. Representanter för det lokala näringslivet och lokala arbetstagarorganisationer skall utses på förslag av näringslivet och berörda organisationer.

[S3]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S4]För andra ledamöter än ordföranden skall det finnas personliga ersättare. Förordning (2004:961).

38 §  Arbetsmarknadsnämnden skall särskilt

 • medverka till att målen för den nationella arbetsmarknadspolitiken uppnås,
 • medverka till att finna former och skapa utrymme för jobb- och utvecklingsgarantin,
 • ansvara för kvaliteten i ungdomsinsatserna,
 • skapa samsyn mellan olika aktörer för att främja att varje individs arbetsförmåga tas till vara så att det blir möjligt för den enskilde att försörja sig genom eget arbete, och
 • mobilisera det lokala arbetskraftsutbudet. Förordning (2007:422).

Ärendenas handläggning

39 §  Länsarbetsdirektören avgör ärenden som inte skall avgöras av arbetsmarknadsnämnden eller regionala AR-delegationen.

[S2]Länsarbetsdirektören skall avgöra de arbetsmarknadspolitiska frågor inom länet som AMS bestämt i sin arbetsordning eller i särskilda beslut.

[S3]Om ett ärende inte behöver prövas av länsarbetsdirektören, får det avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (2007:50).

40 § Har upphävts genom förordning (2007:50).
41 § Har upphävts genom förordning (2007:50).
42 § Har upphävts genom förordning (2007:50).

Anställning m.m.

43 §  Länsarbetsdirektören anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av generaldirektören för AMS.

[S2]Andra anställningar vid länsarbetsnämnden beslutas av myndigheten.

44 § Har upphävts genom förordning (2007:50).

45 §  Ordförande och andra ledamöter i den regionala AR- delegationen utses av länsarbetsnämnden för en bestämd tid.

[S2]Ordförande, andra ledamöter och ersättare i arbetsmarknadsnämnden utses av länsarbetsnämnden för en bestämd tid. För arbetsmarknadsnämnden i Gotlands län utses ordföranden, ledamöterna och ersättarna av landshövdingen. Förordning (2007:50).

46 §  En anställd hos länsarbetsnämnden är skyldig att på begäran av länsstyrelsen delta, som föredragande eller på annat sätt, i länsstyrelsens handläggning av ett ärende som har samband med länsarbetsnämndens uppgifter.

Gemensamma bestämmelser

47 § Har upphävts genom förordning (2007:86).

48 §  Inom Arbetsmarknadsverkets område företräder AMS staten vid domstol. Myndigheten får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett ombud att föra myndighetens talan.

49 §  AMS får lämna skälig ersättning till den som är anställd inom Arbetsmarknadsverket för en sakskada som har uppstått i tjänsten.

Överklagande

50 §  Länsarbetsnämndens beslut får överklagas hos AMS, om inte något annat följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

51 §  AMS beslut i ett överklagat ärende får överklagas endast om det följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

[S2]AMS beslut enligt 49 § får inte överklagas.

[S3]Övriga beslut får överklagas hos regeringen, om inte något annat följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

Ändringar

Förordning (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:1161) om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Omfattning
ändr. 45 §

Förordning (2002:169) om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Omfattning
ändr. 37, 45 §§
Ikraftträder
2002-06-01

Förordning (2002:840) om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:571) om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Omfattning
ändr. 8, 23 §§
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2003:1111) om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:961) om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:603) om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Omfattning
ändr. 1, 9, 31 §§
Ikraftträder
2005-08-01

Förordning (2006:938) om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2006:1134) om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1251) om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Omfattning
upph. 5 §; ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:50) om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Omfattning
upph. 14, 15, 30, 40, 41, 42, 44 §§, rubr. närmast före 14, 30 §§; ändr. 20, 28, 39, 45 §§
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2007:86) om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Omfattning
upph. 47 §§
Ikraftträder
2007-04-02

Förordning (2007:422) om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Omfattning
ändr. 38 §
Ikraftträder
2007-07-02

Ändring, SFS 2007:1030

Omfattning
upph.