Upphävd författning

Lag (1999:199) om skatteregler för ersättning från insättningsgaranti och investerarskydd

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-04-15
Ändring införd
SFS 1999:199
Ikraft
1999-05-01
Upphäver
Lag (1995:1592) om skatteregler för ersättning från insättningsgaranti
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Vid tillämpning av kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall följande gälla.

2 §  Begrepp som används i denna lag har, om inte annat anges, samma innebörd som i kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

[S2]Ersättning som betalas ut av Insättningsgarantinämnden enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller enligt lagen (1999:158) om investerarskydd skall behandlas som om ersättningen betalats ut av det institut hos vilket insättningen eller investeringen finns. Detsamma gäller sådan ersättning enligt 5 § som betalas ut av en försäkringsgivare.

Insättningsgaranti

Ersättning

3 §  Ersättning som betalas ut av Insättningsgarantinämnden enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti skall i första hand anses utgöra ersättning för insatt kapitalbelopp. Till den del ersättningen avser upplupen ränta skall den behandlas som inkomstränta.

Återbetalning av ersättning

4 §  Vid återbetalning av ersättning enligt 18 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti skall den del av ett återbetalt belopp som inte avser ersättning för det insatta kapitalbeloppet behandlas som ränteutgift.

Investerarskydd och försäkring

Ersättning

5 §  Ersättning som betalas ut av Insättningsgarantinämnden enligt lagen (1999:158) om investerarskydd eller av en försäkringsgivare på grund av en försäkring som ett värdepappersbolag tecknat i enlighet med bestämmelsen i 5 kap. 2 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse skall, om ersättningen inte täcker hela förlusten, i första hand anses utgöra ersättning för medel (kapitalbelopp och ränta), varvid kapitalbeloppet anses ersatt före räntan. I andra hand skall ersättningen anses avse finansiella instrument.

Ränta

6 §  Ersättning för ränta enligt 8 § andra stycket lagen (1999:158) om investerarskydd eller ersättning för ränta från en försäkring som avses i 5 § skall behandlas som inkomstränta.

Finansiella instrument

7 §  De finansiella instrument som omfattas av investerarskyddet eller av en sådan försäkring som avses i 5 § skall anses avyttrade vid den tidpunkt då ersättningen fastställs. Om de finansiella instrumenten är lagertillgångar skall de anses avyttrade när ersättningen enligt god redovisningssed skall redovisas.

[S2]Ersättning för finansiella instrument skall vid inkomstbeskattningen behandlas som vederlag för de avyttrade instrumenten.

8 §  Om de finansiella instrument som omfattas av investerarskyddet eller av en sådan försäkring som avses i 5 § avser såväl marknadsnoterade som icke marknadsnoterade instrument, skall ersättningen i första hand anses avse marknadsnoterade finansiella instrument om inte den som har rätt till ersättningen yrkar annat.

Återbetalning av ersättning

9 §  Vid återbetalning av ersättning enligt 19 § lagen (1999:158) om investerarskydd skall den del av det återbetalda beloppet som motsvarar inkomstränta enligt 6 § behandlas som ränteutgift.

[S2]Ersättning från ett utländskt investerarskydd o.d.

10 §  Om en i Sverige bosatt fysisk person eller en i Sverige hemmahörande juridisk person får ersättning från ett utländskt investerarskydd eller från en utländsk försäkringsgivare enligt en försäkring som motsvarar sådan försäkring som avses i 5 § skall bestämmelserna i 5-9 §§ tillämpas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1999:199) om skatteregler för ersättning från insättningsgaranti och investerarskydd

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999 då lagen (1995:1592) om skatteregler för ersättning från insättningsgaranti upphör att gälla. Den upphävda lagen skall dock tillämpas vid 1999 och tidigare års taxeringar. De nya bestämmelserna tillämpas första gången vid 2000 års taxering.
  2. De nya bestämmelserna skall såvitt avser ersättning från försäkring som ett värdepappersbolag tecknat i enlighet med bestämmelsen i 5 kap. 2 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse tillämpas endast på sådan ersättning som avser skada som inträffat efter lagens ikraftträdande. Detsamma gäller ersättning som avses i 10 §.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:174, Prop. 1998/99:48, Bet. 1998/99:SkU15
Ikraftträder
1999-05-01

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.