Förordning (1999:272) om handel med begagnade varor

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1999-05-12
Ändring införd
SFS 1999:272 i lydelse enligt SFS 2018:1821
Ikraft
1999-07-01
Upphäver
Förordning (1981:403) om handel med begagnade varor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om yrkesmässig handel med begagnade varor enligt lagen (1999:271) om handel med begagnade varor.

2 §  Lagen (1999:271) om handel med begagnade varor tillämpas på handel med

 1. naturpärlor, naturliga och syntetiska ädelstenar samt föremål som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina,
 2. mopeder, cyklar och motorsågar,
 3. fritidsbåtar, utombordsmotorer, kanoter, windsurfingbrädor och liknande,
 4. kameror och videokameror med fototeknisk kringutrustning samt ur och kikare,
 5. datorer, komponenter till datorer och kringutrustning till datorer,
 6. radio- och televisionsapparater, videobandspelare, musikanläggningar och musikinstrument,
 7. föremål som helt eller till väsentlig del består av koppar, mässing, tenn eller brons,
 8. vapen med undantag av sådana skjutvapen som omfattas av vapenlagen (1996:67),
 9. mobiltelefoner och telefaxapparater,
 10. navigationsinstrument och kommunikationsradioapparater,
 11. skidutrustning med undantag för kläder,
 12. målningar, teckningar, grafik och skulpturer,
 13. konstalster av glas, porslin och annan keramik.

3 §  Föreskrifterna i 5 §, 7 § första stycket och 8 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor tillämpas inte på

 1. varor som avses i 2 § 2-11, om varornas sammanlagda värde uppenbarligen understiger 500 kr,
 2. varor som avses i 2 §12 och 13, om varornas sammanlagda värde uppenbarligen understiger 2 000 kr.

[S2]Varor som avses i 2 §12 och 13 skall anses begagnade om de tidigare varit föremål för handel.

4 §  Lagen (1999:271) om handel med begagnade varor tillämpas inte på sådan handel som avses i pantbankslagen (1995:1000).

Registrering

5 §  Anmälan för registrering enligt 3 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor ska innehålla uppgifter om

 1. handlarens namn, företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer och postadress,
 2. var försäljningen ska äga rum och hur den ska gå till,
 3. vilka slag av begagnade varor som handeln ska omfatta. Förordning (2018:1821).

6 §  I 3 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor anges när anmälan för registrering skall ske.

[S2]Den som avser att bedriva auktionsförsäljning eller annan liknande försäljning skall dock anmäla detta för registrering senast sju dagar före försäljningsdagen. Sådan anmälan skall innehålla uppgifter om tid och plats för försäljningen samt om förvaringsplats för varorna fram till försäljningsdagen.

7 §  Polismyndigheten ska utfärda bevis om registrering och föra register över handlare. Förordning (2014:1267).

8 §  En handlare som inte längre bedriver sådan handel som medför registreringsskyldighet ska anmäla det till Polismyndigheten. Förordning (2014:1267).

Anteckningar om mottagna varor

9 §  När begagnade varor tas emot av handlaren skall anteckningar enligt 5 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor göras på särskilda i kronologisk ordning numrerade inköpsnotor.

[S2]Anteckningarna skall avse

 1. datum när varorna togs emot,
 2. varornas art och beskaffenhet samt antal, storlek, mängd eller vikt,
 3. varornas fabrikat och tillverkningsnummer eller andra särskilda kännetecken,
 4. det överenskomna priset för varorna eller, om det inte är fråga om inköp, villkoren för att varorna skall få överlämnas,
 5. namn och postadress avseende den som har överlämnat varorna samt, om denne inte är känd för handlaren, även personnummer och typ av identitetshandling.

10 §  Mottagna varor skall förses med beteckningar som hänvisar till motsvarande inköpsnotor. Beteckningarna får inte avlägsnas förrän varorna får lämnas ut eller bearbetas enligt 8 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor.

11 §  Om Polismyndigheten enligt 8 § andra stycket lagen (1999:271) om handel med begagnade varor medgett en handlare undantag från bestämmelsen om liggetid, ska det på inköpsnotorna göras anteckningar om

 1. när varorna lämnats ut eller bearbetats,
 2. namn, företagsnamn och postadress för den som varorna har lämnats ut till och, om han eller hon inte är känd för handlaren, även personnummer och typ av identitetshandling,
 3. det överenskomna priset för varorna eller, om det inte är fråga om försäljning, villkoren för att varorna ska få lämnas ut. Förordning (2018:1821).

12 §  Anteckningarna på inköpsnotorna får inte utplånas eller göras oläsliga. Inköpsnotorna skall bevaras i ordnat skick under tio år räknat från utgången av det kalenderår då anteckningarna gjordes.

Uppgiftsskyldighet

13 §  Polismyndighetens begäran med stöd av 5 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor om uppgifter om mottagna varor får avse viss systematisk rapportering till myndigheten. Förordning (2014:1267).

Övriga bestämmelser

14 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart, om inte annat bestämts. Förordning (2018:983).

15 §  Polismyndigheten meddelar ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:1267).

 • RPSFS 2009:3: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handel med begagnade varor

Ändringar

Förordning (1999:272) om handel med begagnade varor

Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2014:1267) om ändring i förordningen (1999:272) om handel med begagnade varor

Omfattning
ändr. 5, 7, 8, 11, 13, 15 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:983) om ändring i förordningen (1999:272) om handel med begagnade varor

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1821) om ändring i förordningen (1999:272) om handel med begagnade varor

Omfattning
ändr. 5, 11 §§
Ikraftträder
2019-01-01